جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی ایتالیایی

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت ممتاز، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، نخود فرنگی، فلفل دلمه ای زیتون، ذرت، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت ممتاز، پپرونی، فیله مرغ، فیله گوشت گوساله، قارچ، گوشت چرخ کرده مخل...
پیتزا مکزیکی ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، زبان گوساله، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا زبان ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، گوشت راسته گوساله، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بیف ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، فیله مرغ، راسته گوساله، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و گوشت ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

سه عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان گرد مک، سالاد ماکارونی، سس مخصوص
فیله استریپس
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مکث استار ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ ممتاز، کوکتل، فیله مرغ، فیله گوشت گوساله، قارچ، گوشت چرخ کرده مخلو...
پیتزا مکث استار ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، ژامبون مرغ ممتاز، کوکتل، قارچ، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا اسپشیال مرغ ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، ژامبون گوشت ممتاز، کوکتل، قارچ، گوشت راسته گوساله، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، ف...
پیتزا اسپشیال گوشت ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت ممتاز، پپرونی، فیله مرغ، فیله گوشت گوساله، قارچ، گوشت چرخ کرده مخل...
پیتزا مکزیکی ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت ممتاز، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، کالباس پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، فیله مرغ، فیله گوشت گوساله، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا سوپر گوشت ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، فیله مرغ، راسته گوساله، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و گوشت ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، گوشت راسته گوساله، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بیف ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، زبان گوساله، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا زبان ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی، سس مخصوص، قارچ، نخود فرنگی، فلفل دلمه ای زیتون، ذرت، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۲ سانتی متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

برگر

دوبل برگر

دو عدد برگر ذغالی گوشت مخلوط گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ژامبون، پنیر ورقه ای، پیاز، نان گرد مک
دوبل برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

استار برگر

یک عدد برگر ذغالی گوشت مخلوط گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، فیله مرغ، قارچ، پنیر ورقه ای، پیاز، نان گرد مک
استار برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر ذغالی گوشت مخلوط گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر، پیاز، نان گرد مک
قارچ برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر ذغالی گوشت مخلوط گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، پنیر ورقه ای زرد، پیاز، نان گرد مک
چیز برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگر هالوپینو

یک عدد برگر ذغالی گوشت مخلوط گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، هالوپینو، پیاز، نان گرد مک
برگر هالوپینو
۸۵,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

یک عدد برگر ذغالی گوشت مخلوط گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، نان گرد مک
برگر ذغالی
۷۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد فیله مرغ ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر ورقه ای، پیاز، نان گرد مک
چیکن برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوپرایز

ژامبون مرغ، فیله مرغ، فیله گوشت گوساله، استیک برگر گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر، چیپس، نان باگت
ساندویچ سوپرایز
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال مکث

ژامبون، فیله مرغ، فیله گوشت گوساله، قارچ، پنیر، چیپس، نان باگت
ساندویچ رویال مکث
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات برگر

یک عدد برگر ذغالی گوشت مخلوط گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک عدد هات داگ ۸۰%، ۲ ورق پنیر ورقه ای زرد، کاهو، گوجه، خیارشور...
ساندویچ هات برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت اسپشیال

یک عدد برگر ذغالی گوشت مخلوط گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، چیپس، گوجه، نان باگت
ساندویچ گوشت اسپشیال
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ اسپشیال

۲۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ۲ ورق ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، چیپس، گوجه، نان باگت
ساندویچ مرغ اسپشیال
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر مکث تنوری

۳ ورق ژامبون مرغ، سه ورق پنیر ورقه ای زرد، قارچ، چیپس، نان باگت
ساندویچ سوپر مکث تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۲۴۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، کلم، هویج، نان باگت
ساندویچ فیله سوخاری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۳ عدد فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، کلم، هویج، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان ویژه

سس مخصوص، زبان گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ زبان ویژه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ

۳ ورق ژامبون، یک عدد هات داگ ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، سس خردل، نان باگت
ساندویچ سوپر هات داگ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

یک عدد هات داگ ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، کلم، هویج، سس خردل، نان باگت
ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

یک عدد هات داگ ۸۰%، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، کلم، هویج، سس خردل، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، کلم، هویج، سس خردل، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۳ ورق ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، کلم، هویج، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، هویج، کلم، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۳ ورق ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، کلم، هویج، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۳ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، کلم، هویج، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

سه عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان گرد مک، سالاد ماکارونی، سس مخصوص
فیله استریپس
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

بال سوخاری

شش عدد بال سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان گرد، سالاد ماکارونی، سس
بال سوخاری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای سوخاری

۵ عدد پیاز سوخاری
پیاز حلقه ای سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۵ عدد ناگت سینه مرغ، سیب زمینی سرخ کرده
ناگت مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر ویژه

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، ژامبون مرغ، قارچ
سیب زمینی با پنیر ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
سیب زمینی با پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۴,۰۰۰ تومان

نان سیر دار

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۲۴ سانتی متری
نان سیر دار
۶۵,۰۰۰ تومان

نان اضافه (گرد)

نان گرد مک
نان اضافه (گرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۱۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۱۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

نوشابه خانواده کوکا کولا

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان