جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس بلغاری، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص (دو نفره)

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر آمریکایی، ۲۸ سانتی متری، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده گوسفندی، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، سینه مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

۶ عدد فلافل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل ویژه
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه

۲۵۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخلوط

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس بلغاری، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۲۰۰ گرم کباب ترکی گوشت، پیاز داغ، گوجه فرنگی، خیارشور
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۱۵۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

۱۵۰ گرم سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، فرنگی خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بلغاری
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

ساندویچ جغور بغور

۲۰۰ گرم (جگر مرغ، گوشت چرخ کرده، پیاز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای سرخ شده)، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ جغور بغور
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

۱۵۰ گرم کباب لقمه، پیاز و جعفری، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب لقمه
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه ویژه

۱۵۰ گرم کباب لقمه، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، پیاز و جعفری، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب لقمه ویژه
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۵۰ گرم فیله مرغ، پیازداغ، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه

۲۵۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه

۲۵۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت ویژه

۲۵۰ گرم کباب ترکی گوشت، پیاز داغ، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه فرنگی، خیارشور
ساندویچ کباب ترکی گوشت ویژه
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

ساندویچ فلافل قارچ و پنیر ته دیگی

۶ عدد فلافل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل قارچ و پنیر ته دیگی
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۲۰۰ کباب ترکی گوشت مرغ، پیاز داغ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ ویژه

۲۵۰ گرم کباب ترکی مرغ، پیاز داغ، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری
ساندویچ کباب ترکی مرغ ویژه
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ

۲۵۰ گرم کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ، پیاز داغ، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری
ساندویچ کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

فیله مرغ (پرسی)

۳۰۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، پیاز داغ، گوجه فرنگی، خیار شور، ۲عدد نان باگت
فیله مرغ (پرسی)
۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

جغور بغور (پرسی)

۲۰۰ گرم (جگر مرغ، گوشت چرخ کرده، پیاز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای سرخ شده)، پیاز و جعفری، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، ۲ عدد نان ب...
جغور بغور (پرسی)
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (پرسی)

۱۵۰ گرم کباب لقمه، پیاز و جعفری، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، ۲ عدد نان باگت
کباب لقمه (پرسی)
۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

کباب لقمه ویژه (پرسی)

۱۵۰ گرم کباب لقمه، قارچ، پنیر پیتزا، پیاز و جعفری، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، ۲ عدد نان باگت
کباب لقمه ویژه (پرسی)
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان

سینی قرمز (پرسی)

سوسیس، ژامبون، سیب زمینی، قارچ، پنیر ته دیگی، کباب ترکی، پنیر پیتزا
سینی قرمز (پرسی)
۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی گوشت (دو نفره)

۴۰۰ گرم کباب ترکی گوشت، پیاز داغ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری، ۲ عدد نان باگت
کباب ترکی پرسی گوشت (دو نفره)
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی مرغ (دو نفره)

۵۰۰ گرم کباب ترکی مرغ، پیاز داغ، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری، ۲ عدد نان باگت
کباب ترکی پرسی مرغ (دو نفره)
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی گوشت (چهار نفره)

۸۰۰ گرم کباب ترکی گوشت، پیاز داغ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری، ۲ عدد نان باگت
کباب ترکی پرسی گوشت (چهار نفره)
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی مرغ (چهار نفره)

۸۰۰ گرم کباب ترکی مرغ، پیاز داغ، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری، ۲ عدد نان باگت
کباب ترکی پرسی مرغ (چهار نفره)
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۲۵۰ گرم سویس بندری، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بندری
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

۶ عدد فلافل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل ویژه
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا ژامبون مرغ

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، سینه مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده گوسفندی، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت و سبزیجات

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده گوسفندی، گوجه، جعفری، گشنیز، پیاز، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت و سبزیجات

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا کراکف

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، سوسیس کراکف، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا کراکف

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه، گشنیز، پنیر، ذرت ، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۶ عدد فلافل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا ژامبون گوشت

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا گوشت و مرغ

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخلوط

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ، سوسیس بلغاری، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، سینه مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده گوسفندی، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت و سبزیجات

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، گوشت چرخ کرده گوسفندی، گوجه، جعفری، گشنیز، پیاز، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت و سبزیجات

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا کراکف

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، سوسیس کراکف، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا کراکف

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، کالباس پپرونی، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه، گشنیز، پنیر، ذرت ، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا ژامبون مرغ

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا ژامبون گوشت

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا گوشت و مرغ

یک نفره

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا ویژه پرسپولیس

خمیر آمریکایی، ۲۳ سانتی متری، ژامبون مرغ و گوشت، گوشت چرخ کرده گوسفندی، سوسیس هات داگ و بلغاری، سینه مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، ...
پیتزا ویژه پرسپولیس

یک نفره

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص (دو نفره)

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

برگر

همبرگر با مرغ

۱۵۰ همبرگر، ۱۵۰ سینه مرغ سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
همبرگر با مرغ
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

همبرگر گوشت

۱۵۰ همبرگر دستی (گوشت گوسفندی)، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
همبرگر گوشت
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۵۰ گرم همبرگر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
همبرگر مخصوص
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم همبرگر، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
چیز برگر
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۵۰ گرم همبرگر، ۱۰۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
رویال برگر
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کراکف

۴۰۰ گرم سوسیس کراکف، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت ویژه
ساندویچ کراکف
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۶ عدد فلافل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

۶ عدد فلافل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل ویژه
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل قارچ و پنیر ته دیگی

۶ عدد فلافل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل قارچ و پنیر ته دیگی
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۲۵۰ گرم سویس بندری، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بندری
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۱۵۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

۱۵۰ گرم سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، فرنگی خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بلغاری
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

ساندویچ جغور بغور

۲۰۰ گرم (جگر مرغ، گوشت چرخ کرده، پیاز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای سرخ شده)، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ جغور بغور
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

۱۵۰ گرم کباب لقمه، پیاز و جعفری، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب لقمه
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه ویژه

۱۵۰ گرم کباب لقمه، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، پیاز و جعفری، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب لقمه ویژه
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۵۰ گرم فیله مرغ، پیازداغ، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه

۲۵۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه

۲۵۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۲۰۰ گرم کباب ترکی گوشت، پیاز داغ، گوجه فرنگی، خیارشور
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت ویژه

۲۵۰ گرم کباب ترکی گوشت، پیاز داغ، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه فرنگی، خیارشور
ساندویچ کباب ترکی گوشت ویژه
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۲۰۰ کباب ترکی گوشت مرغ، پیاز داغ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ ویژه

۲۵۰ گرم کباب ترکی مرغ، پیاز داغ، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری
ساندویچ کباب ترکی مرغ ویژه
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ

۲۵۰ گرم کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ، پیاز داغ، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری
ساندویچ کباب ترکی مخلوط گوشت و مرغ
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

فیله مرغ (پرسی)

۳۰۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، پیاز داغ، گوجه فرنگی، خیار شور، ۲عدد نان باگت
فیله مرغ (پرسی)
۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

جغور بغور (پرسی)

۲۰۰ گرم (جگر مرغ، گوشت چرخ کرده، پیاز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای سرخ شده)، پیاز و جعفری، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، ۲ عدد نان ب...
جغور بغور (پرسی)
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (پرسی)

۱۵۰ گرم کباب لقمه، پیاز و جعفری، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، ۲ عدد نان باگت
کباب لقمه (پرسی)
۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

کباب لقمه ویژه (پرسی)

۱۵۰ گرم کباب لقمه، قارچ، پنیر پیتزا، پیاز و جعفری، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، ۲ عدد نان باگت
کباب لقمه ویژه (پرسی)
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان

سینی قرمز (پرسی)

سوسیس، ژامبون، سیب زمینی، قارچ، پنیر ته دیگی، کباب ترکی، پنیر پیتزا
سینی قرمز (پرسی)
۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی

کباب ترکی پرسی گوشت (دو نفره)

۴۰۰ گرم کباب ترکی گوشت، پیاز داغ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری، ۲ عدد نان باگت
کباب ترکی پرسی گوشت (دو نفره)
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی مرغ (دو نفره)

۵۰۰ گرم کباب ترکی مرغ، پیاز داغ، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری، ۲ عدد نان باگت
کباب ترکی پرسی مرغ (دو نفره)
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی گوشت (چهار نفره)

۸۰۰ گرم کباب ترکی گوشت، پیاز داغ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری، ۲ عدد نان باگت
کباب ترکی پرسی گوشت (چهار نفره)
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی پرسی مرغ (چهار نفره)

۸۰۰ گرم کباب ترکی مرغ، پیاز داغ، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری، ۲ عدد نان باگت
کباب ترکی پرسی مرغ (چهار نفره)
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی ویژه پرسی مخلوط (خانواده)

۸۰۰ گرم کباب ترکی گوشت و مرغ، پیاز داغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پیاز و جعفری، ۲ عدد نان باگت
کباب ترکی ویژه پرسی مخلوط (خانواده)
۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی

کوچک

۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، دو نفره
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با ژامبون

سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا
سیب زمینی با ژامبون
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه با مرغ

سیب زمینی سرخ شده، تکه های سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، (مناسب برای ۳نفر)
سیب زمینی ویژه با مرغ
۱۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه با گوشت

سیب زمینی سرخ شده، تکه های گوشت گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، (مناسب برای ۴نفر)
سیب زمینی ویژه با گوشت
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه پرسپولیس

سیب زمینی سرخ شده، تکه های سینه مرغ و تکه های گوشت گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت، فلفل دلمه ای، ژامبون گوشت و مرغ، پیاز داغ (مناس...
سیب زمینی ویژه پرسپولیس
۲۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

پپسی

۲۰,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۲۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

آناناس

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

آناناس

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

انگور

۱۸,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۳۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی ناملی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی ناملی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان