جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی (یک نفره)
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی متری، کالباس، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پنجره ای آمریکایی
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا پنجره ای آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳*۲۳ سانتی متری، کالباس، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پنجره ای آمریکایی
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخلوط ویژه

سس مخصوص، کالباس، قارچ، هات داگ،‌ فلفل دلمه
پیتزا مخلوط ویژه
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ‌ کرده، مرغ گریلف قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پیده آمریکایی (یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بورک آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، کالباس لیونر، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا بورک آمریکایی (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی (یک نفره)
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، پپرونی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، کالباس، گوشت گوساله ریش ریش شده سس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانسوی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، گوشت گوساله ریش ریش شده، مرغ گریل، قارچ، گوجه، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا فرانسوی آمریکایی (یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی مینی

پیتزا مخلوط ویژه (مینی)

سس مخصوص، کالباس، قارچ، هات داگ، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط ویژه (مینی)
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (مینی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۶ سانتی متری، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی (مینی)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی (مینی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۶ سانتی متری، سس مخصوص، کالباس خشک، کالباس لیونر، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی (مینی)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی (مینی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۶ سانتی متری، سس مخصوص، کالباس‌، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی (مینی)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (مینی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۶ سانتی متری، سس مخصوص، مرغ گریل، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (مینی)
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (مینی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۶ سانتی متری، سس مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی (مینی)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانسوی آمریکایی (مینی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۶ سانتی متری، سس مخصوص، مرغ گریل، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، ذرت، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا فرانسوی آمریکایی (مینی)
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (مینی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۶ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، ذرت
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی (مینی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده آمریکایی (مینی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۶ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ کرده، مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پیده آمریکایی (مینی)
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بورک آمریکایی (مینی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۶ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ کرده، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بورک آمریکایی (مینی)
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ونیزیا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، پیاز، قارچ، سس سیر، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا ونیزیا ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه، زیتون سیاه، ذرت، بادمجان، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا فونگی ایتالیایی (دو نفره)
۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، پپرونی، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری مخلوط ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، پپرونی، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا کاپری مخلوط ایتالیایی (دو نفره)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون گوشت، قارچ، فیله گوساله، پیاز، سس سیر، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا سیسیلی ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا آفریکانا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا آفریکانا ایتالیایی (دو نفره)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون، فیله گوشت گوساله، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، مرغ گریل شده، سس تند، زیتون سیاه، ادویه ...
پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی (دو نفره)
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، کالباس، گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت فیله گوساله، سس سیر، سس پنیر، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا چانو ایتالیایی (دو نفره)
۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکانو ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل دلمه ای، پیاز، سس تند، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکانو ایتالیایی (دو نفره)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، مرغ گریل، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پیاز، سس سیر، پنیر پیتزا
پیتزا میلانو ایتالیایی (دو نفره)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

تورین پیتزا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، گوشت فیله گوساله، سس سیر، پیاز، فلفل تند، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پ...
تورین پیتزا ایتالیایی (دو نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکانا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت گوساله ریش ریش شده، مرغ گریل، قارچ، سس مخصوص، ذرت، گوجه
پیتزا آمریکانا ایتالیایی (دو نفره)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگرویژه

همبر۹۰درصد.کاهو.گوجه.خیارشور
همبرگرویژه
ناموجود

قارچ برگر

همبرگر۹۰درصد.پنیر.قارچ.کاهو.خیارشور.گوجه
قارچ برگر
ناموجود

رویال برگر

همبر۹۰درصد.پنیرگودا.کالباس لیونر.قارچ.کاهو.گوجه.خیارشور
رویال برگر
ناموجود

دوبل برگر

همبرگر۹۰درصد دوعدد.قارچ.کاهو.گوجه.خیارشور
دوبل برگر
ناموجود

بانی برگر

همبرگر۹۰درصد.کالباس لیونر.خیارشور.گوجه.کاهو
بانی برگر
ناموجود

چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر
ناموجود

ساندویچ

ساندویچ رست بیف باقارچ وپنیر

گوشت رست بیف.قارچ. پنیر.کاهو.گوجه.خیارشور
ساندویچ رست بیف باقارچ وپنیر
ناموجود

ساندویچ خوراک هندی

سوسیس آلمانی۴۰درصد.کاهو.خیارشور.گوجه
ساندویچ خوراک هندی
ناموجود

ساندویچ هات داگ

هات داگ۷۰درصد.کاهو.خیارشور.گوجه
ساندویچ هات داگ
ناموجود

ساندویچ هات داگ با پنیر

هات داگ ۷۰درصد.پنیر.خیارشور.گوجه
ساندویچ هات داگ با پنیر
ناموجود

ساندویچ هات داگ باقارچ و پنیر

هات داگ ۷۰درصد.قارچ.کاهو.خیارشور.گوجه
ساندویچ هات داگ باقارچ و پنیر
ناموجود

ساندویچ هات داگ با پنیر

یک عدد هات داگ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ با پنیر
ناموجود

ساندویچ رست بیف با قارچ

گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف با قارچ
ناموجود

پیش غذا

نان سیر هیزمی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس سیر، پنیر پیتزا
نان سیر هیزمی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سس اضافه

شرکتی (یک نفره)
سس اضافه
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
ناموجود

نوشابه خانواده زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زیرو
ناموجود

ماءالشعیر قوطی هی جو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی جو

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان