جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا علاالدین (فودکورت جام جم)

پر‌طرفدارها

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

بزرگ

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

بزرگ

۲۰
۱۸۶,۰۰۰ ۱۴۸,۸۰۰ تومان

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه جات مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

بزرگ

۲۰
۱۸۲,۰۰۰ ۱۴۵,۶۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، سوسیس ایتالیایی،فلفل سبز
پیتزا شیکاگو

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% مرغ، پیاز، قارچ، فلفل سبز
پیتزا ویکتوریا

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، قارچ، فلفل سبز
پیتزا نیویورک

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا ویکتوریا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% مرغ، پیاز، قارچ، فلفل سبز
پیتزا ویکتوریا

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا دوستداران سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا دوستداران سبزیجات

فامیلی

۲۰
۲۴۵,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۸۶,۰۰۰ ۱۴۸,۸۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

بزرگ

۲۰
۱۸۶,۰۰۰ ۱۴۸,۸۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۴۵,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، سوسیس ایتالیایی،فلفل سبز
پیتزا شیکاگو

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، قارچ، فلفل سبز
پیتزا نیویورک

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه جات مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

فامیلی

۲۰
۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۸۲,۰۰۰ ۱۴۵,۶۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر مخصوص، گوجه فرنگی
پیتزا پنیر

فامیلی

۲۰
۲۲۵,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

فامیلی

۲۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویکتوریا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% مرغ، پیاز، قارچ، فلفل سبز
پیتزا ویکتوریا

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

بزرگ

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر مخصوص، گوجه فرنگی
پیتزا پنیر

بزرگ

۲۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۲۵,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه جات مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

بزرگ

۲۰
۱۸۲,۰۰۰ ۱۴۵,۶۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا دوستداران سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا دوستداران سبزیجات

بزرگ

۲۰
۱۸۶,۰۰۰ ۱۴۸,۸۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۴۵,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، قارچ، فلفل سبز
پیتزا نیویورک

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، سوسیس ایتالیایی،فلفل سبز
پیتزا شیکاگو

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

بزرگ

۲۰
۱۸۶,۰۰۰ ۱۴۸,۸۰۰ تومان

فامیلی

۲۰
۲۴۵,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ سبزیجات تنوری

قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه، زیتون، پنیر
ساندویچ سبزیجات تنوری

کوچک

۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی تنوری

قارچ، فلفل سبز، پنیر
ساندویچ سالامی تنوری

کوچک

۷۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی تنوری

قارچ، فلفل سبز، پنیر
ساندویچ پپرونی تنوری

کوچک

۷۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری

قارچ، فلفل سبز، پنیر
ساندویچ کالباس تنوری

کوچک

۷۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس تنوری

قارچ، فلفل سبز، پنیر
ساندویچ سوسیس تنوری

کوچک

۷۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

قارچ، فلفل سبز، پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

کوچک

۷۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بره تنوری

قارچ، پیاز، پنیر
ساندویچ ژامبون بره تنوری

کوچک

۸۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف تنوری

قارچ، پیاز، پنیر
ساندویچ رست بیف تنوری

کوچک

۱۰۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری با پنیر و سس

سیب زمینی تنوری با پنیر و سس
۴۸,۰۰۰ تومان

نان سیردار با پنیر و سس

نان مخصوص ، سس سیر ، پنیر ، سس مخصوص
نان سیردار با پنیر و سس
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی استوایی

ماءالشعیر قوطی استوایی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هلو

ماءالشعیر قوطی هلو
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی لیمو

ماءالشعیر قوطی لیمو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک کوکاکولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک اسپرایت
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان