جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا علاالدین (قیطریه)

پر‌طرفدارها

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

کوچک

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۴۴۰,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۵,۰۰۰ ۲۱۶,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۶,۰۰۰ ۱۵۸,۱۰۰ تومان

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

متوسط

۱۵
۱۵۶,۰۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ تومان

کوچک

۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۱۳,۰۰۰ ۱۸۱,۰۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه جات مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

متوسط

۱۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۳۹,۴۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۲۷,۰۰۰ ۱۹۲,۹۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۰۵,۰۰۰ ۲۵۹,۲۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا دوستداران گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، کالباس، سوسیس، گوشت چرخ کرده
پیتزا دوستداران گوشت

کوچک

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۵,۰۰۰ ۲۳۳,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۶۵,۰۰۰ ۳۱۰,۲۵۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، قارچ، فلفل سبز
پیتزا نیویورک

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

پیتزا دوستداران سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا دوستداران سبزیجات

متوسط

۱۵
۱۶۷,۰۰۰ ۱۴۱,۹۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۳۱,۰۰۰ ۱۹۶,۳۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۱۰,۰۰۰ ۲۶۳,۵۰۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۰۳,۰۰۰ ۸۷,۵۵۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۶,۰۰۰ ۱۵۸,۱۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، سوسیس ایتالیایی،فلفل سبز
پیتزا شیکاگو

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه جات مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۰۵,۰۰۰ ۲۵۹,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۲۷,۰۰۰ ۱۹۲,۹۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۳۹,۴۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، قارچ، گوشت چرخ کرده، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا یونانی

کوچک

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۲۵,۰۰۰ ۱۹۱,۲۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۴۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، گوشت چرخ کرده، پنیر مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت

کوچک

۱۵
۱۲۱,۰۰۰ ۱۰۲,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۹۴,۰۰۰ ۱۶۴,۹۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۶۷,۰۰۰ ۲۲۶,۹۵۰ تومان

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

کوچک

۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۵۶,۰۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۱۳,۰۰۰ ۱۸۱,۰۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی تاکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، گوشت چرخ کرده، پنیر قرمز، کاهو، چیپس مکزیکی
پیتزا مکزیکی تاکو

کوچک

۱۵
۱۱۷,۰۰۰ ۹۹,۴۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۸,۰۰۰ ۱۵۹,۸۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% مرغ، پیاز، قارچ، فلفل سبز
پیتزا ویکتوریا

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

کوچک

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۵,۰۰۰ ۲۱۶,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۴۴۰,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر مخصوص، گوجه فرنگی
پیتزا پنیر

کوچک

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۱۵,۰۰۰ ۱۸۲,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

بگیر و بپز

پیتزا دوستداران گوشت نیمه آماده (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، کالباس، سوسیس، گوشت چرخ کرده (پخت در فر با دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد، ۱۵-۱۷ دقیقه)
پیتزا دوستداران گوشت نیمه آماده (دو نفره)
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا دوستداران گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، کالباس، سوسیس، گوشت چرخ کرده
پیتزا دوستداران گوشت

کوچک

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۵,۰۰۰ ۲۳۳,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۶۵,۰۰۰ ۳۱۰,۲۵۰ تومان

پیتزا مکزیکی تاکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، گوشت چرخ کرده، پنیر قرمز، کاهو، چیپس مکزیکی
پیتزا مکزیکی تاکو

کوچک

۱۵
۱۱۷,۰۰۰ ۹۹,۴۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۸,۰۰۰ ۱۵۹,۸۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۹,۰۰۰ ۲۲۰,۱۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% مرغ، پیاز، قارچ، فلفل سبز
پیتزا ویکتوریا

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

پیتزا فیله مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، قارچ، فیله مرغ، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا فیله مرغ

کوچک

۱۱۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۸۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵۳,۰۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

کوچک

۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۵۶,۰۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۱۳,۰۰۰ ۱۸۱,۰۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

کوچک

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۵,۰۰۰ ۲۱۶,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۴۴۰,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر مخصوص، گوجه فرنگی
پیتزا پنیر

کوچک

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۱,۷۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۱۵,۰۰۰ ۱۸۲,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه جات مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

کوچک

۱۵
۱۰۱,۰۰۰ ۸۵,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۳۹,۴۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۲۷,۰۰۰ ۱۹۲,۹۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۰۵,۰۰۰ ۲۵۹,۲۵۰ تومان

پیتزا دوستداران سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا دوستداران سبزیجات

کوچک

۱۵
۱۰۳,۰۰۰ ۸۷,۵۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۶۷,۰۰۰ ۱۴۱,۹۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۳۱,۰۰۰ ۱۹۶,۳۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۱۰,۰۰۰ ۲۶۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۶,۰۰۰ ۱۵۸,۱۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، قارچ، فلفل سبز
پیتزا نیویورک

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، سوسیس ایتالیایی،فلفل سبز
پیتزا شیکاگو

کوچک

۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۳,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۲۵,۰۰۰ ۲۷۶,۲۵۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، قارچ، گوشت چرخ کرده، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا یونانی

کوچک

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۲۵,۰۰۰ ۱۹۱,۲۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۴۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، گوشت چرخ کرده، پنیر مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت

کوچک

۱۵
۱۲۱,۰۰۰ ۱۰۲,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۹۴,۰۰۰ ۱۶۴,۹۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۶۷,۰۰۰ ۲۲۶,۹۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۵,۰۰۰ ۳۰۱,۷۵۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ سبزیجات تنوری

قارچ، پیاز، فلفل سبز، پنیر، بادمجان، نان مخصوص
ساندویچ سبزیجات تنوری

کوچک

۸۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی تنوری

قارچ، فلفل سبز، کالباس ۸۰% مخلوط مرغ و گوشت، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ سالامی تنوری

کوچک

۸۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی تنوری

پپرونی، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ پپرونی تنوری

کوچک

۹۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت تنوری

گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر، پیاز، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ گوشت تنوری

کوچک

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری

کالباس ۸۰% گوشت، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ کالباس تنوری

کوچک

۸۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس تنوری

سوسیس، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ سوسیس تنوری

کوچک

۸۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون ۸۰% مرغ، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

کوچک

۸۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بره تنوری

ژامبون ۸۰% بره، پنیر، قارچ، پیاز، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون بره تنوری

کوچک

۹۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

فیله مرغ چرخ کرده، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ تنوری

کوچک

۱۰۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف تنوری

گوشت گوساله رست بیف، پنیر، قارچ، پیاز، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف تنوری

کوچک

۱۱۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری با پنیر و سس

یک پرس سیب زمینی تنوری، پنیر، سس
سیب زمینی تنوری با پنیر و سس
۵۹,۰۰۰ تومان

نان سیردار با پنیر و سس

نان مخصوص ، سس سیر ، پنیر ، سس مخصوص
نان سیردار با پنیر و سس
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر لیمو قوطی

دلستر لیمو
دلستر لیمو قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی استوایی

ماءالشعیر قوطی استوایی
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی هلو

دلستر قوطی هلو
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لینر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان