جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا علاالدین (قیطریه)

پر‌طرفدارها

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

بزرگ

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۲۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

متوسط

۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

فامیلی (چهار نفره)

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

متوسط

۲۰
۱۵۶,۰۰۰ ۱۲۴,۸۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، سوسیس ایتالیایی،فلفل سبز
پیتزا شیکاگو

فامیلی (چهار نفره)

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

متوسط

۲۰
۱۴۶,۰۰۰ ۱۱۶,۸۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% مرغ، پیاز، قارچ، فلفل سبز
پیتزا ویکتوریا

متوسط

۲۰
۱۴۶,۰۰۰ ۱۱۶,۸۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویکتوریا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% مرغ، پیاز، قارچ، فلفل سبز
پیتزا ویکتوریا

کوچک

۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

متوسط

۲۰
۱۴۶,۰۰۰ ۱۱۶,۸۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، قارچ، فیله مرغ، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا فیله مرغ

کوچک

۲۰
۱۰۴,۰۰۰ ۸۳,۲۰۰ تومان

متوسط

۲۰
۱۶۱,۰۰۰ ۱۲۸,۸۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۲۱۸,۰۰۰ ۱۷۴,۴۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۲۰
۲۸۵,۰۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

کوچک

۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

متوسط

۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

کوچک

۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۲۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دوستداران سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا دوستداران سبزیجات

کوچک

۲۰
۸۸,۰۰۰ ۷۰,۴۰۰ تومان

متوسط

۲۰
۱۳۷,۰۰۰ ۱۰۹,۶۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۸۶,۰۰۰ ۱۴۸,۸۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۲۰
۲۴۵,۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

کوچک

۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

متوسط

۲۰
۱۵۶,۰۰۰ ۱۲۴,۸۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، قارچ، فلفل سبز
پیتزا نیویورک

کوچک

۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

متوسط

۲۰
۱۴۶,۰۰۰ ۱۱۶,۸۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، سوسیس ایتالیایی،فلفل سبز
پیتزا شیکاگو

کوچک

۲۰
۹۴,۰۰۰ ۷۵,۲۰۰ تومان

متوسط

۲۰
۱۴۶,۰۰۰ ۱۱۶,۸۰۰ تومان

بزرگ

۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۲۰
۲۶۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ سبزیجات تنوری

قارچ، پیاز، فلفل سبز، پنیر، بادمجان، نان مخصوص
ساندویچ سبزیجات تنوری

کوچک

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی تنوری

قارچ، فلفل سبز، کالباس ۸۰% مخلوط مرغ و گوشت، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ سالامی تنوری

کوچک

۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی تنوری

پپرونی، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ پپرونی تنوری

کوچک

۱۰
۷۶,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۱۷,۰۰۰ ۱۰۵,۳۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری

کالباس ۸۰% گوشت، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ کالباس تنوری

کوچک

۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس تنوری

سوسیس، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ سوسیس تنوری

کوچک

۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون ۸۰% مرغ، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

کوچک

۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۰۲,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بره تنوری

ژامبون ۸۰% بره، پنیر، قارچ، پیاز، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون بره تنوری

کوچک

۱۰
۸۳,۰۰۰ ۷۴,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۲۷,۰۰۰ ۱۱۴,۳۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

فیله مرغ چرخ کرده، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ تنوری

کوچک

۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

بزرگ

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری با پنیر و سس

یک پرس سیب زمینی تنوری، پنیر، سس
سیب زمینی تنوری با پنیر و سس
۴۸,۰۰۰ تومان

نان سیردار با پنیر و سس

نان مخصوص ، سس سیر ، پنیر ، سس مخصوص
نان سیردار با پنیر و سس
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر لیمو قوطی

دلستر لیمو
دلستر لیمو قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی استوایی

ماءالشعیر قوطی استوایی
۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی هلو

دلستر قوطی هلو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان