جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط

یک نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری، گوشت برگر چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری، گوشت برگر چرخ کرده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۳۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری، مرغ ریش شده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سرآشپز

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، کالباس، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا سرآشپز

یک نفره

۳۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه فانوس

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری،، گوشت برگر چرخ شده، کالباس، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه فانوس

یک نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط

یک نفره

۳۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری، مرغ ریش شده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری، گوشت برگر چرخ کرده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۳۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا ژامبون مرغ

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا ژامبون گوشت

یک نفره

۳۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ۱۸ سانتی متری، گوشت برگر چرخ کرده، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۴,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

گوشت ۷۰ درصد، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
همبرگر مخصوص
۲۷,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

گوشت ۷۰ درصد، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
همبرگر با قارچ و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت ۷۰ درصد، خیارشور، گوجه، کاهو، قارچ، نان گرد
چیز برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

بانی برگر

گوشت ۷۰ درصد، ژامبون مرغ، خیارشور، گوجه ، کاهو، نان گرد
بانی برگر
۳۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد همبرگر ۷۰ خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
دوبل برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد همبرگر ۷۰ مرغ ریش ریش شده، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
چیکن برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخصوص فانوس

ژامبون مرغ، مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، کوکتل دودی، پنیر، خیارشور، گوجه، نان باگت فرانسوی
ساندویچ مخصوص فانوس
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

هات داگ، همبرگر ۶۰ درصد، ژامبون، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ زاپاتا
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مک دونالد

ژامبون، همبرگر، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشو، کاهو، نان باگت فرانسوی
ساندویچ مک دونالد
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ فلافل
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش یش شده، قارچ، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ مرغ
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

۲ عدد کوکتل ۶۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کوکتل ساده
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

۲ عدد کوکتل ۶۰ درصد،قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

هات داگ ۶۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ ساده
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ ۶۰ درصد، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ بندری
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

سوسیس بندری، پیاز، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ بندری ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

کباب لقمه ۶۰ درصد، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کباب لقمه
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون تنوری
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ژامبون مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت فرانسوی
ساندویچ (سرد)
۲۷,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
سیب زمینی
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، قارچ، پنیر
سیب زمینی ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

سس اضافه

سس تک نفره شرکتی
سس اضافه
۱,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر بطری

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری
۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۵,۰۰۰ تومان