جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر میکس، پاپریکا
پیتزا مخلوط

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، پنیر گودا، قارچ، پنیر میکس، گوشت چرخ شده، زیتون، پاپریکا
پیتزا مخصوص

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر دست ساز آمریکایی، سالامی، پپرونی، پنیر گودا، پنیر میکس، پاپریکا
پیتزا پپرونی

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر دست ساز آمریکایی، فیله مرغ، پنیر گودا، قارچ، پنیر میکس، پاپریکا
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر دست ساز آمریکایی، دونر گوشت، فیله مرغ، پنیر گودا، قارچ، پنیر میکس، زیتون، پاپریکا
پیتزا میکس

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۵۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت، قارچ، گوشت چرخ کرده، دو لایه پنیر میکس، زیتون، هات سس، پاپریکا
پیتزا مکزیکی

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف

خمیر دست ساز آمریکایی، دونر گوشت، پنیر گودا، قارچ، پنیرمیکس، زیتون، پاپریکا
پیتزا بیف

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ هات رویال
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا بیف

خمیر دست ساز آمریکایی، دونر گوشت، پنیر گودا، قارچ، پنیرمیکس، زیتون، پاپریکا
پیتزا بیف

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر دست ساز آمریکایی، گوشت چرخ کرده، پنیر گودا، قارچ، پنیر میکس، زیتون، پاپریکا
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر دست ساز آمریکایی، دونر گوشت، فیله مرغ، پنیر گودا، قارچ، پنیر میکس، زیتون، پاپریکا
پیتزا میکس

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۵۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر دست ساز آمریکایی، فیله مرغ، پنیر گودا، قارچ، پنیر میکس، پاپریکا
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت، قارچ، گوشت چرخ کرده، دو لایه پنیر میکس، زیتون، هات سس، پاپریکا
پیتزا مکزیکی

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، پنیر گودا، قارچ، پنیر میکس، گوشت چرخ شده، زیتون، پاپریکا
پیتزا مخصوص

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر دست ساز آمریکایی، سالامی، پپرونی، پنیر گودا، پنیر میکس، پاپریکا
پیتزا پپرونی

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر میکس، پاپریکا
پیتزا مخلوط

یک نفره(۲۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متری)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

برگر

بیف برگر

میکس دونر گوشت با پنیر و قارچ، برگر گوشت ۹۵٪، گوجه، خیارشور و کاهو
بیف برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر گوشت گوسفندی دست ساز ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان به انتخاب شما
همبرگر
۸۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر گوشت گوسفندی دست ساز ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان به انتخاب شما
دوبل برگر
۱۰۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوسفندی دست ساز ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان به انتخاب شما
چیز برگر
۸۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوسفندی دست ساز ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان به انتخاب شما
قارچ برگر
۹۱,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوسفندی دست ساز ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان به انتخاب شما
رویال برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوپر ویژه

۲ عدد فیله مرغ، یک عدد همبرگر دست ساز ۱۲۵ گرمی، گوشت دونر مخلوط، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوپر ویژه
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت دونر مخلوط، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف
۱۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

سه عدد فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ هات رویال
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد هات داگ گوشت تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ مخصوص
۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ گوشت تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

ژامبون گوشت ۸۵%، مرغ تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص (سرد)

ژامبون گوشت، مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مخصوص (سرد)
۵۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

۳۰۰ گرم
سیب زمینی سرخ شده
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری ویژه

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر
سیب زمینی تنوری ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیرتک نفره سس سیر، پنیر پیترانعناع
نان سیر
۶۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

کلم، هویج، سس مایونز،
سالاد کلم
۹,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی کلاسیک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی کلاسیک
۱۳,۶۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی هلو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی هلو
۱۳,۶۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۳,۶۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی
۱۳,۶۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۰۰میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۰۰میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۰۰میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۷,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۷,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۷,۸۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان