جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا لقمه های مخصوص ثمین (۲۵ سانتی)

ژامبون مرغ، ژامبون خشک، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا لقمه های مخصوص ثمین (25 سانتی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا لقمه های مخصوص ثمین (۵۰ سانتی)

ژامبون مرغ، ژامبون خشک، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا لقمه های مخصوص ثمین (50 سانتی)
۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا لقمه های مخصوص ثمین (۳۵ سانتی)

ژامبون مرغ، ژامبون خشک، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا لقمه های مخصوص ثمین (35 سانتی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (۲۵ سانتی)

گوشت چرخ کرده، قارچ دوبله، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا قارچ و گوشت (25 سانتی)
۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا (۲۵ سانتی)

پیتزا لقمه های مخصوص ثمین (۲۵ سانتی)

ژامبون مرغ، ژامبون خشک، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا لقمه های مخصوص ثمین (25 سانتی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (۲۵ سانتی)

گوشت چرخ کرده، قارچ دوبله، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا قارچ و گوشت (25 سانتی)
۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (۲۵ سانتی)

فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، چیپس خلال
پیتزا مرغ و قارچ (25 سانتی)
۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (۲۵ سانتی)

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، چیپس خلال
پیتزا پپرونی (25 سانتی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی (۲۵ سانتی)

کالباس خشک، سوسیس، قارچ دوبل، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا فونگی (25 سانتی)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ساباتو (۲۵ سانتی)

کالباس خشک، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا ساباتو (25 سانتی)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (۲۵ سانتی) (مخلوط)

کالباس خشک، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا میکس (25 سانتی) (مخلوط)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میت سالامی (۲۵ سانتی)

سالامی گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا میت سالامی (25 سانتی)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن سالامی (۲۵ سانتی)

سالامی مرغ، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا چیکن سالامی (25 سانتی)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا فریتو (۲۵ سانتی)

ژامبون قالبی مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا فریتو (25 سانتی)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا وتیلو (۲۵ سانتی)

ژامبون قالبی مرغ، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا وتیلو (25 سانتی)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پولو (۲۵ سانتی)

ژامبون گوشت تنوری، سوسیس، قارچ، چیپس خلال
پیتزا پولو (25 سانتی)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (۲۵ سانتی)

پیتزا سبزیجات (25 سانتی)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا (۳۵ سانتی)

پیتزا لقمه های مخصوص ثمین (۳۵ سانتی)

ژامبون مرغ، ژامبون خشک، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا لقمه های مخصوص ثمین (35 سانتی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (۳۵ سانتی)

گوشت چرخ کرده، قارچ دوبله، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا قارچ و گوشت (35 سانتی)
۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (۳۵ سانتی)

فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، چیپس خلال
پیتزا مرغ و قارچ (35 سانتی)
۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (۳۵ سانتی)

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، چیپس خلال
پیتزا پپرونی (35 سانتی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی (۳۵ سانتی)

کالباس خشک، سوسیس، قارچ دوبل، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا فونگی (35 سانتی)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ساباتو (۳۵ سانتی)

کالباس خشک، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا ساباتو (35 سانتی)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (۳۵ سانتی)

کالباس خشک، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا میکس (35 سانتی)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میت سالامی (۳۵ سانتی)

سالامی گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا میت سالامی (35 سانتی)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن سالامی (۳۵ سانتی)

سالامی مرغ، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا چیکن سالامی (35 سانتی)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فریتو (۳۵ سانتی)

ژامبون قالبی مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا فریتو (35 سانتی)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا وتیلو (۳۵ سانتی)

ژامبون قالبی مرغ، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا وتیلو (35 سانتی)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پولو (۳۵ سانتی)

ژامبون گوشت تنوری، سوسیس، قارچ، چیپس خلال
پیتزا پولو (35 سانتی)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا (۵۰ سانتی)

پیتزا لقمه های مخصوص ثمین (۵۰ سانتی)

ژامبون مرغ، ژامبون خشک، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا لقمه های مخصوص ثمین (50 سانتی)
۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (۵۰ سانتی)

گوشت چرخ کرده، قارچ دوبله، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا قارچ و گوشت (50 سانتی)
۲۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (۵۰ سانتی)

فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، چیپس خلال
پیتزا مرغ و قارچ (50 سانتی)
۲۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (۵۰ سانتی)

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، چیپس خلال
پیتزا پپرونی (50 سانتی)
۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی (۵۰ سانتی)

کالباس خشک، سوسیس، قارچ دوبل، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا فونگی (50 سانتی)
۲۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ساباتو (۵۰ سانتی)

کالباس خشک، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا ساباتو (50 سانتی)
۲۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (۵۰ سانتی)

کالباس خشک، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا میکس (50 سانتی)
۲۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میت سالامی (۵۰ سانتی)

سالامی گوشت، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا میت سالامی (50 سانتی)
۲۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن سالامی (۵۰ سانتی)

سالامی مرغ، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا چیکن سالامی (50 سانتی)
۲۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا فریتو (۵۰ سانتی)

ژامبون قالبی مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا فریتو (50 سانتی)
۲۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا وتیلو (۵۰ سانتی)

ژامبون قالبی مرغ، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، چیپس خلال
پیتزا وتیلو (50 سانتی)
۲۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پولو (۵۰ سانتی)

ژامبون گوشت تنوری، سوسیس، قارچ، چیپس خلال
پیتزا پولو (50 سانتی)
۲۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ ویژه ثمین تنوری

همبرگر، فیله مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه ثمین تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ قارچ و پنیر تنوری

همراه با مخلفات
ساندویچ فیله مرغ قارچ و پنیر تنوری
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر تنوری

ساندویچ هات داگ با پنیر تنوری
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه تنوری

همراه با قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه تنوری
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف تنوری

ساندویچ کراکف تنوری
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی گوشت تنوری

ساندویچ سالامی گوشت تنوری
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی مرغ تنوری

ساندویچ سالامی مرغ تنوری
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی تنوری

ساندویچ کوکتل دودی تنوری
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی ویژه تنوری

قارچ، پنیر
ساندویچ کوکتل دودی ویژه تنوری
۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر تنوری

چیز برگر تنوری
۷۶,۰۰۰ تومان

همبرگر تنوری

همبرگر تنوری
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ممتاز (سرد)

ساندویچ کالباس ممتاز (سرد)
۷۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

سالاد سزار
۹۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان