جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مخلوط، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سرآشپز (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز ۱۲۰ گرمی، سبزیجات، خیارشور، نان گرد
همبرگر مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱*۲۹ سانتی متری، کالباس مخلوط، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص پنجره ای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پکیج ویژه

پکیج ویژه ۱

پیتزا مخصوص شامل: خمیر پیتزا آمریکایی ۲۰ سانتی متری، کالباس مخلوط، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ۲ عدد برگر دست ساز ۲۴۰ گرمی، سبزیجات،...
پکیج ویژه ۱
۳۲۰,۰۰۰ تومان

پکیج ویژه ۲

۲ عدد ساندویچ کریسپی شامل: ۲ عدد فیله مرغ سوخاری شده، سبزی جعفری با تره ، خیارشور، نان باگت، ۲ عدد برگر دست ساز ۲۲۰ گرمی، یک بسته...
پکیج ویژه ۲
۳۹۰,۰۰۰ تومان

پکیج ویژه سوخاری (۴ نفره)

۱۲ تکه میکس فیله، بال و بازوی سوخاری ،پنجره مخصوص ۱عدد یک بسته قارچ سوخاری ، سیب زمینی سرخ شده نوشابه خانواده
پکیج ویژه سوخاری (۴ نفره)
۴۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا میتزا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مخلوط، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا میتزا (آمریکایی)

مینی (۲۰سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مخلوط، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سرآشپز (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۵۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۵۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف و پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله ریش ریش شده، سوسیس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف و پپرونی (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۵۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا بیکن (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ و گوشت (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ و گوشت (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ و پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس پپرونی، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ و پپرونی (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۴۰ سانتی متری)

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت و پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، سوسیس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت و پپرونی (آمریکایی)

مینی (۱۵ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۰ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ آمریکایی (خانواده)

خمیر پیتزا آمریکایی ۴۰ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر۵ نفره
پیتزا مرغ آمریکایی (خانواده)
۴۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا هالوپینو

ژامبون ۹۰% میکس گوشت و مرغ، گوشت ریش ریش شده تازه، سس مخصوص رست، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، وهالوپینو
پیتزا هالوپینو
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱*۲۹ سانتی متری، کالباس مخلوط، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص پنجره ای
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱*۲۹ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سرآشپز پنجره ای
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱*۲۹ سانتی متری، ذرت، نخود فرنگی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا سبزیجات پنجره ای
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱*۲۹ سانتی متری، فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف پنجره ای
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱*۲۹ سانتی متری، سوسیس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی پنجره ای
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱*۲۹ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ پنجره ای
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱*۲۹ سانتی متری, بیکنژامبن مرغ و گوشت.فلفل هتلو پینو , قارچ, پنیر,
پیتزا بیکن پنجره ای
۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ و گوشت پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱*۲۹ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ و گوشت پنجره ای
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ و پپرونی پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱*۲۹ سانتی متری، سوسیس پپرونی، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ و پپرونی پنجره ای
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت و پپرونی پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱*۲۹ سانتی متری، گوشت چرخ کرده، سوسیس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت و پپرونی پنجره ای
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میتزا پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۱*۲۹ سانتی متری، کالباس مخلوط، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا میتزا پنجره ای
۱۴۹,۰۰۰ تومان

برگر

میکس برگر

دوتا فیله مرغ+ گوشت ۱۱۰ گرمی، نون، سبزی، خیارشور، سس
میکس برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز ۱۲۰ گرمی، سبزیجات، خیارشور، نان گرد
همبرگر مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز ۱۲۰ گرمی، پنیر، سبزیجات، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۶۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز ۱۲۰ گرمی، کالباس، پنیر، سبزیجات، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۶۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز ۱۲۰ گرمی، قارچ، سبزیجات، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۶۶,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (سه تکه)

۳ تکه فیله استریپس، سیب زمینی سرخ شده، نان
فیله استریپس (سه تکه)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (پنج تکه)

۵ تکه فیله استریپس، سیب زمینی سرخ شده، نان
فیله استریپس (پنج تکه)
۱۵۸,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (هفت تکه)

۷ تکه فیله استریپس، سیب زمینی سرخ شده، نان
فیله استریپس (هفت تکه)
۱۶۸,۰۰۰ تومان

بازو سوخاری

۷ تکه بازو سوخاری ، سیب زمینی سرخ شده، نان
بازو سوخاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۷ تکه بال سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان
بال سوخاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی

۲ عدد فیله مرغ سوخاری شده، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ کریسپی
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

کاهو، فیله، گوجه گیلاسی، سس سزار
سالاد سزار
۹۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

یک بسته
قارچ سوخاری
۴۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی ساده
سیب زمینی سرخ شده
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میراندا

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

آناناس

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

آناناس

۱۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

آناناس

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سبزی و خیارشور

سبزی و خیارشور
۱۰,۰۰۰ تومان

سس یک نفره سفید

سس یک نفره سفید
۳,۵۰۰ تومان

سس یک نفره قرمز

سس یک نفره قرمز
۳,۵۰۰ تومان

سس سیر یک نفره

سس سیر یک نفره
۳,۵۰۰ تومان

سس سزار

سس مخصوص سزار
سس سزار
۲۸,۰۰۰ تومان