جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ

قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس خشک، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس کوکتل، قارچ، پیاز، رب گوجه، پنیر، کاهو، خیارشور
ساندویچ بندری

قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، فلفل سبز تند
پیتزا پپرونی

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ

قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزاخانواده چهارنفره

سایز خانواده، فیله مرغ وگوشت، ژامبون ترکیبی، قارچ، پنیرمطهر، فلفل، ذرت
پیتزاخانواده چهارنفره
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ساده

کالباس خشک، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ساده
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و ژامبون

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و ژامبون

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس خشک، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

خانواده

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، فلفل سبز تند
پیتزا پپرونی

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بمب نفس

استیک گوشت.فیله ژامبون قارچ پنیرسیب زمینی
ساندویچ بمب نفس
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول برگر

همبر۹۰درصدژامبون مرغ ۹۰درصدفیله ۲۰۰گرم قارچ وپنیرفراوان
ساندویچ غول برگر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

هات داگ ۹۰درصدفیله استیک قارچ وپنیرژامبرن ترکیبی
ساندویچ زاپاتا
۹۵,۰۰۰ تومان

اتم برگر

همبر۹۰درصد۳عددقارچ وپنیرفراوان ترکیبی
اتم برگر
۱۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب نفس

ژامبون ترکیبی.فیله مرغ .استیک گوشت سیب زمینی قارچ وپنیرفراوان.پنیرمطهرفراوان
ساندویچ بمب نفس
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دوبل استیک گوشت قارچ وپنیر

ساندویچ دوبل استیک گوشت قارچ وپنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دوبل هات قارچ وپنیر

دوبل هات قارچ پنیر
 ساندویچ دوبل هات قارچ وپنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری دوبل قارچ وپنیر

بلغاری ۹۰درصددوبل قارچ پنیرمطهر
 ساندویچ بلغاری دوبل قارچ وپنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ ومرغ ۹۰%

ژامبون ۹۰درصد
ساندویچ ژامبون قارچ ومرغ 90%
۸۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

همبرگر قارچ و پنیر

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مخصوص

گوشت گوساله چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک قارچ و پنیر

گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رویال
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ ۹۰ درصد تنوری، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک سرد

کالباس خشک ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس خشک سرد
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر مرغ، پیاز، رب گوجه، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ جگر

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس کوکتل، پیاز، رب گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ بندری

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بلغاری

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل

قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان

یک عدد مرغ بریان کامل
مرغ بریان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

مخلفات

گوجه، خیار شور
مخلفات
۲۵,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

یک عدد
نان باگت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی
سیب زمینی سرخ کرده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر

سیب زمینی، ژامبون مرغ، قارچ، مرغ، پنیر
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۱,۰۰۰ تومان