جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۶۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص پارامیس

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۶۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (تند)

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سالامی (تند)

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۶۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمزان
پیتزا تاکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۵۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۴۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا کالزونه (یک نفره)
۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)
۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی تند (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سالامی تند (پنجره ای)
۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی (پنجره ای)
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال (پنجره ای)
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن (پنجره ای)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)
۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمزان
پیتزا تاکو (پنجره ای)
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ۴*۱ (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ترکیب ۴ نوع پیتزا به انتخاب شما
پیتزا 4*1 (پنجره ای)
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف (پنجره ای)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات (پنجره ای)
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان مخصوص)

ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)

۳ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)

۲ تکه فیله مرغ، ۳ اسلایس ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان باگت)

نان اضافه

نان اضافه
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف (نان باگت)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف (نان باگت)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان باگت)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ.پنیر . سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ های ویچ (نان باگت)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)

۳ تکه فیله مرغ، کاهو، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)

۲ تکه فیله مرغ، ۳ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، قارچ.پنیر. نان باگت
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ (نان باگت)
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)
۳۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

نان بروتشن

نان بروتشن
۲,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله سوخاری سه تکه

(نرمال)

۵۷,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۵۷,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری پنج تکه

۵ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله سوخاری پنج تکه

(نرمال)

۷۴,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۷۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب پنیر ویژه

سیب پنیر قارچ ژامبون
سیب پنیر ویژه
۵۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۱۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۲۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

۱۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر
سیب زمینی پنیر
۳۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

۸ تکه نان باگت، سس سیر، پنیر
نان سیر
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، ۴ تکه فیله مرغ، زیتون، گوجه گیلاسی، نان مخصوص، پنیر پارمزان
سالاد سزار
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد هات

کاهو، گوجه، خیار، ۲ اسلایس ژامبون، زیتون، ذرت، قارچ، پنیر پارمزان
سالاد هات
۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، نخود فرنگی، هویج، سس مایونز کم چرب
سالاد کلم
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، کلم بنفش، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه کوکا قوطی زیرو

۳۳۰میلی لیتر
نوشابه کوکا قوطی زیرو
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه کوکا خانواده زیرو

۱.۵لیتر
نوشابه کوکا خانواده زیرو
۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۸,۱۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۱۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۴,۳۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۳۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۹,۸۰۰ تومان

سیب

۹,۸۰۰ تومان

هلو

۹,۸۰۰ تومان

استوایی

۹,۸۰۰ تومان

کلاسیک

۹,۸۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان