جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا پپرونی آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۰۱,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

یک عدد بالا ران سوخاری، ۲ عدد ساق ران سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری (سه تکه)

اسپایسی

۱۶۲,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمسان
پیتزا رست بیف آمریکایی

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ عدد فیله استریپس، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)

اسپایسی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

نرمال

۱۶۹,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

یک عدد بالا ران سوخاری، یک عدد ساق ران سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۳۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا چیکن آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا هات داگ استافدکراست

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا هات داگ استافدکراست

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص هات آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص پارامیس آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص سیسیلی آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا سالامی آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا پپرونی آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۰۱,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا چیکن آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت آمریکایی

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمسان
پیتزا تاکو آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمسان
پیتزا رست بیف آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۸۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمسان
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

کوچک (۲۲ سانتی‌ متری)

۷۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه آمریکایی (کوچک)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌ متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا کالزونه آمریکایی (کوچک)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم چیکن آمریکایی (کوچک)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌ متری، ژامبون مرغ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سوپریم چیکن آمریکایی (کوچک)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم گوشت آمریکایی (کوچک)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی‌ متری، ژامبون گوشت، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا سوپریم گوشت آمریکایی (کوچک)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)
۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)
۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، سالامی، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا سالامی (پنجره ای)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمسان
پیتزا پپرونی (پنجره ای)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمسان
پیتزا اسپشیال (پنجره ای)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا چیکن (پنجره ای)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمسان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)
۱۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، فیله گوساله، پیاز، کاهو، سس مخصوص، چیپس، پنیر پارمسان
پیتزا تاکو (پنجره ای)
۱۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمسان
پیتزا رست بیف (پنجره ای)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کریپ مکزیکی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، گوشت چرخ کرده، سیب زمینی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پارمسان
پیتزا کریپ مکزیکی (پنجره ای)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان
پیتزا سبزیجات (پنجره ای)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمسان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)
۱۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌ متری، سس مخصوص، گوجه، پنیر پارمسان
پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)
۱۰۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه یک پرس سیب زمینی
همبرگر سینگل
۹۲,۰۰۰ تومان

همبرگر دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه یک پرس سیب زمینی
همبرگر دبل
۱۱۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه یک پرس سیب زمینی
چیز برگر سینگل
۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه یک پرس سیب زمینی
چیز برگر دبل
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه یک پرس سیب زمینی
ماشروم برگر سینگل
۹۶,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه یک پرس سیب زمینی
ماشروم برگر دبل
۱۲۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر سینگل

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، ۱۶۰ گرم فیله مرغ گریل، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه یک پرس سیب زمینی
میکس برگر سینگل
۱۰۳,۰۰۰ تومان

میکس برگر دبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۶۰ گرمی، ۳۲۰ گرم فیله مرغ گریل، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه یک پرس سیب زمینی
میکس برگر دبل
۱۲۷,۰۰۰ تومان

چیکن برگر سینگل

۱۶۰ گرم فیله مرغ گریل، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه یک پرس سیب زمینی
چیکن برگر سینگل
۸۷,۰۰۰ تومان

چیکن برگر دبل

۳۲۰ گرم فیله مرغ گریل، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، به همراه یک پرس سیب زمینی
چیکن برگر دبل
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان باگت)

ساندویچ رست بیف (نان باگت)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف (نان باگت)
۸۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان باگت)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ های ویچ (نان باگت)
۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)

۳ تکه فیله مرغ، کاهو، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)

۲ تکه فیله مرغ، ۳ ورق ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ (نان باگت)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)

۴ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان مخصوص)

ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)
۸۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)
۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)

۳ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)

۲ تکه فیله مرغ، ۳ ورق ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)

۴ ورق ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه (نان مخصوص)
۷۳,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری

مرغ سوخاری (دو تکه)

یک عدد بالا ران سوخاری، یک عدد ساق ران سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۳۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

یک عدد بالا ران سوخاری، ۲ عدد ساق ران سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۶۲,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۶۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۲ عدد بالا ران سوخاری، ۳ عدد ساق ران سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
مرغ سوخاری (پنج تکه)

نرمال

۲۲۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۲۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ عدد فیله استریپس، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)

نرمال

۱۶۹,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (شش تکه)

۶ عدد فیله استریپس، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله استریپس (شش تکه)

نرمال

۲۵۳,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۵۳,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

کلم، نخود فرنگی، هویج، سس مایونز کم چرب (یک نفره)
سالاد کلم
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

۱۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۱۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا
سیب زمینی با پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲ تا ۱۴ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

۶ تکه نان تست، سس سیر، پنیر پیتزا
نان سیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ناچو (چیپس و پنیر)

۱۵۰ گرم چیپس، پنیر پیتزا
ناچو (چیپس و پنیر)
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

مشکی

۱۰,۰۰۰ تومان

زرد

۱۰,۰۰۰ تومان

سفید

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۳۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان