جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص هات پلاس

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مخصوص هات پلاس

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ استافدکراست

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا هات داگ استافدکراست

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پارامیس

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، پپرونی.قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا پارامیس

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ،فلفل دلمه ای.زیتون.ذرت.کنجد. پنیر پارمزان
پیتزا سیسیلی آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (تند)

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سالامی (تند)

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (تند)

خمیر پیتزا آمریکایی،پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی (تند)

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۶۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۵۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۵۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ۱*۴

خمیر پیتزا آمریکایی، ترکیب ۴ نوع پیتزا به انتخاب شما
پیتزا 1*4

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای،پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا استیک

یک نفره (۲۲ سانتی‌متری)

۸۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)
۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، پپرونی.قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص پارامیس (پنجره ای)
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ،فلفل دلمه ای.زیتون.ذرت.کنجد.پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص سیسیلی (پنجره ای)
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، سالامی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سالامی (پنجره ای)
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی (پنجره ای)
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال (پنجره ای)
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن (پنجره ای)
۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)
۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف (پنجره ای)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا سبزیجات (پنجره ای)
۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا فونگی قارچ و پنیر (پنجره ای)
۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ۱*۴ پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ترکیب ۴ نوع پیتزا به انتخاب شما
پیتزا 1*4 پنجره ای
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک پنجره ای

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، استیک گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا استیک پنجره ای
۱۰۶,۰۰۰ تومان

برگر

پیتزا برگر

برگر گوشت گوساله، چیپس، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
پیتزا برگر

سینگل

۶۵,۰۰۰ تومان

دبل

۸۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۸۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر

سینگل

۵۴,۰۰۰ تومان

دبل

۶۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۸۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل

۵۷,۰۰۰ تومان

دبل

۷۲,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

۱۸۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیلی برگر

سینگل

۵۹,۰۰۰ تومان

دبل

۷۴,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۸۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل

۵۹,۰۰۰ تومان

دبل

۷۴,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر

پپرونی، ۱۸۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
پپرونی برگر

سینگل

۶۱,۰۰۰ تومان

دبل

۷۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۸۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر

سینگل

۶۲,۰۰۰ تومان

دبل

۷۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر چیلی

۱۸۰ گرم برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ، پنیر، هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر چیلی

سینگل

۶۰,۰۰۰ تومان

دبل

۷۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲۰۰ گرم برگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر

سینگل

۵۴,۰۰۰ تومان

دبل

۶۴,۰۰۰ تومان

چیکن برگر چیلی

۲۰۰ گرم برگر مرغ، کاهو، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر چیلی

سینگل

۵۷,۰۰۰ تومان

دبل

۶۷,۰۰۰ تومان

میکس برگر

۲۰۰ گرم برگر مرغ، برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
میکس برگر

سینگل

۶۴,۰۰۰ تومان

دبل

۷۹,۰۰۰ تومان

دبل دان بیکن (دبل)

دبل دان بیکن (دبل)
۶۹,۰۰۰ تومان

کینگ دان برگر (دبل)

کینگ دان برگر (دبل)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان مخصوص)

ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)

۱۳۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)

۷۵ گرم فیله مرغ، ۷۵ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)

۳ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)

۳ تکه فیله مرغ، ۲ اسلایس ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان مخصوص)
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان مخصوص)
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان باگت)

ساندویچ رست بیف (نان باگت)

۱۵۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف (نان باگت)
۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان باگت)

۷۵ گرم فیله مرغ، ۷۵ گرم فیله گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ های ویچ (نان باگت)
۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)

۳ تکه فیله مرغ، کاهو، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)

۳ تکه فیله مرغ، ۲ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مخصوص سیسیلی (نان باگت)
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، ژامبون گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ رویال (نان باگت)
۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ (نان باگت)
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون سرد (نان باگت)
۴۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری پنج تکه

۵ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
فیله سوخاری پنج تکه

(نرمال)

۸۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
فیله سوخاری سه تکه

(نرمال)

۶۶,۰۰۰ تومان

کتف سوخاری

کتف مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
کتف سوخاری

نرمال

۵۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۰,۰۰۰ تومان

بال مرغ سوخاری

بال مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن
بال مرغ سوخاری

نرمال

۵۳,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۳,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

ناگت مرغ
۳۶,۰۰۰ تومان

مرغ پاپکورنی کودک

مرغ پاپکورنی کودک
۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

۴۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر
سیب زمینی پنیر
۳۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۴۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، ژامبون
سیب زمینی ویژه
۴۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

۵ برش نان باگت، سس سیر، پنیر
نان سیر
۳۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲-۱۴ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۲۷,۰۰۰ تومان

ناچو

۱۵۰ گرم چیپس، پنیر
ناچو
۲۸,۰۰۰ تومان

بال مرغ تنوری (تند)

۸ عدد بال مرغ تند
بال مرغ تنوری (تند)
۳۷,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار (متوسط)

کاهو، ۲۵۰ گرم سینه مرغ سوخاری رول شده با پنیر، زیتون، گوجه گیلاسی، نان مخصوص، پنیر پارمزان
سالاد سزار (متوسط)
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد هات

کاهو، گوجه، خیار، ۲ اسلایس ژامبون تنوری، پنیر پیتزا، زیتون، ذرت، پنیر پارمزان
سالاد هات
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، نخود فرنگی، هویج، ذرت، سس مخصوص
سالاد کلم
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

سالاد سبز
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد اسپینیش

سالاد اسپینیش
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۸,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۸,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

سیب

۱۰,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان