جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، گوشت چرخ کرده، پیاز، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا مونترال

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۷۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس، پپرونی، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سیسیلی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۹۸,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس تند، سوسیس، فلفل سبز، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا شیکاگو

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، سالامی، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سالامی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، پپرونی، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا نیویورک

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا مونترال

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، گوشت چرخ کرده، پیاز، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، پپرونی، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا نیویورک

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس تند، سوسیس، فلفل سبز، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا شیکاگو

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، پیاز، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا، کاهو، چیپس
پیتزا مکزیکی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا دوستداران سبزیجات

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا دوستداران سبزیجات

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا دوستداران گوشت

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس، پپرونی، سوسیس، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا
پیتزا دوستداران گوشت

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکای شمالی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا آمریکای شمالی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس، پپرونی، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سیسیلی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا دامبو

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس، پپرونی، گوشت چرخ کرده، مرغ، قارچ، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا دامبو

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۴۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله گریل

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، گوجه فرنگی، فیله مرغ، پنیر پیتزا
پیتزا فیله گریل

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رومانس

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، پپرونی، سوسیس، قارچ، فیله گوساله گریل شده، فلفل سبز، پیاز، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا رومانس

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۴۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن سیسیلی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، سس آلفردو، سس مارکو، قارچ، مرغ، کلم بروکلی، کاهو، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن سیسیلی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آلامد

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، سس آلفردو، سس مارکو، قارچ، مرغ، فیله گوساله، کلم بروکلی، پنیر پیتزا
پیتزا آلامد

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۴۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا الوویا

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، کلم بروکلی، پیاز، زیتون، گوجه، ریحان، کدو، پنیر پیتزا
پیتزا الوویا

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنه مونالیزا

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، سس آلفردو، پنه، مرغ، گوجه، فلفل دلمه ای، ریحان، چیپس، پنیر پیتزا
پیتزا پنه مونالیزا

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، سالامی، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سالامی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ پپرونی

۱۰۰ گرم پپرونی، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا، نان مخصوص تنوری
ساندویچ پپرونی
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت

۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل سبز، پیاز، پنیر پیتزا، نان مخصوص تنوری
ساندویچ گوشت
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی

۱۰۰ گرم سالامی، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا، نان مخصوص تنوری
ساندویچ سالامی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

سوسیس خرد، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا، نان مخصوص تنوری
ساندویچ سوسیس
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سبزیجات

قارچ، فلفل سبز، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا، گوجه، نان مخصوص تنوری
ساندویچ سبزیجات
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

۵۰ گرم پپرونی سالامی ، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا، پپرونی، سوسیس، نان مخصوص تنوری
ساندویچ ویژه
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

۱۳۰ گرم فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل سبز، گوجه، پنیر پیتزا، نان مخصوص تنوری
ساندویچ چیکن گریل
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مکزیکی

۶۰ فیله گوساله گریل، ۶۰ گرم فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل سبز، گوجه، زیتون، سس چیلی، نان مخصوص تنوری
ساندویچ مکزیکی
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک گوشت رویال

۱۲۰ گرم فیله گوساله، سس قارچ، پنیر پیتزا، پیاز، فلفل دلمه ای، نان مخصوص تنوری
ساندویچ استیک گوشت رویال
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ رویال

۱۲۰ گرم فیله مرغ، سس قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ای، نان مخصوص تنوری
ساندویچ استیک مرغ رویال
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت و مرغ رویال

۶۰ گرم فیله گوساله، ۶۰ گرم فیله مرغ، سس قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، نان مخصوص تنوری
ساندویچ استیک گوشت و مرغ رویال
۱۱۹,۰۰۰ تومان

کلزون

کلزون لیسیو

سالامی، گوشت چرخ کرده، قارچ، گوجه، سس پامادور
کلزون لیسیو
۱۸۹,۰۰۰ تومان

کلزون فارکیتو

مرغ، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، سس چیلی
کلزون فارکیتو
۱۸۹,۰۰۰ تومان

کلزون دنیلا

سالامی، فیله گوساله، پیاز، زیتون، فلفل دلمه ای، سس آلفردو
کلزون دنیلا
۱۸۹,۰۰۰ تومان

کلزون آلزولا

گوشت چرخ کرده، مرغ، سیر تازه، مارچوبه، قارچ، زیتون، گوجه، سس آلفردو
کلزون آلزولا
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه مرغ آلفردو

پنه، قارچ، مرغ گریل، پنیر، ریحان تازه، سس سیر، سس آلفردو
پاستا پنه مرغ آلفردو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه گوشت آلفردو

پنه، قارچ، فیله گوساله گریل، پنیر، ریحان تازه، سس سیر، سس آلفردو
پاستا پنه گوشت آلفردو
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری
سیب زمینی تنوری

پنیر و سس

۴۳,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۴۸,۰۰۰ تومان

بال مرغ با سس تند

بال مرغ طعم دار شده ۶ عدد
بال مرغ با سس تند
۵۳,۰۰۰ تومان

نان سیردار

۱۰*۸ نان دست ساز مخصوص
نان سیردار
۴۳,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد پسران

کاهو، قارچ، گوجه، پنیر، ژامبون مرغ
سالاد پسران
۴۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، قارچ، گوجه، پنیر پارمسان، زیتون، مرغ گریل شده، نان تست، سس سزار
سالاد سزار
۵۸,۰۰۰ تومان

سالاد بالزامیک

کاهو، قارچ، گوجه، پنیر پارمسان، زیتون، مرغ گریل شده، نان تست، سس بالزامیک، روغن زیتون، ریحان تازه
سالاد بالزامیک
۵۸,۰۰۰ تومان

سالاد فرانسوی

کاهو، قارچ، گوجه، پنیر پارمسان، زیتون، مرغ گریل شده، زرشک، سس فرانسوی
سالاد فرانسوی
۵۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هافنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هافنبرگ

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

ساده

۳۳۰ میلی لیتر
ساده
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان