جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های خمینی شهر

پیتزا پیتزا پارسیان (خمینی شهر)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

پیتزا ویژه

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ایتالیایی شش نفره(۵۵سانتی متری)

خمیر پیتزای ایتالیایی.۴نوع پیتزای مرغ وقارچ و سبزیجات و کالباس مرغ وپپرونی.پنیر.فلفل
پیتزا ایتالیایی شش نفره(55سانتی متری)
۴۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس پپرونی ، ژامبون مرغ ۸۰%، قارچ، پنیر، سبز، سس مخصوص
پیتزا ویژه

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه ریش ریش شده مرغ تازه، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۶۵,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا بلونز

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۵۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۴۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا کالباس مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا کالباس مرغ

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، قارچ، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۴۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۱۶,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۱۹۶,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۴۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۲۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۱۸,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

راسته ریش ریش شده گوساله ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۵۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۸۷,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت

بیکن گوشت ۹۷ درصد، پنیر، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا بیکن گوشت

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۳۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس گوشت

پیتزا میکس گوشت

مینی (۱۷ سانتی‌متری)

۵۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی‌متری)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره ایتالیایی (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

سه نفره دور پنیری (۳۲ سانتی‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

ساندویچ فیله سوخاری

۲عددفیله سوخاری.کاهو.خیارشور.گوجه.سس مخصوص
ساندویچ فیله سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۳۰گرم گوشت گوساله، نان مک، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۳۰ گرم گوشت گوساله، نان، پنیر، خیارشور، گوجه
چیز برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۲ عدد فیله سوخاری .سیب زمینی، نان، سالاد، کلم، سس
فیله استریپس

دو تکه

۶۵,۰۰۰ تومان

چهار تکه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالادکلم کوچک

کلم وهویج خردشده .سس مخصوص
سالادکلم کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ

کاهو .سینه مرغ ریش شده.ذرت.زیتون. سس مخصوص
سالاد مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد ویژه پیتزا پیتزا

کاهو، ژامبون، ذرت، زیتون، سس سالاد (یک نفره)
سالاد ویژه پیتزا پیتزا
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۵,۵۰۰ تومان