جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

پیتزا پیتزا پارسیان (غدیر)

پر‌طرفدارها

پیتزا ویژه آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، مخلوط ژامبون مرغ دودی و سوسیس سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه آمریکایی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه با پنیر چدار آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون مرغ دودی، پنیر چدار، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه با پنیر چدار آمریکایی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی یک نفره

پیتزا فرانکفورتر آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سوسیس فرانکفورتر، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا فرانکفورتر آمریکایی (یک نفره)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه با پنیر چدار آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون مرغ دودی، پنیر چدار، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه با پنیر چدار آمریکایی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه چدار آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون مرغ، پنیر چدار، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه چدار آمریکایی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، مخلوط ژامبون مرغ دودی و سوسیس سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه آمریکایی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، راسته گوساله چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بلونز آمریکایی (یک نفره)
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی (یک نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی (یک نفره)
۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (یک نفره)
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، پنیر پیتزا، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر آمریکایی (یک نفره)
۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی سه نفره

پیتزا فرانکفورتر آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، سوسیس فرانکفورتر، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا فرانکفورتر آمریکایی (سه نفره)
۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه با پنیر چدار آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، ژامبون مرغ دودی، سوسیس باربیکیو، پنیر چدار، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه با پنیر چدار آمریکایی (سه نفره)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه چدار آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، پنیر چدار، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه چدار آمریکایی (سه نفره)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، ژامبون مرغ دودی، سوسیس باربیکیو، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه آمریکایی (سه نفره)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، راسته گوساله چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بلونز آمریکایی (سه نفره)
۲۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی (سه نفره)
۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی (سه نفره)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی (سه نفره)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی (سه نفره)
۳۰۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی (سه نفره)
۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، پنیر پیتزا، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر آمریکایی (سه نفره)
۱۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی (سه نفره)
۲۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل آمریکایی (سه نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ، ۱/۴ پیتزا رست بیف، ۱/۴ پیتزا سبزیجات
پیتزا چهار فصل آمریکایی (سه نفره)
۲۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا فرانکفورتر ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سوسیس فرانکفورتر، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا فرانکفورتر ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه با پنیر چدار ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، ژامبون مرغ دودی، پنیر چدار، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه با پنیر چدار ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه چدار ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، ژامبون مرغ، پنیر چدار، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه چدار ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، مخلوط ژامبون مرغ دودی و سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ویژه ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، راسته گوساله چرخ کرده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بلونز ایتالیایی (دو نفره)
۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۲۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سالامی ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)
۲۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، پنیر پیتزا، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر ایتالیایی (دو نفره)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۱۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا مرغ، ۱/۴ پیتزا رست بیف، ۱/۴ پیتزا سبزیجات
پیتزا چهار فصل ایتالیایی (دو نفره)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی ایتالیایی

پیتزا ناپولی فرانکفورتر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سوسیس فرانکفورتر، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ناپولی فرانکفورتر ایتالیایی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی ویژه ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، مخلوط ژامبون مرغ دودی و سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ناپولی ویژه ایتالیایی
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی بلونز ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، راسته چرخ کرده گوساله، قارچ، پیاز، فلفل، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ناپولی بلونز ایتالیایی
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سینه مرغ تازه، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ناپولی مرغ و قارچ ایتالیایی
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ناپولی پپرونی ایتالیایی
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی سالامی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ناپولی سالامی ایتالیایی
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل، سس مخصوص
پیتزا ناپولی رست بیف ایتالیایی
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، پنیر پیتزا، گوجه، سس مخصوص
پیتزا ناپولی پنیر ایتالیایی
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا ناپولی سبزیجات ایتالیایی
۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی چهار فصل ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، ۱/۴ پیتزا پپرونی، ۱/۴ پیتزا مرغ و قارچ، ۱/۴ پیتزا رست بیف، ۱/۴ پیتزا سبزیجات
پیتزا ناپولی چهار فصل ایتالیایی
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا دور پنیری آمریکایی

پیتزا دور پنیری ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، دور لبه خمیر پر شده با پنیر مخصوص، مخلوط سالامی و ژامبون مرغ دودی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا دور پنیری ویژه آمریکایی
۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا دور پنیری رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، دور لبه خمیر پر شده با پنیر مخصوص، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس...
پیتزا دور پنیری رست بیف آمریکایی
۲۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا دور پنیری بلونیز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، دور لبه خمیر پر شده با پنیر مخصوص، راسته چرخ کرده گوساله، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا،...
پیتزا دور پنیری بلونیز آمریکایی
۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا دور پنیری مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، دور لبه خمیر پر شده با پنیر مخصوص، گوشت مرغ تازه، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا دور پنیری مرغ و قارچ آمریکایی
۲۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا دور پنیری پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، دور لبه خمیر پر شده با پنیر مخصوص، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا دور پنیری پپرونی آمریکایی
۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا دور پنیری سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، دور لبه خمیر پر شده با پنیر مخصوص، سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا دور پنیری سالامی آمریکایی
۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا دور پنیری سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی ۳۳ سانتی متری، دور لبه خمیر پر شده با پنیر مخصوص، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا دور پنیری سبزیجات آمریکایی
۱۸۷,۰۰۰ تومان

برگر

کلاسیک برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان برگر
کلاسیک برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۶۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان برگر
چیکن برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

چیکن چیز برگر

۱۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، یک ورق پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان برگر
چیکن چیز برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

کاهو، ۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، سس سزار، نان تست
سالاد سزار
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ

۲۵۰ گرم کاهو، ۶۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ذرت، سس مخصوص
سالاد مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد ژامبون مرغ

۲۵۰ گرم کاهو، ۷۰ گرم ژامبون مرغ، ذرت، زیتون، سس مخصوص
سالاد ژامبون مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۲۰۰ گرم کاهو، گوجه، خیار، کلم، ذرت زیتون، سس مخصوص
سالاد فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده  فانتا پرتقالی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زیرو
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان