جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

پیتزا پیتزا پارسیان (مبارکه)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۳۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، سس یک نفره
پیتزا بلونز آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، سس
پیتزا سالامی ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۱۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ طعم دار شده گریل، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا فیله مرغ آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن گوشت ۹۷%، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا بیکن گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیترا پیتزا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا ویژه پیترا پیتزا آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۰۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا ترکیبی، گوجه فرنگی، سس یک نفره
پیتزا پنیر ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا فیله مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ طعم دار شده گریل، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا فیله مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، سس یک نفره
پیتزا بلونز آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۲۴,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۳۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیترا پیتزا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا ویژه پیترا پیتزا آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۰۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۰۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانکفورتر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس فرانکفورتر ۸۰% گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا فرانکفورتر آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۰۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۹۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۶۱,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۱۴,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن گوشت ۹۷%، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا بیکن گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۵۶,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۳۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا فیله مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده گریل، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا فیله مرغ ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ کرده گوساله، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، سس یک نفره
پیتزا بلونز ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ران گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا رست بیف ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ آبپز شده، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا ژامبون مرغ ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۱۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، سس
پیتزا سالامی ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۱۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، زیتون سبز، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا ترکیبی، پیاز، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیترا پیتزا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا ویژه پیترا پیتزا ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۱۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا ترکیبی، گوجه فرنگی، سس یک نفره
پیتزا پنیر ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن گوشت، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا بیکن گوشت ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۷۸,۰۰۰ تومان

برگر کمبو

سوپریم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ سوخاری ۷۵ گرمی، یک ورق کالباس یا بیکن گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گو...
سوپریم برگر
۱۶۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس یک نفره.
همبرگر
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس یک نفره.
چیز برگر
۹۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس یک نفره.
دوبل برگر
۱۵۶,۰۰۰ تومان

چیز دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس یک نفره.
چیز دوبل برگر
۱۴۶,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، بیکن گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس یک نفره.
بیکن برگر
۱۰۹,۰۰۰ تومان

چیز بیکن برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، بیکن گوشت، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس یک نفره...
چیز بیکن برگر
۱۳۶,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲ عدد فیله مرغ گریل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد، سس یک نفره.
چیکن برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۲ عدد فیله مرغ سوخاری ۷۵ گرمی، یک ورق کالباس یا بیکن گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس ...
ساندویچ سوپریم
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (دو تکه)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری،، یک عدد سالاد اندونزی، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (دو تکه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، ، یک عدد سالاد اندونزی، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری

۴۵۰ گرم سیب زمینی تنوری؛ سس یک نفره
سیب زمینی تنوری
۴۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۱ سانتی متری، سس سیر، پنیر پیتزا ترکیبی
نان سیر
۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، ۲ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، بیکن، سس سزار، نان تست
سالاد سزار
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

ژامبون مرغ، کاهو، زیتون سبز، سس مخصوص
سالاد مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم سفید، خیارشور، هویج، نخود فرنگی، سس
سالاد اندونزی
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیارشور، گوجه، ذرت، هویچ رنده شده، زیتون سبز، سس سالاد
سالاد فصل
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی فرمی، ژامبون مرغ، هویج، فلفل دلمه ای، ذرت، نخود فرنگی، سس مخصوص
سالاد ماکارونی
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

هی دی لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هی دی هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

هی دی استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

هی دی لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هی دی استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان