جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

پیتزا پیتزا (عظیمیه)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، پنیر موزارلا، قارچ (خمیر ضخیم)
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (خمیر ضخیم)
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۳۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، پیاز، گوجه (خمیر ضخیم)
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ کنسروی، زیتون، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، پیاز (خمیر ضخیم)
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، سالامی، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (خمیر ضخیم)
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (خمیر ضخیم)
پیتزا بلونز آمریکایی

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، سالامی، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (خمیر ضخیم)
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ کنسروی، زیتون، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، پیاز (خمیر ضخیم)
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

طرح اقتصادی

پیتزا ایتالیایی یکنفره

پیتزا ایتالیایی یک نفره، کالباس مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر (خمیر نازک)
پیتزا ایتالیایی یکنفره
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی با سوسیس و کالباس

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، سالامی، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (خمیر ضخیم)
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، پنیر موزارلا، قارچ (خمیر ضخیم)
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ترکیب ۳ مدل پیتزا به انتخاب شما
پیتزا چهارفصل آمریکایی (یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ترکیب ۴ مدل پیتزا به انتخاب شما
پیتزا چهارفصل آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی بدون سوسیس و کالباس

پیتزا بلونز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (خمیر ضخیم)
پیتزا بلونز آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (خمیر ضخیم)
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، پیاز، گوجه (خمیر ضخیم)
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ کنسروی، زیتون، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، پیاز (خمیر ضخیم)
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ کنسروی، پنیر موزارلا (خمیر ضخیم)
پیتزا پنیر و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر موزارلا، سس مخصوص گوجه (خمیر ضخیم)
پیتزا پنیر آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی (دو نفره)

پیتزا ویژه پیتزا پیتزا ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (خمیر نازک)
پیتزا ویژه پیتزا پیتزا ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، سوسیس پپرونی، پنیر موزارلا، قارچ (خمیر نازک)
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص (خمیر نازک)
پیتزا ژامبون مرغ ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (خمیر نازک)
پیتزا بلونز ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت ریش ریش شده گوساله، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای (خمیر نازک)
پیتزا رست بیف ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله مرغ ریش ریش شده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون (خمیر نازک)
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، قارچ کنسروی، زیتون، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، پیاز (خمیر نازک)
پیتزا سبزیجات ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، قارچ کنسروی، پنیر موزارلا، (خمیر نازک)
پیتزا پنیر و قارچ ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پنیر موزارلا، سس مخصوص (خمیر نازک)
پیتزا پنیر ایتالیایی (دو نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر، بیکن گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر سیب زمینی
برگر برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر سینگل (۱۲۰ گرم)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر سینگل (120 گرم)
۸۵,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل (۲۴۰ گرم)

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر دوبل (240 گرم)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر سینگل

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر سینگل
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر دوبل
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، ۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد اندونزی، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، یک اسلایس پنیر گودا، بیکن
ساندویچ سوپریم
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد مخصوص

کاهو، ژامبون، ذرت، زیتون، سس مخصوص (یک نفره)
سالاد مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، ذرت، کنسرو مخلوط، قارچ، کلم قرمز، سس مخصوص، زیتون (یک نفره)
سالاد فصل
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی فرمی، ژامبون مرغ، هویج، فلفل دلمه ای، ذرت، نخود فرنگی، سس مخصوص، خیارشور، قارچ بلنچ
سالاد ماکارونی
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم سفید، کلم قرمز، ذرت، ژامبون مرغ، قارچ بلنچ، نخود فرنگی، سس
سالاد اندونزی
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، یک تکه فیله مرغ گریل شده، نان تست، پنیر پارمسان، چیپس شور، سس سزار، زیتون
سالاد سزار
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص پیتزا پیتزا

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، ژامبون، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
سیب زمینی مخصوص پیتزا پیتزا
۶۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، سس سیر، پنیر میکس
نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

سس سالاد

یک نفره
سس سالاد
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک لیمو
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۴۵۰میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان