جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، : گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب کوبیده

دو سیخ (۲۰۰-۲۲۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰-۱۱۰ گرمی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان سنگک نصفه
خوراک کباب کوبیده
۷۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان ران

۴۵۰ گرم جوجه کباب با استخوان ران مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب با استخوان ران
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، : گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب لقمه
۱۰۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب برگ
۱۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت فیله گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب چنجه
۱۵۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بی استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب بی استخوان
۱۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۴۵۰ گرم جوجه کامل ۳۰ روزه با استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۶۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان ران

۴۵۰ گرم جوجه کباب با استخوان ران مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب با استخوان ران
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۱۶۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰-۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره...
چلو کباب سلطانی
۱۹۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط

یک سیخ کباب چنجه گوشت فیله گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ۱۰یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰-۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ک...
چلو کباب مخلوط
۱۹۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰-۱۱۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره،...
چلو کباب وزیری
۱۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، : گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب کوبیده

دو سیخ (۲۰۰-۲۲۰ گرمی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بال

۵ تکه بال کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب بال
۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک

سینی کباب

یک سیخ جوجه با استخوان ۴۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه بی استخوان سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی، یک سیخ کباب چنجه گوشت فیله گوسفندی ۱۴۰ گرمی، یک...
سینی کباب
۵۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰-۱۱۰ گرمی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان سنگک نصفه
خوراک کباب کوبیده
۷۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان سنگک نصفه
خوراک کباب لقمه
۷۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان سنگک نصفه
خوراک کباب برگ
۱۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت فیله گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان سنگک نصفه
خوراک کباب چنجه
۱۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان سنگک نصفه
خوراک جوجه کباب بی استخوان
۸۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۴۵۰ گرم جوجه ۳۰ روزه با استخوان، دورچین: فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان سنگک نصفه
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان ران

۴۵۰ گرم جوجه کباب با استخوان ران مرغ زعفرانی، دورچین: فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان سنگک نصفه
خوراک جوجه کباب با استخوان ران
۱۰۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰-۱۱۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، گوجه...
خوراک کباب وزیری
۱۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۱۶۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰-۱۱۰ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، گوجه...
خوراک کباب سلطانی
۱۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخلوط

یک سیخ کباب چنجه گوشت فیله گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ۱۰یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰-۱۱۰ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، گو...
خوراک کباب مخلوط
۱۶۱,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۵ تکه بال کبابی، دورچین: فلفل کبابی، گوجه کبابی، نان سنگک نصفه
خوراک بال کبابی
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک (تک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰-۱۱۰ گرمی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی
کباب لقمه (یک سیخ)
۶۶,۰۰۰ تومان

کباب برگ (یک سیخ)

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی
کباب برگ (یک سیخ)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

کباب چنجه (یک سیخ)

یک سیخ کباب چنجه گوشت فیله گوسفندی ۱۵۰ گرمی
کباب چنجه (یک سیخ)
۱۲۱,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)

۴۵۰ گرم جوجه ۳۰ روزه (کتف، بال، سینه، ران )
جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)
۱۳۱,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بی استخوان (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۷۰ گرمی
جوجه کباب بی استخوان (یک سیخ)
۷۹,۰۰۰ تومان

جوجه کباب ران (یک سیخ)

۴۵۰ گرم جوجه کباب با استخوان ران مرغ زعفرانی
جوجه کباب ران (یک سیخ)
۱۰۱,۰۰۰ تومان

بال کبابی (یک سیخ)

۵ تکه بال کبابی
بال کبابی (یک سیخ)
۳۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، ذرت، سس سالاد
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۱۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۳۰,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

قاشق چنگال

قاشق چنگال
۳,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی (یک سیخ)

۱۳-۱۵ عدد فلفل کبابی
فلفل کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

نان سنگک

یک عدد نان سنگک
نان سنگک
۴,۰۰۰ تومان