جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک کباب کوبیده
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک کباب لقمه
۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کامل ارگانیک با استخوان ۹۰۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو لقمه(دو سیخ)

دو سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق، نارنج یا لیمو، نا...
چلو لقمه(دو سیخ)
۱۸۶,۰۰۰ تومان

چلوکوبیده(دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی،۳۵۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق، نارنج یا لیمو، ...
چلوکوبیده(دو سیخ)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

چلوجوجه(سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه زعفرانی ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
چلوجوجه(سینه)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

چلوجوجه(ران)

یک سیخ جوجه کباب ران زعفرانی ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
چلوجوجه(ران)
۱۴۱,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده(تک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق، نارنج یا لیمو،...
چلوکباب کوبیده(تک سیخ)
۹۲,۰۰۰ تومان

چلوکباب لقمه(تک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق، نارنج یا لیمو، نا...
چلوکباب لقمه(تک سیخ)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه زعفرانی ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه...
چلو کباب وزیری
۱۸۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی (گوساله)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه ک...
چلو کباب سلطانی (گوساله)
۲۷۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی (گوسفندی)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی دورچین: گوجه ...
چلو کباب سلطانی (گوسفندی)
۲۷۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، روغن حیوانی
چلو کره
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب چنجه (گوشت گوساله)

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله ۳۰۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک کباب چنجه (گوشت گوساله)
۲۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه (گوشت گوسفندی)

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوسفندی ۳۰۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک کباب چنجه (گوشت گوسفندی)
۲۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ (گوشت گوساله)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۲۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک کباب برگ (گوشت گوساله)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ (گوشت گوسفندی)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک کباب برگ (گوشت گوسفندی)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۳۰۰ گرمی ترکیب کباب چنجه گوشت گوساله و جوجه کباب سینه زعفرانی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، ...
خوراک کباب بختیاری
۱۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی فیله گوساله ۳۰۰ گرمی، فلفل دلمه ای کبابی، پیاز کبابی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک کباب قفقازی
۲۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۲۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک کباب لقمه
۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۵۰ گرمی ترکیب کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق،...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

یک سیخ کباب ترش ۳۰۰ گرمی فیله گوساله طعم دار شده با مواد مخصوص دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک کباب ترش
۲۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک کباب کوبیده
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کامل ارگانیک با استخوان ۹۰۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (سینه)

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۳۵۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک جوجه کباب (سینه)
۹۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (ران)

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۳۵۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، سماق، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک جوجه کباب (ران)
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۳۵۰ گرمی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک جوجه کباب حلزونی
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش ۳۵۰ گرمی ران مرغ طعم دار شده با مواد مخصوص دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک جوجه کباب ترش
۱۰۳,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۹ عدد بال مرغ زعفرانی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک بال کبابی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال اسپایسی

۹ عدد بال مرغ تند دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک بال اسپایسی
۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک کتف

۸ عدد کتف مرغ زعفرانی دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک کتف
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کتف اسپایسی

۸ عدد کتف مرغ تند دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، نان سنگک
خوراک کتف اسپایسی
۷۶,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

۳ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی
۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی (خانگی)
سالاد شیرازی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر محلی
ماست موسیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار (خانگی)
ماست و خیار
۱۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده زیرو
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری گلپایگان

۰/۵ لیتری
دوغ بطری گلپایگان
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده گلپایگان

۱/۵ لیتری
دوغ خانواده گلپایگان
۳۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان