جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کبابکده و آشکده نار تی تی

چلو کباب

چلو کباب برگ گوسفندی مخصوص

چلو کباب برگ گوسفندی مخصوص
۳۱,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی معمولی

چلو کباب برگ گوسفندی معمولی
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش مخصوص نار تی تی

چلو کباب ترش مخصوص نار تی تی
۳۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۳۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص

چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص
۱۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه کنجدی مخصوص

چلو کباب لقمه کنجدی مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده زعفرانی (دو سیخ)
۱۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی (تک سیخ)

چلو کباب کوبیده زعفرانی (تک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان ویژه

چلو جوجه کباب با استخوان ویژه
۲۰,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش مخصوص نار تی تی

چلو جوجه کباب ترش مخصوص نار تی تی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

با سس مخصوص سرآشپز
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۶,۵۰۰ تومان

چو جوجه کباب

چو جوجه کباب
۱۳,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ گوسفندی مخصوص

به همراه نان و گوجه
خوراک کباب برگ گوسفندی مخصوص
۲۸,۵۰۰ تومان

کباب برگ گوسفندی مخصوص (تک سیخ)

 کباب برگ گوسفندی مخصوص (تک سیخ)
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی معمولی

به همراه نان و گوجه
خوراک کباب برگ گوسفندی معمولی
۲۵,۰۰۰ تومان

کباب برگ گوسفندی معمولی (تک سیخ)

 کباب برگ گوسفندی معمولی (تک سیخ)
۲۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب ترش مخصوص نار تی تی

به همراه نان و گوجه
خوراک کباب ترش مخصوص نار تی تی
۳۱,۰۰۰ تومان

کباب ترش مخصوص نار تی تی (تک سیخ)

 کباب ترش مخصوص نار تی تی (تک سیخ)
۲۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

به همراه نان و گوجه
خوراک کباب سلطانی
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص

به همراه نان و گوجه
خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

کباب لقمه زعفرانی مخصوص (تک سیخ)

کباب لقمه زعفرانی مخصوص (تک سیخ)
۱۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه کنجدی مخصوص

به همراه نان و گوجه
خوراک کباب لقمه کنجدی مخصوص
۱۴,۵۰۰ تومان

کباب لقمه کنجدی مخصوص (تک سیخ)

کباب لقمه کنجدی مخصوص (تک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی (دو سیخ)

به همراه نان و گوجه
خوراک کباب کوبیده زعفرانی (دو سیخ)
۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی (تک سیخ)

به همراه نان و گوجه
خوراک کباب کوبیده زعفرانی (تک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده زعفرانی (تک سیخ)

کباب کوبیده زعفرانی (تک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان ویژه

به همراه نان و گوجه
خوراک جوجه کباب با استخوان ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان ویژه (تک سیخ)

جوجه کباب با استخوان ویژه (تک سیخ)
۱۵,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش مخصوص نار تی تی

به همراه نان و گوجه
خوراک جوجه کباب ترش مخصوص نار تی تی
۱۷,۵۰۰ تومان

جوجه کباب ترش مخصوص نار تی تی (تک سیخ)

جوجه کباب ترش مخصوص نار تی تی (تک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

به همراه نان و گوجه
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص (تک سیخ)

جوجه کباب مخصوص (تک سیخ)
۱۱,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

به همراه نان و گوجه
خوراک جوجه کباب
۱۱,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (تک سیخ)

جوجه کباب (تک سیخ)
۸,۵۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا (کبابی)

به همراه نان
خوراک ماهی قزل آلا (کبابی)
۱۷,۵۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۷,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا (کبابی)

چلو ماهی قزل آلا (کبابی)
۱۹,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی خانگی

چلو خورشت قورمه سبزی خانگی
۱۱,۵۰۰ تومان

دیزی سنگی

دیزی سنگی
۱۴,۵۰۰ تومان

آش

آش دوغ سرین

آش دوغ سرین

پرسی

۵,۰۰۰ تومان

کیلویی

۱۰,۰۰۰ تومان

آش رشته خانگی

آش رشته خانگی

پرسی

۵,۰۰۰ تومان

کیلویی

۱۰,۰۰۰ تومان

آش جو مخصوص

آش جو مخصوص

پرسی

۵,۰۰۰ تومان

کیلویی

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲,۵۰۰ تومان