جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا علاالدین (قیطریه)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

کوچک

۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۸,۰۰۰ ۱۷۶,۸۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۹,۰۰۰ ۲۳۷,۱۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

کوچک

۱۵
۱۴۱,۰۰۰ ۱۱۹,۸۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۷۰,۰۰۰ ۳۱۴,۵۰۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۱۴,۰۰۰ ۱۸۱,۹۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۸۷,۰۰۰ ۲۴۳,۹۵۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

متوسط

۱۵
۲۰۲,۰۰۰ ۱۷۱,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۱,۰۰۰ ۲۳۰,۳۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، سوسیس ایتالیایی،فلفل سبز
پیتزا شیکاگو

کوچک

۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۲,۰۰۰ ۱۷۱,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۱,۰۰۰ ۲۳۰,۳۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا ویکتوریا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% مرغ، پیاز، قارچ، فلفل سبز
پیتزا ویکتوریا

کوچک

۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۲,۰۰۰ ۱۷۱,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۱,۰۰۰ ۲۳۰,۳۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، قارچ، فلفل سبز
پیتزا نیویورک

بزرگ

۱۵
۲۷۱,۰۰۰ ۲۳۰,۳۵۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۲,۰۰۰ ۱۷۱,۷۰۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا دوستداران سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا دوستداران سبزیجات

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۴۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۹۶,۰۰۰ ۱۶۶,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۶۳,۰۰۰ ۲۲۳,۵۵۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

کوچک

۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۲,۰۰۰ ۱۷۱,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۱,۰۰۰ ۲۳۰,۳۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، سوسیس ایتالیایی،فلفل سبز
پیتزا شیکاگو

کوچک

۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۲,۰۰۰ ۱۷۱,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۱,۰۰۰ ۲۳۰,۳۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، قارچ، گوشت چرخ کرده، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا یونانی

کوچک

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۲۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۹۵,۰۰۰ ۲۵۰,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۸۰,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

متوسط

۱۵
۲۱۴,۰۰۰ ۱۸۱,۹۰۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۴۱,۰۰۰ ۱۱۹,۸۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۸۷,۰۰۰ ۲۴۳,۹۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۷۰,۰۰۰ ۳۱۴,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

کوچک

۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۸,۰۰۰ ۱۷۶,۸۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۹,۰۰۰ ۲۳۷,۱۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه جات مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۳۰,۰۰۰ ۲۸۰,۵۰۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۵,۰۰۰ ۲۱۶,۷۵۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر مخصوص، گوجه فرنگی
پیتزا پنیر

کوچک

۱۵
۱۲۱,۰۰۰ ۱۰۲,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۴,۰۰۰ ۱۵۶,۴۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۷,۰۰۰ ۲۰۹,۹۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۱۰,۰۰۰ ۲۶۳,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویکتوریا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون ۸۰% مرغ، پیاز، قارچ، فلفل سبز
پیتزا ویکتوریا

کوچک

۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۲,۰۰۰ ۱۷۱,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۱,۰۰۰ ۲۳۰,۳۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی قارچ

کوچک

۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۸,۰۰۰ ۱۷۶,۸۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۹,۰۰۰ ۲۳۷,۱۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، پیاز، فلفل سبز، قارچ
پیتزا سیسیلی آمریکایی

کوچک

۱۵
۱۴۱,۰۰۰ ۱۱۹,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۱۴,۰۰۰ ۱۸۱,۹۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۸۷,۰۰۰ ۲۴۳,۹۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۷۰,۰۰۰ ۳۱۴,۵۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر مخصوص، گوجه فرنگی
پیتزا پنیر

کوچک

۱۵
۱۲۱,۰۰۰ ۱۰۲,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۴,۰۰۰ ۱۵۶,۴۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۷,۰۰۰ ۲۰۹,۹۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۱۰,۰۰۰ ۲۶۳,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه جات مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

کوچک

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۵۵,۰۰۰ ۲۱۶,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۳۰,۰۰۰ ۲۸۰,۵۰۰ تومان

پیتزا دوستداران سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه فرنگی
پیتزا دوستداران سبزیجات

کوچک

۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۹۶,۰۰۰ ۱۶۶,۶۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۶۳,۰۰۰ ۲۲۳,۵۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۴۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز
پیتزا مونترال

کوچک

۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۲,۰۰۰ ۱۷۱,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۱,۰۰۰ ۲۳۰,۳۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، سوسیس ایتالیایی، قارچ، فلفل سبز
پیتزا نیویورک

کوچک

۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۲,۰۰۰ ۱۷۱,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۱,۰۰۰ ۲۳۰,۳۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، سوسیس ایتالیایی،فلفل سبز
پیتزا شیکاگو

کوچک

۱۵
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۰۲,۰۰۰ ۱۷۱,۷۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۷۱,۰۰۰ ۲۳۰,۳۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، پیاز، قارچ، گوشت چرخ کرده، گوجه فرنگی، پنیر مخصوص
پیتزا یونانی

کوچک

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۲۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۹۵,۰۰۰ ۲۵۰,۷۵۰ تومان

فامیلی (چهار نفره)

۱۵
۳۸۰,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ سبزیجات تنوری

قارچ، پیاز، فلفل سبز، پنیر، بادمجان، نان مخصوص
ساندویچ سبزیجات تنوری

کوچک

۹۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی تنوری

قارچ، فلفل سبز، کالباس ۸۰% مخلوط مرغ و گوشت، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ سالامی تنوری

کوچک

۹۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی تنوری

پپرونی، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ پپرونی تنوری

کوچک

۱۰۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری

کالباس ۸۰% گوشت، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ کالباس تنوری

کوچک

۹۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس تنوری

سوسیس، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ سوسیس تنوری

کوچک

۹۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون ۸۰% مرغ، پنیر، قارچ، فلفل سبز، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

کوچک

۹۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بره تنوری

ژامبون ۸۰% بره، پنیر، قارچ، پیاز، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون بره تنوری

کوچک

۱۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری با پنیر و سس

یک پرس سیب زمینی تنوری، پنیر، سس
سیب زمینی تنوری با پنیر و سس
۵۹,۰۰۰ تومان

نان سیردار با پنیر و سس

نان مخصوص ، سس سیر ، پنیر ، سس مخصوص
نان سیردار با پنیر و سس
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر لیمو قوطی

دلستر لیمو
دلستر لیمو قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی استوایی

ماءالشعیر قوطی استوایی
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی هلو

دلستر قوطی هلو
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لینر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان