جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا مونترال

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۵۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۰۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس، پپرونی، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سیسیلی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس تند، سوسیس، فلفل سبز، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا شیکاگو

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، گوشت چرخ کرده، پیاز، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، پپرونی، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا نیویورک

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا دوستداران سبزیجات

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا دوستداران سبزیجات

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا دوستداران گوشت

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس، پپرونی، سوسیس، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا
پیتزا دوستداران گوشت

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

پیتزا مونترال

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس، پپرونی، سوسیس، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا مونترال

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۵۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، گوشت چرخ کرده، پیاز، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، پپرونی، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا
پیتزا نیویورک

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس تند، سوسیس، فلفل سبز، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا شیکاگو

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۵۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، پیاز، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا، کاهو، چیپس
پیتزا مکزیکی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا دوستداران سبزیجات

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، پیاز، فلفل سبز، گوجه، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا دوستداران سبزیجات

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا دوستداران گوشت

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس، پپرونی، سوسیس، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا
پیتزا دوستداران گوشت

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۶۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکای شمالی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا آمریکای شمالی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۵۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس، پپرونی، سوسیس، قارچ، فلفل سبز، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سیسیلی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۶۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا دامبو

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، کالباس، پپرونی، گوشت چرخ کرده، مرغ، قارچ، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا دامبو

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۷۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله گریل

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، گوجه فرنگی، فیله مرغ، پنیر پیتزا
پیتزا فیله گریل

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رومانس

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، پپرونی، سوسیس، قارچ، فیله گوساله گریل شده، فلفل سبز، پیاز، گوجه، پنیر پیتزا
پیتزا رومانس

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۷۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن سیسیلی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، سس آلفردو، سس مارکو، قارچ، مرغ، کلم بروکلی، کاهو، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن سیسیلی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آلامد

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، سس آلفردو، سس مارکو، قارچ، مرغ، فیله گوساله، کلم بروکلی، پنیر پیتزا
پیتزا آلامد

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۷۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا الوویا

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، کلم بروکلی، پیاز، زیتون، گوجه، ریحان، کدو، پنیر پیتزا
پیتزا الوویا

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پنه مونالیزا

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، سس آلفردو، پنه، مرغ، گوجه، فلفل دلمه ای، ریحان، چیپس، پنیر پیتزا
پیتزا پنه مونالیزا

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۶۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا کلاسیک دست ساز، قارچ، سالامی، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا سالامی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۴ سانتی متری)

۳۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

ساندویچ پپرونی

۱۰۰ گرم پپرونی، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا، نان مخصوص تنوری
ساندویچ پپرونی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت

۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل سبز، پیاز، پنیر پیتزا، نان مخصوص تنوری
ساندویچ گوشت
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی

۱۰۰ گرم سالامی، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا، نان مخصوص تنوری
ساندویچ سالامی
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

سوسیس خرد، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا، نان مخصوص تنوری
ساندویچ سوسیس
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سبزیجات

قارچ، فلفل سبز، پیاز، زیتون، پنیر پیتزا، گوجه، نان مخصوص تنوری
ساندویچ سبزیجات
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

۵۰ گرم پپرونی سالامی ، قارچ، فلفل سبز، پنیر پیتزا، پپرونی، سوسیس، نان مخصوص تنوری
ساندویچ ویژه
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

۱۳۰ گرم فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل سبز، گوجه، پنیر پیتزا، نان مخصوص تنوری
ساندویچ چیکن گریل
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مکزیکی

۶۰ فیله گوساله گریل، ۶۰ گرم فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل سبز، گوجه، زیتون، سس چیلی، نان مخصوص تنوری
ساندویچ مکزیکی
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک گوشت رویال

۱۲۰ گرم فیله گوساله، سس قارچ، پنیر پیتزا، پیاز، فلفل دلمه ای، نان مخصوص تنوری
ساندویچ استیک گوشت رویال
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ رویال

۱۲۰ گرم فیله مرغ، سس قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ای، نان مخصوص تنوری
ساندویچ استیک مرغ رویال
۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت و مرغ رویال

۶۰ گرم فیله گوساله، ۶۰ گرم فیله مرغ، سس قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، نان مخصوص تنوری
ساندویچ استیک گوشت و مرغ رویال
۱۲۹,۰۰۰ تومان

کلزون

کلزون لیسیو

سالامی، گوشت چرخ کرده، قارچ، گوجه، سس پامادور
کلزون لیسیو
۲۱۹,۰۰۰ تومان

کلزون فارکیتو

مرغ، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، سس چیلی
کلزون فارکیتو
۲۱۹,۰۰۰ تومان

کلزون دنیلا

سالامی، فیله گوساله، پیاز، زیتون، فلفل دلمه ای، سس آلفردو
کلزون دنیلا
۲۱۹,۰۰۰ تومان

کلزون آلزولا

گوشت چرخ کرده، مرغ، سیر تازه، مارچوبه، قارچ، زیتون، گوجه، سس آلفردو
کلزون آلزولا
۲۱۹,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه مرغ آلفردو

پنه، قارچ، مرغ گریل، پنیر، ریحان تازه، سس سیر، سس آلفردو
پاستا پنه مرغ آلفردو
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پاستا پنه گوشت آلفردو

پنه، قارچ، فیله گوساله گریل، پنیر، ریحان تازه، سس سیر، سس آلفردو
پاستا پنه گوشت آلفردو
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری
سیب زمینی تنوری

پنیر و سس

۴۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵۸,۰۰۰ تومان

نان سیردار

۱۰*۸ نان دست ساز مخصوص
نان سیردار
۴۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد پسران

کاهو، قارچ، گوجه، پنیر، ژامبون مرغ
سالاد پسران
۵۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، قارچ، گوجه، پنیر پارمسان، زیتون، مرغ گریل شده، نان تست، سس سزار
سالاد سزار
۶۸,۰۰۰ تومان

سالاد بالزامیک

کاهو، قارچ، گوجه، پنیر پارمسان، زیتون، مرغ گریل شده، نان تست، سس بالزامیک، روغن زیتون، ریحان تازه
سالاد بالزامیک
۶۸,۰۰۰ تومان

سالاد فرانسوی

کاهو، قارچ، گوجه، پنیر پارمسان، زیتون، مرغ گریل شده، زرشک، سس فرانسوی
سالاد فرانسوی
۶۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۱,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۱,۵۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۱,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هافنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هافنبرگ

لیمو

۱۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۵۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

ساده

۳۳۰ میلی لیتر
ساده
۱۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان