جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا هات (پاسداران)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سیسیلی آمریکایی

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سیب زمینی سس سیر سس چیلی نان بروچن
فیله سوخاری سه تکه

(نرمال)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۸,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری پنج تکه

۵ تکه فیله مرغ سیب زمینی سس سیر سس چیلی نان بروچن
فیله سوخاری پنج تکه

(نرمال)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پارامیس

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا پارامیس

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مونترال مخلوط

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر پارمزان
پیتزا مخصوص هات

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پارامیس

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا پارامیس

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سیسیلی آمریکایی

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، پپرونی، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا پپرونی

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مونترال مخلوط

بزرگ (۳۰ سانتی‌متری)

۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا استیک (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا استیک (پنجره ای)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر مخصوص هات
پیتزا مخصوص هات (پنجره ای)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پارامیس (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، پپرونی ،قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، کنجد، پنیر پارمزان
پیتزا پارامیس (پنجره ای)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پارمزان
پیتزا سیسیلی (پنجره ای)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پارمزان
پیتزا اسپشیال (پنجره ای)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا یونانی قارچ و گوشت (پنجره ای)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، مرغ، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان
پیتزا چیکن (پنجره ای)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، پپرونی، فیله گوساله، پنیر مخصوص پارمزان، هالوپینو
پیتزا تست آف مکزیکو (پنجره ای)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پارمزان
پیتزا رست بیف (پنجره ای)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۲۲ سانتی‌متری، کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پارمزان
پیتزا مونترال مخلوط (پنجره ای)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، پنیر، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
چیلی برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر

پپرونی، برگر گوشت گوساله دست ساز، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
پپرونی برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

برگر گوشت گوساله دست ساز، ژامبون، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر

سینگل (۱۶۰ گرمی)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ(نان باگت)

ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)

فیله مرغ، کاهو، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ (نان باگت)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

۳ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)

۲۰۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه (نان باگت)
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس ژامبون سرد (نان باگت)

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ میکس ژامبون سرد (نان باگت)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ (نان مخصوص)

ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)

۹۰ گرم فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف (نان مخصوص)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)

۶۰ گرم فیله مرغ، ۶۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ های ویچ (نان مخصوص)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)

۳ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص
ساندویچ فیله مرغ (نان مخصوص)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ ۲ تکه

۲ تکه سوخاری ران یا سینه سیب زمینی سس سیر سس چیلی نان بروچن
مرغ 2 تکه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ ۳ تکه

۳ تکه مرغ سوخاری ران یا سینه سیب زمینی سس سیر سس چیلی نان بروچن
مرغ 3 تکه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری پنج تکه

۵ تکه فیله مرغ سیب زمینی سس سیر سس چیلی نان بروچن
فیله سوخاری پنج تکه

(نرمال)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سیب زمینی سس سیر سس چیلی نان بروچن
فیله سوخاری سه تکه

(نرمال)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

۱۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

۱۳۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر
سیب زمینی پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۲۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر، قارچ، ژامبون
سیب زمینی ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

۸ تکه نان باگت، سس سیر، پنیر
نان سیر
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲-۱۴ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو،۲ تکه فیله مرغ، زیتون، گوجه گیلاسی، نان مخصوص، پنیر پارمزان
سالاد سزار
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، نخود فرنگی، هویج، سس مایونز کم چرب
سالاد کلم
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، کلم بنفش، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۶۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان