جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، قارچ، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا پپرونی

۳۰ سانتیمتری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ایتالیایی، راسته گوساله و گوسفندی، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا رست بیف

۳۰ سانتیمتری

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای رنگی، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

۳۰ سانتیمتری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای رنگی، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا قارچ و مرغ

۳۰ سانتیمتری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا استیک

۳۰ سانتیمتری

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوجه فرنگی، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا مارگاریتا

۳۰ سانتیمتری

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص تیاکو

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مخلوط مرغ و گوشت، فلفل دلمه دلمه ای رنگی، پنیر میکس، زیتون، پپرونی
پیتزا مخصوص تیاکو

۳۰ سانتیمتری

۱۲۳,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا قارچ

۳۰ سانتیمتری

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا میکس تیاکو

خمیر پیتزا ایتالیایی، راسته گوساله، فیله مرغ، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا میکس تیاکو

۳۰ سانتیمتری

۱۳۲,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ایتالیایی، راسته گوساله و گوسفندی، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا رست بیف

۳۰ سانتیمتری

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا استیک

۳۰ سانتیمتری

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص تیاکو

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مخلوط مرغ و گوشت، فلفل دلمه دلمه ای رنگی، پنیر میکس، زیتون، پپرونی
پیتزا مخصوص تیاکو

۳۰ سانتیمتری

۱۲۳,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت دودی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ کرده دودی، زیتون، فلفل دلمه ای رنگی، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا گوشت دودی

۳۰ سانتیمتری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای رنگی، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

۳۰ سانتیمتری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای رنگی، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا قارچ و مرغ

۳۰ سانتیمتری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات تیاکو

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، کدو سبز، بادمجان، فلفل دلمه ای رنگی، گوجه فرنگی، زیتون، پیاز، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا سبزیجات تیاکو

۳۰ سانتیمتری

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، قارچ، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا پپرونی

۳۰ سانتیمتری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا قارچ

۳۰ سانتیمتری

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوجه فرنگی، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا مارگاریتا

۳۰ سانتیمتری

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۲۰ سانتیمتری

۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا تیاکو (چهار طعم)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ۱/۴ فیله مرغ، ۱/۴ استیک، ۱/۴ پپرونی، ۱/۴ گوشت چرخ کرده، قارچ، سس پیتزا، میکس پنیر
پیتزا تیاکو (چهار طعم)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی

حدودا ۱۸۰ گرم برگر گوشت خالص، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
برگر ذغالی
۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

حدودا ۱۸۰ گرم برگر گوشت خالص، پنیر چدار، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ مفیدان قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون مرغ و گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخلوط (سرد)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساب مرغ

حدودا ۱۵۰ گرم فیله مرغ، کاهو، قارچ، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای سبز، پیاز، سس مخصوص، پنیر، نان باگت
ساندویچ ساب مرغ
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

حدودا ۲۰۰ گرم ژامبون مرغ ۹۵% با قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

حدودا ۲۰۰ گرم ژامبون گوشت ۹۵% با قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط تنوری

حدودا ۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۵% با قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخلوط تنوری
۶۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه گیلاسی، هویج، خیار، ذرت، سس فرانسوی
سالاد فصل
۳۱,۰۰۰ تومان

نان سیردار با پنیر ویژه

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۰ سانتیمتری، پنیر مخصوص
نان سیردار با پنیر ویژه
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

حدودا ۱۳۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ویژه

حدودا ۳۰۰-۴۰۰ گرم، سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، پنیر، قارچ
سیب زمینی سرخ کرده ویژه
۶۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک

کوکاکولا

۵,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۹,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۵۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۹,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

آناناس

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۹,۰۰۰ تومان

دوغ خانوده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانوده محلی
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان