جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

کالباس خشک، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مخصوص

مینی

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر ، سس مخصوص ، پنیر پیتزا ،کالباس پپرونی، قارچ ، آویشن
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

خانواده

۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

دو نفره

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون مرغ و ژامبون گوشت‌، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال

خانواده

۱۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا ویژه

یک نفره

۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

خانواده

۱۵
۱۹۴,۰۰۰ ۱۶۴,۹۰۰ تومان

پیتزا مخلوط خانواده

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط خانواده
۱۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۳۹,۴۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخلوط خانواده

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط خانواده
۱۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۳۹,۴۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره

۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

خانواده

۱۵
۲۶۰,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون مرغ و ژامبون گوشت، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال

دو نفره

۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

یک نفره

۱۵
۱۲۲,۰۰۰ ۱۰۳,۷۰۰ تومان

خانواده

۱۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا شیلی

گوشت گوساله اسلایس شده، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا شیلی

خانواده

۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت رشته شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

خانواده

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۲۱۵,۰۰۰ ۱۸۲,۷۵۰ تومان

یک نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

خانواده

۱۵
۲۰۵,۰۰۰ ۱۷۴,۲۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

یک نفره

۱۵
۱۱۶,۰۰۰ ۹۸,۶۰۰ تومان

پیتزا مخلوط مینی

کالباس مارتا مخصوص، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر پیتزا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مخلوط مینی
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی مخصوص، آویشن، زیتون
پیتزا پپرونی

خانواده

۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

یک نفره

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا ویژه

خانواده

۱۵
۱۹۴,۰۰۰ ۱۶۴,۹۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

یک نفره

۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس خشک، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مخصوص

مینی

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط دو نفره

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی ، خمیر، پنیر، سس مخصوص،فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط دو نفره
۱۵
۱۱۲,۰۰۰ ۹۵,۲۰۰ تومان

پیتزا مخلوط یک نفره

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط یک نفره
۱۵
۷۹,۰۰۰ ۶۷,۱۵۰ تومان

پیتزا مینی

کالباس مارتا، قارچ، پنیر، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مینی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

پیتزا پپرونی مینی

کالباس پپرونی مخصوص،پنیر، آویشن، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا پپرونی مینی
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

پیتزا ویژه مینی

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ،کالباس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانت میباشد.
پیتزا ویژه مینی
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخلوط خانواده

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط خانواده
۱۵
۱۶۴,۰۰۰ ۱۳۹,۴۰۰ تومان

پیتزا مخلوط مینی

کالباس مارتا مخصوص، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر پیتزا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مخلوط مینی
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا ویژه مینی

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ،کالباس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانت میباشد.
پیتزا ویژه مینی
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی مینی

کالباس پپرونی مخصوص،پنیر، آویشن، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا پپرونی مینی
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

پیتزا مینی

کالباس مارتا، قارچ، پنیر، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مینی
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

پیتزا مخلوط یک نفره

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط یک نفره
۱۵
۷۹,۰۰۰ ۶۷,۱۵۰ تومان

پیتزا مخلوط دو نفره

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی ، خمیر، پنیر، سس مخصوص،فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط دو نفره
۱۵
۱۱۲,۰۰۰ ۹۵,۲۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس خشک، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مخصوص

مینی

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا ویژه

یک نفره

۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

خانواده

۱۵
۱۹۴,۰۰۰ ۱۶۴,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر ، سس مخصوص ، پنیر پیتزا ،کالباس پپرونی، قارچ ، آویشن
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

خانواده

۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

خانواده

۱۵
۲۶۰,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۵
۱۱۶,۰۰۰ ۹۸,۶۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

خانواده

۱۵
۲۰۵,۰۰۰ ۱۷۴,۲۵۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت رشته شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۲۱۵,۰۰۰ ۱۸۲,۷۵۰ تومان

خانواده

۱۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا شیلی

گوشت گوساله اسلایس شده، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا شیلی

یک نفره

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون مرغ و ژامبون گوشت، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۱۵
۱۲۲,۰۰۰ ۱۰۳,۷۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

خانواده

۱۵
۲۴۰,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر ۹۰ درصد

همبرگر ۱۰۰گرمی ۹۰ % شرکتی، خیارشور، کاهو، گوجه، پنیر پیتزا، قارچ، نان گرد
چیز برگر 90 درصد
۵۳,۰۰۰ تومان

همبرگر ۹۰ درصد

همبرگر ۱۰۰ گرمی ۹۰% شرکتی، گوجه، خیارشور، کاهو، نان گرد
همبرگر 90 درصد
۴۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر (۶۰%)

برگر ۶۰%، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، برند بریون ، نان باگت
چیز برگر (۶۰%)
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر (۶۰%)

همبرگر ۷۰% سوان ،گوجه ،خیارشور ، کاهو،نان باگت
همبرگر (۶۰%)
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کوکتل

نان باگت، کوکتل ۵۵%، خیارشور، گوجه، کاهو، یک عدد سس قرمز
ساندویچ کوکتل
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

۱۱۰ گرم کالباس ۶۰٪ ،خیارشور ،کاهو ،‌ گوجه ،سس ،نان باگت ۳۵ سانتی
ساندویچ کالباس خشک
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ سرخ شده ، نان باگت کاهو ، گوجه ، خیار شور
ساندویچ هات داگ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ سرخ شده، نان باگت قارچ و پنیر ، کاهو ، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

قارچ، پنیر ژامبون مرغ
ساندویچ ژامبون تنوری
۵۰,۰۰۰ تومان

اضافات

پنیر اضافه

پنیر اضافه
۱۵,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس اضافه
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

لیموناد زمزم

۱۰,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان