جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۹۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی

دو سیخ کوبیده مجموعا ۱۸۰ گرم، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده زعفرانی
۱۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی

دو سیخ کوبیده مجموعا ۱۸۰ گرم، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)
خوراک کباب کوبیده زعفرانی
۸۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده هدیش

۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوسفند و گوساله (تک سیخ بنابی)،گوجه ، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج )
خوراک کباب کوبیده هدیش
۸۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب

قاشق چنگال و لیوان یک بار مصرف

قاشق چنگال و لیوان یک بار مصرف
۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ مخصوص به همراه یک سیخ کباب کوبیده زعفرانی ،گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ...
چلو کباب سلطانی
۲۵۶,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب

۲۰۰ گرم فیله گوساله، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو فیله کباب
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۲۰۰ گرم فیله گوساله، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۲۰ گرم گوشت گوساله و ۱۳۰ گرم سینه مرغ ،گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب بختیاری
۱۸۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

۲۲۰ گرم مغز راسته گوساله، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب چنجه
۱۹۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

۲۰۰ گرم فیله گوساله، مخلوط با مایه محلی، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب ترش
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

۳۰۰ گرم سینه مرغ مخلوط به دیه محلی، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب ترش
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگینی

۲۰۰ گرم کوبیده مخصوص، ۳۰ گرم مرغ، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده نگینی
۱۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی

دو سیخ کوبیده مجموعا ۱۸۰ گرم، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده زعفرانی
۱۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده هدیش

۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوسفند و گوساله (تک سیخ بنابی)،گوجه ، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده هدیش
۱۱۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک عدد جوجه کامل ۹۰۰ گرمی، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان هدیش

۳۰۰ گرم سینه مرغ به همراه کتف، دورچین (پیازجعقری و لیمو یا نارنج)۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب بدون استخوان هدیش
۱۲۲,۰۰۰ تومان

کته کباب

کته کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ مخصوص به همراه یک سیخ کباب کوبیده زعفرانی ،گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ...
کته کباب سلطانی
۲۵۸,۰۰۰ تومان

کته فیله کباب

۲۰۰ گرم فیله گوساله، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته فیله کباب
۱۹۷,۰۰۰ تومان

کته کباب برگ

۲۰۰ گرم فیله گوساله، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته کباب برگ
۲۱۷,۰۰۰ تومان

کته کباب بختیاری

۱۲۰ گرم گوشت گوساله و ۱۳۰ گرم سینه مرغ ،گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین ( پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته کباب بختیاری
۱۹۰,۰۰۰ تومان

کته کباب چنجه

۲۲۰ گرم مغز راسته گوساله، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته کباب چنجه
۱۹۵,۰۰۰ تومان

کته کباب ترش

۲۰۰ گرم فیله گوساله، مخلوط با مایه محلی، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته کباب ترش
۲۱۷,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب ترش

۳۰۰ گرم سینه مرغ مخلوط به دیه محلی، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته جوجه کباب ترش
۱۴۷,۰۰۰ تومان

کته کباب کوبیده نگینی

۲۰۰ گرم کوبیده مخصوص، ۳۰ گرم مرغ، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته کباب کوبیده نگینی
۱۲۳,۰۰۰ تومان

کته کباب کوبیده زعفرانی

دو سیخ کوبیده مجموعا ۱۸۰ گرم، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته کباب کوبیده زعفرانی
۱۱۴,۰۰۰ تومان

کته کباب کوبیده هدیش

۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوسفند و گوساله (تک سیخ بنابی)،گوجه ، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته کباب کوبیده هدیش
۱۱۴,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب با استخوان

یک عدد جوجه کامل ۹۰۰ گرمی، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته جوجه کباب با استخوان
۱۸۲,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب بدون استخوان هدیش

۳۰۰ گرم سینه مرغ به همراه کتف، دورچین (پیازجعفری و لیمو یا نارنج)، ۴۰۰گرم برنج ایرانی
کته جوجه کباب بدون استخوان هدیش
۱۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ مخصوص به همراه یک سیخ کباب کوبیده زعفرانی ،گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیاز، جعفری، لیمو یا نارنج)
خوراک کباب سلطانی
۲۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب

۲۰۰ گرم فیله گوساله ،گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج )
خوراک فیله کباب
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۲۰۰ گرم فیله گوساله، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین ( پیازجعفری، لیمو یا نارنج)
خوراک کباب برگ
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۲۰ گرم گوشت گوساله و ۱۳۰ گرم سینه مرغ ،گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین ( پیازجعفری، لیمو یا نارنج )
خوراک کباب بختیاری
۱۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۲۲۰ گرم مغز راسته گوساله، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)
خوراک کباب چنجه
۱۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

۲۰۰ گرم فیله گوساله، مخلوط با مایه محلی، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین ( پیازجعفری، لیمو یا نارنج)
خوراک کباب ترش
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

۳۰۰ گرم سینه مرغ مخلوط به دیه محلی، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین ( پیازجعفری، لیمو یا نارنج)
خوراک جوجه کباب ترش
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگینی

۲۰۰ گرم کوبیده مخصوص، ۳۰ گرم مرغ، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)
خوراک کباب کوبیده نگینی
۹۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی

دو سیخ کوبیده مجموعا ۱۸۰ گرم، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج)
خوراک کباب کوبیده زعفرانی
۸۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده هدیش

۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوسفند و گوساله (تک سیخ بنابی)،گوجه ، فلفل کبابی، نان، دورچین (پیازجعفری، لیمو یا نارنج )
خوراک کباب کوبیده هدیش
۸۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک عدد جوجه کامل ۹۰۰ گرمی، گوجه، فلفل کبابی، نان، دورچین ( پیازجعفری، لیمویا نارنج )
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان هدیش

۳۰۰ گرم سینه مرغ به همراه کتف، دورچین (پیازجعفری و لیمو یا نارنج)
خوراک جوجه کباب بدون استخوان هدیش
۹۲,۰۰۰ تومان

گوجه اضافه

۲ الی ۳ گوجه کبابی بسته به وزن
گوجه اضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو خورشت قورمه سبزی

۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ۴ تکه گوشت گوساله
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ۴ تکه گوشت گوساله، خلال سیب زمینی
چلو خورشت قیمه
۷۹,۰۰۰ تومان

کته کباب تابه ای

۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ۱۵۰ گوشت چرخ کرده، گوجه، دورچین: پیازجعفری و لیمو یا نارنج
کته کباب تابه ای
۱۱۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۹۸,۰۰۰ تومان

چلو کته

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کته
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ترشی مخلوط

یک نفره بسته بندی کارخانه
ترشی مخلوط
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده شرکتی

زیتون پرورده شرکتی
۱۲,۰۰۰ تومان

سوپ گوجه

یک نفره، جوپرک، هویج، پیاز، آب مرغ، جعفری و سس گوجه مخصوص سوپ
سوپ گوجه
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون کنسروی

یک نفره بسته بندی کارخانه
زیتون کنسروی
۱۸,۰۰۰ تومان

ماست موسیر محلی

یک نفره
ماست موسیر محلی
۱۸,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

یک نفره
ماست و خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست ساده

یک نفره
ماست ساده
۱۲,۰۰۰ تومان

نان

نان
۲,۵۰۰ تومان

سس مرغ

سس مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماالشعیر قوطی هلو

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی هلو
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوکا زیرو

۳۰۰میلی لیتر
نوشابه بطری کوکا زیرو
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۵۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۲۱,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۹,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱,۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۹۰۰ تومان