جست‌وجو در اسنپ‌فود

آش و حلیم

حلیم (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
حلیم (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

حلیم (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
حلیم (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

آش رشته (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
آش رشته (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

آش رشته (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
آش رشته (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

آش شله قلمکار (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
آش شله قلمکار (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

آش شله قلمکار (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
آش شله قلمکار (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

عدسی (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
عدسی (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

عدسی (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
عدسی (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

سوپ جو (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
سوپ جو (ظرف کوچک)
۵۷,۵۰۰ تومان

سوپ جو (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
سوپ جو (ظرف بزرگ)
۸۷,۵۰۰ تومان