نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس کچاپ
پیتزا مخصوص

مینی

۳۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

شش نفره

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۳,۰۰۰ تومان

مینی

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

دو نفره

۱۴۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت راسته گوساله مزه دار شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۴۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۴۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

گوشت راسته گوساله مزه دار شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره

۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ، ذرت، فلفل دلمه، هویج، نخودفرنگی، پنیر.سس کچاب
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سر آشپز

گوشت راسته، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، پپرونی، سس کچاب
پیتزا سر آشپز

مینی

۴۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

شش نفره

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ممتاز

کالباس مارتا مخصوص، پنیر، قارچ، فلفل دلمه.سس کچاب
پیتزا ممتاز

مینی

۲۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۳,۰۰۰ تومان

شش نفره

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ

هات داگ مخصوص، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس کچاب
پیتزا هات داگ

مینی

۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

شش نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ، ذرت، فلفل دلمه، هویج، نخودفرنگی، پنیر. سس کچاب
پیتزا سبزیجات

مینی

۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

شش نفره

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس کچاپ
پیتزا مخصوص

مینی

۳۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

شش نفره

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۴۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شش نفره

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت راسته گوساله مزه دار شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۴۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۵,۰۰۰ تومان

شش نفره

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

گوشت راسته گوساله مزه دار شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره

۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

مینی

۴۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شش نفره

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت راسته گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

مینی

۴۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۸,۰۰۰ تومان

شش نفره

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص خرچنگ

گوشت فیله، پنیر، فلفل دلمه، مرغ مزه دار شده، ژامبون، قارچ، سس مخصوص
پیتزا مخصوص خرچنگ

مینی

۵۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شش نفره

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر

مینی

۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۳,۰۰۰ تومان

شش نفره

۱۶۵,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ممتاز

همبر۶۰%، سبزیجات تازه، سس مخصوص، گوجه، خیارشور
برگر ممتاز
۲۷,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

گوشت دستی، کالباس خشک سبزیجات تازه، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
برگر ویژه
۳۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت دستی، پنیر، کالباس خشک، سبزیجات تازه، سس مخصوص.خیارشور و گوجه
چیز برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

گوشت دستی، پنیر، قارچ، کالباس خشک. سبزیجات تازه، سس مخصوص. گوجه و خیارشور
قارچ برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله مرغ گریل شده، قارچ، کالباس خشک، سبزیجات تازه، سس مخصوص. خیارشور و گوجه
چیکن برگر
۶۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۰۰ گرم گوشت دستی، قارچ، پنیر، کالباس خشک، سبزیجات تازه، سس مخصوص. خیارشور و گوجه
دوبل برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص خرچنگ

گوشت دستی، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر،کالباس خشک. سبزیجات تازه، سس مخصوص گوجه خیارشور
برگر مخصوص خرچنگ
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

بمب خرچنگ

بمب خرچنگ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس سیب سس مخصوص پیاز گوجه خیارشور
ساندویچ بندری
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی

سوسیس پیاز گوجه خیارشور سس مخصوص
ساندویچ هندی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری ممتاز

هات داگ، سبزیجات تازه، سس مخصوص خیارشور و گوجه
ساندویچ هات داگ تنوری ممتاز
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری پنیری

هات داگ پنیری، سبزیجات تازه، سس مخصوص، قارچ
ساندویچ هات داگ تنوری پنیری
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس

ژامبونگوشت ومرغ. سبزیجات تازه، سس مخصوص خیارشور و گوجه
ساندویچ کالباس
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

فیله مرغ مزه دار شده، قارچ، سبزیجات تازه، سس مخصوص،خیارشور و گوجه
ساندویچ مرغ
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله مزه دار شده، سبزیجات تازه، سس مخصوص، قارچ.خیارشور وگوجه
ساندویچ رست بیف
۶۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس ۳ تکه

۳ تکه فیله مرغ مزه دار شده، سیب زمینی، نان لقمه، سس مخصوص.قارچ
فیله استریپس 3 تکه

ساده

۶۸,۰۰۰ تومان

فیله استریپس ۵ تکه

۵ تکه فیله مرغ مزه دار شده، سیب زمینی، نان لقمه، سس مخصوص قارچ
فیله استریپس 5 تکه

ساده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس ۸ تکه

۸ تکه فیله مرغ مزه دار شده، سیب زمینی،اقن لقمه، سس مخصوص،قارچ
فیله استریپس 8 تکه

ساده

۱۸۶,۰۰۰ تومان

بریان

مرغ بریان

با دورچین
مرغ بریان

متوسط

۹۳,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک مخصوص

کالباس مارتا خشک مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه سس مخصوص
اسنک مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
اسنک مرغ و قارچ
۳۰,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت و قارچ

راسته گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سس مخصوص
اسنک گوشت و قارچ
۳۴,۰۰۰ تومان

منوی کودک

اسلایدر گوشت

گوشت دستی، سبزیجات تازه، سس مخصوص
اسلایدر گوشت
۲۲,۰۰۰ تومان

اسلایدر مرغ

فیله مرغ، سبزیجات تازه، سس مخصوص
اسلایدر مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

اسلایدر گوشت پنیری

گوشت دستی، سبزیجات تازه، پنیر، سس مخصوص خیارشور و گوجه
اسلایدر گوشت پنیری
۲۵,۰۰۰ تومان

اسلایدر مرغ پنیری

فیله مرغ، سبزیجات تازه، پنیر، سس مخصوص خیارشور و گوجه
اسلایدر مرغ پنیری
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان

نان
۱,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر
سیب زمینی و پنیر
۳۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص خرچنگ

سیب زمینی قارچ، پنیر، ژامبون
سیب زمینی مخصوص خرچنگ
۴۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و قارچ

سیب زمینی و قارچ
سیب زمینی و قارچ
۴۷,۰۰۰ تومان

هات چیپس

هات چیپس
۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان