جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های قزوین

فست فود پیتزا آفتاب

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، فیله مرغ کبابی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، کالباس مخصوص پپرونی تند ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله رست شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، فیله مرغ کبابی، گوشت گوساله چرخ شده، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، کنجد
پیتزا ویژه آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله رست شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا زبان آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا آفتاب آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، راسته گوساله ریش ریش شده، زبان گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا آفتاب آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۹۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، فیله مرغ کبابی تکه ای، گوشت گوساله چرخ شده، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، کنج...
پیتزا ویژه آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۵۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، قارچ، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون .بادمجون
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، فیله مرغ تکه ای کبابی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا فیله مرغ آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۳۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و زبان آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، فیله مرغ تکه ای، زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و زبان آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، ذرت
پیتزا گوشت آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا دنیز آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، فیله مرغ کبابی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا دنیز آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۷۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۵۶,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، فیله مرغ کبابی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، کالباس مخصوص پپرونی تند ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده تند، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا چیلی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متر)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متر)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی متر)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

برگر

گریل فیله

یک عدد برگر شنیسل مرغ گریل شده ۱۴۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو پیچ، نان گرد
گریل فیله
۷۹,۰۰۰ تومان

چیکن فیله

یک عدد برگر شنیسل مرغ سوخاری ۱۴۰ گرمی، کاهو پیچ، گوجه، خیارشور، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
چیکن فیله
۸۳,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر
۷۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، ۲ ورق پنیر گودا، نان گرد
چیز برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر ورقه ای گودا، نان گرد
قارچ برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر ورقه ای گودا، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۱۱۱,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۱۵۰ گرم شنیسل سینه مرغ کبابی، پنیر ورقه ای گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
کلاسیک برگر
۱۲۴,۰۰۰ تومان

مانستر برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر ورقه ای گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
مانستر برگر
۱۴۴,۰۰۰ تومان

زینگر

۱۳۰ گرم شنیسل سوخاری، ۲ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو پیچ، نان گرد
زینگر
۹۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

دبل دان

۲ عدد سینه مرغ سوخاری، پنیر ورقه ای، ژامبون گوشت ۸۰%
دبل دان
۱۱۵,۰۰۰ تومان

رولت سوخاری با پنیر

۲ عدد رولت مرغ سوخاری ۱۵۰ گرمی، سیب زمینی سرخ شده، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن، پنیر گودا، پنیر موزارلا
رولت سوخاری با پنیر
۱۲۸,۰۰۰ تومان

سینه مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
سینه مرغ سوخاری

دو تکه

۱۱۴,۰۰۰ تومان

چهار تکه

۲۲۸,۰۰۰ تومان

ران مرغ سوخاری

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
ران مرغ سوخاری

دو تکه

۱۱۴,۰۰۰ تومان

چهار تکه

۲۲۸,۰۰۰ تومان

بال و بازو مرغ سوخاری

۸ عدد بال و بازو سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
بال و بازو مرغ سوخاری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
فیله استریپس
۱۲۸,۰۰۰ تومان

شنیسل سوخاری

۲ عدد شنیسل سینه مرغ سوخاری ۱۳۰ گرمی، سالاد اندونزی، سس سیر، نان بروتچن
شنیسل سوخاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

بشقاب مخصوص

۲ عدد بال مرغ سوخاری، ۲ عدد ران سوخاری، ۲ عدد فیله مرغ سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، نان بروتچن
بشقاب مخصوص
۲۳۸,۰۰۰ تومان

بشقاب پیتزا دبل دان

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، ژامبون گوشت ۸۰%، پنیر پیتزا، زیتون، قارچ، گوجه
بشقاب پیتزا دبل دان

سه نفره

۲۲۵,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

چیکن استروگانف

۱۰۰گرم چیکن، پیاز سرخ کرده، قارچ، خامه، سیب زمینی سرخ کرده ریز، شیر
چیکن استروگانف
۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیف استروگانف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله رست شده، پیاز سرخ شده، قارچ، خامه، سیب زمینی سرخ شده ریز
بیف استروگانف
۱۲۰,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای
لازانیا
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پاستا مرغ آلفردو

پنه، سینه مرغ تکه ای، سس آلفردو، قارچ
پاستا مرغ آلفردو
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پاستا پنه میلانو

پنه، سینه مرغ تکه ای، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، سس آلفردو
پاستا پنه میلانو
۱۱۶,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

فیله مرغ کبابی

۲ تکه فیله مرغ گریل شده ۱۵۰ گرمی
فیله مرغ کبابی

یک پرس

۹۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ با سس خامه

۲۰۰ گرم، قارچ سوخاری، سس خامه
قارچ با سس خامه
۶۵,۰۰۰ تومان

ژله

یک نفره،لیوانی، دست ساز
ژله
۲۵,۰۰۰ تومان

سوپ شیر و خامه

شیر، خامه، قارچ، هویج، سینه مرغ
سوپ شیر و خامه
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۰۰ گرم
سیب زمینی سرخ شده
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا
سیب زمینی با پنیر
۷۲,۰۰۰ تومان

چیپس با پنیر

چیس، پنیر پیتزا
چیپس با پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر دست ساز آمریکایی، مایه سیر مخصوص، پنیر پیتزا
نان سیر

۲۰ سانتی متر

۵۰,۰۰۰ تومان

وایت فرایز

سیب زمینی با سس قارچ ۲۰۰ گرم
وایت فرایز
۷۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۵۰ گرم، یک نفره
قارچ سوخاری
۵۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۴,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای زمزم

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای زمزم

لیموناد

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

ایستک لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

ایستک هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

ایستک استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ کوزه ای نصیری

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ کوزه ای نصیری
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۰,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان