جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ، پنیر پروسس، قارچ، فلفل، زیتون
پیتزا مخلوط

۳۰ سانتی‌متری

۱۱۹,۷۰۰ تومان

۲۳ سانتی‌متری

۷۵,۹۰۰ تومان

۲۵ سانتی‌متری

۹۱,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی، پنیر موزارلا و پروسس، قارچ
پیتزا پپرونی

۲۵ سانتی‌متری

۸۹,۹۰۰ تومان

۲۳ سانتی‌متری

۷۴,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۱۱۸,۹۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

راسته گوساله رست شده، پنیر پروسس و موزارلا،قارچ
پیتزا رست بیف

۲۵ سانتی‌متری

۱۰۰,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۱۳۷,۹۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پنیر پروسس و موزارلا، گوشت راسته گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل، زیتون
پیتزا قارچ و گوشت

۲۵ سانتی‌متری

۹۷,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۱۳۲,۷۰۰ تومان

۲۳ سانتی‌متری

۸۰,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن

پنیر پروسس و موزارلا، سینه مرغ طعم دار، فلفل، زیتون
پیتزا چیکن

۳۰ سانتی‌متری

۱۳۵,۹۰۰ تومان

۲۳ سانتی‌متری

۸۵,۹۰۰ تومان

۲۵ سانتی‌متری

۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

پنیر پروسس و موزارلا، راسته گوساله اسلایس شده، قارچ، فلفل، زیتون
پیتزا سیر و استیک

۲۵ سانتی‌متری

۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا پپرونی

سوسیس پپرونی، پنیر موزارلا و پروسس، قارچ
پیتزا پپرونی

۲۳ سانتی‌متری

۷۴,۹۰۰ تومان

۲۵ سانتی‌متری

۸۹,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۱۱۸,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن

پنیر پروسس و موزارلا، سینه مرغ طعم دار، فلفل، زیتون
پیتزا چیکن

۲۳ سانتی‌متری

۸۵,۹۰۰ تومان

۲۵ سانتی‌متری

۹۹,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۱۳۵,۹۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پنیر پروسس و موزارلا، گوشت راسته گوساله چرخ کرده، قارچ، فلفل، زیتون
پیتزا قارچ و گوشت

۲۳ سانتی‌متری

۸۰,۹۰۰ تومان

۲۵ سانتی‌متری

۹۷,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۱۳۲,۷۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت و مرغ، پنیر پروسس، قارچ، فلفل، زیتون، گوجه گیلاسی
پیتزا مخلوط

۲۳ سانتی‌متری

۷۵,۹۰۰ تومان

۲۵ سانتی‌متری

۹۱,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۱۱۹,۷۰۰ تومان

پیتزا استیک

پنیر پروسس و موزارلا، راسته گوساله اسلایس شده، قارچ، فلفل، زیتون
پیتزا استیک

۲۵ سانتی‌متری

۹۸,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۱۳۰,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

پنیر پروسس و موزارلا، راسته گوساله اسلایس شده، قارچ، فلفل، زیتون
پیتزا سیر و استیک

۲۵ سانتی‌متری

۹۹,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۱۳۱,۷۰۰ تومان

پیتزا میکس گریل

پنیر پروسس و موزارلا، راسته گوساله اسلایس شده، قارچ، فلفل، زیتون
پیتزا میکس گریل

۲۵ سانتی‌متری

۱۰۴,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۱۴۰,۹۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

راسته گوساله رست شده، پنیر پروسس و موزارلا،قارچ
پیتزا رست بیف

۲۵ سانتی‌متری

۱۰۰,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۱۳۷,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ساسج

پنیر پروسس و موزارلا، پپرونی، راسته گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل، زیتون
پیتزا پپرونی ساسج

۲۳ سانتی‌متری

۸۳,۹۰۰ تومان

۲۵ سانتی‌متری

۹۹,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۱۳۶,۹۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پنیر پروسس و موزارلا، گوجه نگینی
پیتزا مارگاریتا

۲۳ سانتی‌متری

۵۹,۹۰۰ تومان

۲۵ سانتی‌متری

۷۶,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۹۷,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پنیر پروسس، پنیر موزارلا، کدو، بادمجان، قارچ، فلفل، زیتون، گوجه گیلاسی
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۳ سانتی‌متری

۶۶,۹۰۰ تومان

۲۵ سانتی‌متری

۸۱,۹۰۰ تومان

۳۰ سانتی‌متری

۱۰۱,۹۰۰ تومان

پیتزا فودلند

پنیر پروسس و موزارلا، پنیر مخصوص، پپرونی، سالامی، قارچ، فلفل
پیتزا فودلند
۱۱۷,۷۰۰ تومان

برگر

چیزبرگر (شرکتی)

سس گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر گودا، ۱۲۰ گرم گوشت
چیزبرگر (شرکتی)
۴۷,۹۰۰ تومان

چیزبرگر (دست ساز)

سس گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر گودا، ۱۲۰ گرم گوشت
چیزبرگر (دست ساز)
۶۵,۹۰۰ تومان

برگر (شرکتی)

سس گوجه، خیارشور، کاهو، ۱۲۰ گرم گوشت
برگر (شرکتی)
۴۵,۵۰۰ تومان

برگر (دست ساز)

سس گوجه، خیارشور، کاهو، ۱۲۰ گرم گوشت
برگر (دست ساز)
۶۲,۹۰۰ تومان

باربیکیو مانستر (شرکتی)

پنیر گودا، سس، بیکن گوشت، کاهو، ۱۲۰ گرم گوشت
باربیکیو مانستر (شرکتی)
۵۸,۹۰۰ تومان

باربیکیو مانستر (دست ساز)

پنیر گودا، سس، بیکن گوشت، کاهو، ۱۲۰ گرم گوشت
باربیکیو مانستر (دست ساز)
۷۸,۹۰۰ تومان

میکس پلاس برگر (شرکتی)

سینه مرغ طعم دار، ژامبون مرغ و گوشت، پنیر گودا، سس قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، ۱۲۰ گرم گوشت
میکس پلاس برگر (شرکتی)
۸۳,۹۰۰ تومان

میکس پلاس برگر (دست ساز)

سینه مرغ طعم دار، ژامبون مرغ و گوشت، پنیر گودا، سس قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، ۱۲۰ گرم گوشت
میکس پلاس برگر (دست ساز)
۹۸,۹۰۰ تومان

میکس برگر (شرکتی)

سینه مرغ طعم دار، ۱۲۰ گرم گوشت، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو
میکس برگر (شرکتی)
۶۹,۷۰۰ تومان

میکس برگر (دست ساز)

سینه مرغ طعم دار، ۱۲۰ گرم گوشت، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو
میکس برگر (دست ساز)
۸۸,۹۰۰ تومان

ماشروم برگر (شرکتی)

سس قارچ مخصوص، پنیر گود، سس، ۱۲۰ گرم گوشت
ماشروم برگر (شرکتی)
۵۸,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر (دست ساز)

سس قارچ مخصوص، پنیر گود، سس، ۱۲۰ گرم گوشت
ماشروم برگر (دست ساز)
۷۵,۹۰۰ تومان

فود لند برگر (شرکتی)

پنیر گودا، سس قارچ مخصوص، بیکن مرغ، ۱۲۰ گرم گوشت
فود لند برگر (شرکتی)
۶۳,۷۰۰ تومان

فود لند برگر (دست ساز)

پنیر گودا، سس قارچ مخصوص، بیکن مرغ، ۱۲۰ گرم گوشت
فود لند برگر (دست ساز)
۷۹,۷۰۰ تومان

چیکن فراید

سینه مرغ طعم دار سوخاری، پنیر گودا، سس، گوجه، خیارشور، کاهو
چیکن فراید
۵۹,۵۰۰ تومان

چیکن گریل نرمال

سینه مرغ طعم دار شده، سس گوجه، خیارشور، کاهو
چیکن گریل نرمال
۴۹,۵۰۰ تومان

چیکن گریل اسپایسی

سینه مرغ طعم دار شده، سس گوجه، خیارشور، کاهو
چیکن گریل اسپایسی
۵۰,۵۰۰ تومان

زینگر

سینه مرغ طعم دار، سوخاری (کریسپی)، سس، بیکن گوشت، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو
زینگر
۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کنل کریسپی

فیله مرغ طعم دار، سوخاری (کریسپی)، سس، بیکن گوشت، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ کنل کریسپی
۶۳,۷۰۰ تومان

سوخاری

پیاز سوخاری

۱۰عدد پیاز سوخاری شده
پیاز سوخاری
۳۵,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس

۳تکه فیله مرغ سوخاری.سیب زمینی.سالاد کلم. سس مخصوص.نان بروتچن
چیکن استریپس
۹۱,۹۰۰ تومان

ناگت مرغ

۱۰عدد ناگت مرغ سوخاری شده
ناگت مرغ
۶۲,۹۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر با خمیر پیتزا

نان پیتزا.سس سیر.پنیر پیتزا.جعفری
نان سیر با خمیر پیتزا
۵۴,۹۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۴۸,۹۰۰ تومان

نان سیر

نان تست، سس سیر، پنیر پیتزا، جعفری
نان سیر
۴۶,۹۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۳۹,۷۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ
سیب زمینی قارچ و پنیر
۵۳,۹۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، قارچ.ژامبون، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
سیب زمینی ویژه
۵۸,۷۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو.زیتون.ذرت.گوجه.خیار
سالاد فصل
۲۴,۹۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، ذرت، زیتون، فیله مرغ گریل شده
سالاد سزار
۵۹,۹۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ بطری کوچک

۲۷۰میلی لیتر
دوغ بطری کوچک
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا

۷,۳۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

میراندا

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان