جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، چیپس، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس

کوچک

۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

ساندویچ هیولا بیکن

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، چیپس، هالوپینو، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان ...
ساندویچ هیولا بیکن

یک نفره

۱۵
۱۶۸,۰۰۰ ۱۴۲,۸۰۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

یک نفره

۱۵
۹۱,۰۰۰ ۷۷,۳۵۰ تومان

کوچک

۱۵
۶۴,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان...
ساندویچ مخلوط

یک نفره

۱۵
۹۲,۰۰۰ ۷۸,۲۰۰ تومان

کوچک

۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ رست بیف

یک نفره

۱۵
۱۵۴,۰۰۰ ۱۳۰,۹۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوچک

۱۵
۵۸,۰۰۰ ۴۹,۳۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۷۹,۰۰۰ ۶۷,۱۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ

کوچک

۱۵
۵۴,۰۰۰ ۴۵,۹۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۷۶,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ بیکن بره

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ بیکن بره

کوچک

۱۵
۷۶,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۱۰۴,۰۰۰ ۸۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ هالو چیز کن

بیکن ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، پنیر مخصوص، هالوپینو، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ هالو چیز کن

کوچک

۱۵
۸۴,۰۰۰ ۷۱,۴۰۰ تومان

ساندویچ هالوچیز کن

بیکن ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، پنیر مخصوص، هالوپینو، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ هالوچیز کن

یک نفره

۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه یک نفره

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، تکه های ژامبون مرغ و بیکن، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، چیپس
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه یک نفره
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه کوچک

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، تکه های ژامبون مرغ و بیکن، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، چیپس
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه کوچک
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن بره

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ بیکن بره

کوچک

۱۵
۷۶,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۱۰۴,۰۰۰ ۸۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، چیپس، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس

کوچک

۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

ساندویچ هیولا بیکن

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، چیپس، هالوپینو، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان ...
ساندویچ هیولا بیکن

کوچک

۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۱۶۸,۰۰۰ ۱۴۲,۸۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان...
ساندویچ مخلوط

کوچک

۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۹۲,۰۰۰ ۷۸,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ

کوچک

۱۵
۵۴,۰۰۰ ۴۵,۹۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۷۶,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مرغ

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، بیکن مرغ ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ بیکن مرغ

کوچک

۱۵
۶۶,۰۰۰ ۵۶,۱۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ بیکن مرغ مخصوص باماهاس

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، بیکن مرغ ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، چیپس، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ بیکن مرغ مخصوص باماهاس

کوچک

۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون شکارچیان

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، بیکن مرغ ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، ژامبون بوقلمون ۹۸.۵% میکاییلیان، پیاز و جعفری، چیپس، ...
ساندویچ ژامبون شکارچیان

کوچک

۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوچک

۱۵
۵۸,۰۰۰ ۴۹,۳۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۷۹,۰۰۰ ۶۷,۱۵۰ تومان

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوچک

۱۵
۶۴,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۹۱,۰۰۰ ۷۷,۳۵۰ تومان

ساندویچ شکارچیان نود و هشت

سوسیس چوریتسو، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ شکارچیان نود و هشت

کوچک

۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، سس مخصوص باماهاس، نان باگت
ساندویچ رست بیف

یک نفره

۱۵
۱۵۴,۰۰۰ ۱۳۰,۹۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس مخصوص شکارچیان ۹۸

سوسیس چوریتسو، سس مخصوص باماهاس، نان باگت چیپس و پنیر
ساندویچ سوسیس مخصوص شکارچیان 98

کوچک

۱۵
۱۰۴,۰۰۰ ۸۸,۴۰۰ تومان

یک نفره

۱۵
۱۴۲,۰۰۰ ۱۲۰,۷۰۰ تومان

پاستا

پاستا با سس آلفردو (یک نفره)

پاستا، فیله مرغ طعم دار شده، سس آلفردو
پاستا با سس آلفردو (یک نفره)
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای کوکاکولا

نوشابه شیشه ای کوکاکولا
۶,۴۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای اسپرایت

نوشابه شیشه ای اسپرایت
۶,۴۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
۱۵
۱۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰ تومان

دلستر بشکه ای

۰.۵ لیتر
دلستر بشکه ای
۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

اکسیژنه اکساب
آب معدنی کوچک
۱۵
۵,۰۰۰ ۴,۲۵۰ تومان

مخلفات اضافه

سس مخصوص باماهاس

سس مخصوص باماهاس
سس مخصوص باماهاس
۱۵
۱۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰ تومان

ترشی تند هالوپینو

فلفل هالوپینو، ادویه مخصوص باماهاس
ترشی تند هالوپینو
۱۵
۱۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰ تومان