جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص خانواده

کالباس گوشت، کالباس مرغ، کوکتل، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا ، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص خانواده
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص یک نفره

کالباس گوشت، کالباس مرغ، کوکتل، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص یک نفره
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص دونفره

کالباس گوشت، کالباس مرغ، کوکتل، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص دونفره
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص مینی

کالباس گوشت، کالباس مرغ، کوکتل، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا ، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص مینی
۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص یک نفره

کالباس گوشت، کالباس مرغ، کوکتل، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص یک نفره
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص دونفره

کالباس گوشت، کالباس مرغ، کوکتل، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص دونفره
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص خانواده

کالباس گوشت، کالباس مرغ، کوکتل، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا ، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص خانواده
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه مینی

گوشت چرخ کرده و سینه مرغ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون اسپانیایی
پیتزا ویژه مینی
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه یک نفره

گوشت چرخ کرده و سینه مرغ، ترکیب پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون اسپانیایی
پیتزا ویژه  یک نفره
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه دونفره

گوشت چرخ کرده و سینه مرغ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون اسپانیایی
پیتزا ویژه دونفره
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه خانواده

گوشت چرخ کرده و سینه مرغ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون اسپانیایی
پیتزا ویژه خانواده
۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ مینی

گوشت چرخ کرده، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ مینی
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ یک نفره

گوشت چرخ کرده، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ یک نفره
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

گوشت چرخ کرده، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ دو نفره
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ خانواده

گوشت چرخ کرده، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
۲۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ مینی

سینه مرغ زعفرانی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ مینی
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ یک نفره

سینه مرغ زعفرانی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ یک نفره
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ دو نفره

سینه مرغ زعفرانی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ دو نفره
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ خانواده

سینه مرغ زعفرانی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ خانواده
۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت تنوری مینی

ژامبون گوشت ۹۰% دودی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت تنوری مینی
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت تنوری یک نفره

ژامبون گوشت ۹۰% دودی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت تنوری یک نفره
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت تنوری دو نفره

ژامبون گوشت ۹۰% دودی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت تنوری دو نفره
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت تنوری خانواده

ژامبون گوشت ۹۰% دودی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت تنوری خانواده
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن مینی

بیکن ۹۰% گوشت و مرغ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا بیکن مینی
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن یک نفره

بیکن ۹۰% گوشت و مرغ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا بیکن یک نفره
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن دو نفره

بیکن ۹۰% گوشت و مرغ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا بیکن دو نفره
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن خانواده

بیکن ۹۰% گوشت و مرغ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا بیکن  خانواده
۲۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی مینی

پپرونی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی مینی
۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره

پپرونی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی یک نفره
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی دو نفره

پپرونی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی دو نفره
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی خانواده

پپرونی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی خانواده
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هالوپینو مینی

سس هالوپینو، گوشت چرخ کرده، پپرونی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، پیاز، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا هالوپینو مینی
۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا هالوپینو یک نفره

سس هالوپینو، گوشت چرخ کرده، پپرونی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، پیاز، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا هالوپینو یک نفره
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هالوپینو دونفره

سس هالوپینو، گوشت چرخ کرده، پپرونی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، پیاز، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا هالوپینو دونفره
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هالوپینو خانواده

سس هالوپینو، گوشت چرخ کرده، پپرونی، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، پیاز، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا هالوپینو خانواده
۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات مینی

قارچ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، ذرت، پیاز، فلفل دلمه ای، زیتون اسپانیایی
پیتزا سبزیجات مینی
۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات یک نفره

قارچ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، ذرت، پیاز، فلفل دلمه ای، زیتون اسپانیایی
پیتزا سبزیجات یک نفره
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات دونفره

قارچ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، ذرت، پیاز، فلفل دلمه ای، زیتون اسپانیایی
پیتزا سبزیجات دونفره
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر مینی

قارچ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و پنیر مینی
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر یک نفره

قارچ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و پنیر یک نفره
۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر دو نفره

قارچ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و پنیر دو نفره
۱۴۳,۰۰۰ تومان

پنیر اضافه پیتزا خانواده

پنیر اضافه پیتزا خانواده
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات خانواده

قارچ، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، ذرت، پیاز، فلفل دلمه ای، زیتون اسپانیایی
پیتزا سبزیجات خانواده
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پنیر اضافه پیتزا دو نفره

قارچ و پنیر اضافه
پنیر اضافه پیتزا دو نفره
۲۱,۰۰۰ تومان

پنیر اضافه پیتزا یک نفره

قارچ و پنیر اضافه
پنیر اضافه پیتزا یک نفره
۱۰,۵۰۰ تومان

پیتزا ذرت خانواده

ذرت،ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا،پروسس،گودا و فلفل دلمه ای
پیتزا ذرت خانواده
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر خانواده

پیتزا قارچ و پنیر خانواده
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز مینی

گوشت چرخ کرده و سینه مرغ، ژامبون گوشت و مرغ ، ترکیب پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون اسپانیایی
پیتزا سرآشپز مینی
۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز یک نفره

گوشت چرخ کرده و سینه مرغ، ژامبون گوشت و مرغ ، ترکیب پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون اسپانیایی
پیتزا سرآشپز یک نفره
۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز دونفره

گوشت چرخ کرده و سینه مرغ، ژامبون گوشت و مرغ ، ترکیب پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون اسپانیایی
پیتزا سرآشپز دونفره
۱۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز خانواده

گوشت چرخ کرده و سینه مرغ، ژامبون گوشت و مرغ ، ترکیب پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون اسپانیایی
پیتزا سرآشپز خانواده
۲۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آلمانی مینی

سوسیس ، ترکیب پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا آلمانی مینی
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا آلمانی یک نفره

سوسیس ، ترکیب پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای ، سس مخصوص
پیتزا آلمانی یک نفره
۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا آلمانی دونفره

سوسیس ، ترکیب پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای ، سس مخصوص
پیتزا آلمانی دونفره
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آلمانی خانواده

سوسیس ، ترکیب پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، قارچ، فلفل دلمه ای ، سس مخصوص
پیتزا آلمانی خانواده
۱۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ژامبون گوشت سرد

ژامبون گوشت ۱۲۰گرم، کاهو، گوجه، سس تکنفره، نان باگت
ژامبون گوشت سرد
۵۷,۵۰۰ تومان

ژامبون مرغ سرد

ژامبون مرغ ۱۲۰ گرم، کاهو، گوجه، سس یک نفره، نان باگت
ژامبون مرغ سرد
۵۷,۵۰۰ تومان

هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تکنفره
هات داگ
۵۵,۰۰۰ تومان

هات داگ ویژه

هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تکنفره
هات داگ ویژه
۶۹,۰۰۰ تومان

رویال هات

ژامبون ۱۲۰گرم، هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تکنفره
رویال هات
۸۰,۰۰۰ تومان

برگر اسپایسی

۱۴۰گرم گوشت چرخ کرده گوساله، نان برگر، خیارشور، گوجه، سس اسپایسی(تند)، سس یک نفره
برگر اسپایسی
۹۰,۰۰۰ تومان

برگر نرمال

۱۴۰ گرم چرخ کرده گوساله، نان برگر، خیارشور، گوجه، سس تکنفره
برگر نرمال
۷۵,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

۱۴۰گرم چرخ کرده گوساله، نان برگر، قارچ، پنیر موزارلا، خیارشور، گوجه، سس تکنفره
برگر ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد گوشت چرخ کرده گوساله ۱۴۰ گرمی، نان برگر، خیارشور، گوجه، سس تکنفره
دوبل برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۴۰گرم چرخ کرده گوساله، نان برگر، خیارشور، گوجه، سس پنیر
چیز برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس آلمانی، خیارشور، گوجه، پیاز، ادویه، سس مخصوص
ساندویچ بندری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری قارچ و پنیر

سوسیس آلمانی، قارچ، پنیر، خیار شور، گوجه، پیاز، ادویه ، سس مخصوص
ساندویچ بندری قارچ و پنیر
۶۶,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۴۰گرم چرخ کرده گوساله، نان برگر، قارچ، خیارشور، گوجه، سس تکنفره
ماشروم برگر
۸۶,۰۰۰ تومان

ژامبون میکس سرد

ژامبون مرغ و ژامبون گوشت ۱۲۰ گرم، کاهو، گوجه، سس یکنفره
ژامبون میکس سرد
۵۷,۰۰۰ تومان

ژامبون میکس تنوری

.ژامبون مرغ و گوشت ۹۰۰گرم، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، سس تکنفره
ژامبون میکس تنوری
۶۹,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲۸۰ گرم چرخ کرده گوساله، نان برگر، خیارشور، گوجه، سس پنیر، سس تکنفره
دوبل چیز برگر
۱۳۸,۰۰۰ تومان

برگر کلاسیک

۱۴۰ گرم برگر ۸۰% ،نان برگر، خیارشور، گوجه و کاهو، سس تکنفره
برگر کلاسیک
۵۷,۵۰۰ تومان

فلافل

فلافل
۳۵,۰۰۰ تومان

فلافل ویژه

فلافل ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده کوچک

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده کوچک
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده بزرگ

۳۰۰ گرم سیب زمینی خلال شده
سیب زمینی سرخ شده بزرگ
۶۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه تنوری کوچک

۱۵۰ گرم خلال سیب زمینی، قارچ، ژامبون، ترکیب سه نوع پنیر شامل موزارلا، پروسس، گودا، ذرت
سیب زمینی ویژه تنوری کوچک
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه تنوری بزرگ

۳۰۰ گرم خلال سیب زمینی،قارچ،پنیر،ژامبون
سیب زمینی ویژه تنوری بزرگ
۱۴۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی زاپاتا کوچک

۲۰۰ گرم خلال درشت سیب زمینی با پوست
سیب زمینی زاپاتا کوچک
۶۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی زاپاتا بزرگ

۴۰۰ گرم خلال درشت سیب زمینی با پوست
سیب زمینی زاپاتا بزرگ
۱۰۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه زاپاتا بزرگ

۳۰۰ گرم خلال درشت سیب زمینی با پوست و ژامبون و پنیر و قارچ
سیب زمینی ویژه زاپاتا بزرگ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر کوچک

چیپس،قارچ،فلفل دلمه و ترکیب سه نوع پنیرشامل موزارلا،پروسس و گودا
چیپس و پنیر کوچک
۸۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر بزرگ

چیپس،قارچ،فلفل دلمه و ترکیب سه نوع پنیرشامل موزارلا،پروسس و گودا
چیپس و پنیر بزرگ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چاشنی

سس قرمز اضافه

۲۰ گرم
سس قرمز اضافه
۱,۵۰۰ تومان

سس سفید اضافه

۲۰ گرم
سس سفید اضافه
۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی اضافه

۲۰ گرم
سس فرانسوی اضافه
۲,۲۰۰ تومان

سس مکزیکی(تند)

۴۰گرم
سس مکزیکی(تند)
۵,۵۰۰ تومان

سس پنیر

سس پنیر مخصوص سیب زمینی (۴۰گرم)
سس پنیر
۶,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

بطری کوکاکولا

۳۰۰میلی لیتر
بطری کوکاکولا
۷,۵۰۰ تومان

خانواده کوکاکولا

۱,۵۰۰ میلی لیتر
خانواده کوکاکولا
۲۱,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۵,۵۰۰ تومان

دلسترقوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلسترقوطی
۱۲,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱,۰۰۰میلی لیتر
دلستر خانواده
۱۸,۵۰۰ تومان

بطری فانتا

۳۰۰ میلی لیتر
بطری فانتا
۷,۵۰۰ تومان

خانواده فانتا

۱,۵۰۰ میلی لیتر
خانواده فانتا
۲۱,۰۰۰ تومان

بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
بطری اسپرایت
۷,۵۰۰ تومان

خانواده اسپرایت

۱,۵۰۰میلی لیتر
خانواده اسپرایت
۲۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی خانواده

۱,۵۰۰میلی لیتر
آب معدنی خانواده
۷,۰۰۰ تومان

قوطی اسپرایت

قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

قوطی فانتا

قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد
۱۷,۰۰۰ تومان

لیوان یک بار مصرف

لیوان یک بار مصرف
۵۰۰ تومان