نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ گرم

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۶,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

همبرگر ویژه
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون کوچولو

ساندویچ ژامبون کوچولو
۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ویژه

ساندویچ ژامبون گوشت ویژه
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه شهر ژامبون

ساندویچ ژامبون ویژه شهر ژامبون
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

اسنک

اسنک
۵,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۳,۰۰۰ تومان