جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا سیب ۳۶۰ (بلوار ارتش)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل ایتالیایی

چهار پیتزای کنی باله، چیکن گورمه، سبزیجات و پپرونی (به صورت تفکیک شده)، سس بیانز، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چهارفصل ایتالیایی
۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گورمه ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس سیر ایتالیایی، مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، گوجه، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چیکن گورمه ایتالیایی
۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، گوشت قرمز پروسس، قارچ، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، گوشت استیک، قارچ، زیتون، سس سیر مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چانو ایتالیایی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

اکو کمبو

هات کمبو

پیتزا آمریکایی مکزیکو، هالوپینو برگر، سیب زمینی، ۲ عدد نوشابه
هات کمبو
۲۸۹,۰۰۰ تومان

مگا کمبو

پیتزا آمریکایی آفریکانا، پیتزا آمریکایی پپرونی، پیتزا ایتالیایی چانو، سیب زمینی، ۳عدد نوشابه
مگا کمبو
۴۷۳,۰۰۰ تومان

جامبو کمبو

پیتزا ایتالیایی پپرونی، پیتزا آمریکایی مونترال، ساندویچ هات داگ ویژه، سیب زمینی، ۳عدد نوشابه
جامبو کمبو
۴۱۵,۰۰۰ تومان

سیزن کمبو

پیتزا ایتالیایی چهارفصل، ساندویچ سوچیک، سیب زمینی، ۲عدد نوشابه
سیزن کمبو
۳۲۱,۰۰۰ تومان

پیکو کمبو

پیتزا آمریکایی توکیو، همبرگر، سیب زمینی، ۲عدد نوشابه
پیکو کمبو
۲۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا میکس کالزون آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، مخلوط ژامبون مرغ و پپرونی، فلفل دلمه‌ای، کنجد، سس سیر ایتالیایی، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا میکس کالزون آمریکایی
۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکو آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده تند، ژامبون مرغ، فلفل هالوپینو، گوجه، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر مخصوص
پیتزا مکزیکو آمریکایی
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، گوشت قرمز پروسس، قارچ، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، گوشت قرمز پروسس، ژامبون مرغ، فلفل دلمه‌ای، زیتون، قارچ، گوجه، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا م...
پیتزا میکس آمریکایی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آفریکانا آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، فلفل دلمه‌ای، قارچ، پیاز، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا آفریکانا آمریکایی
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، ژامبون مرغ، قارچ، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا مونترال آمریکایی
۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آپاچینو آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، رست بیف، قارچ، زیتون، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا آپاچینو آمریکایی
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا توکیو آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، سوسیس ژاپنی، قارچ، گوجه، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا توکیو آمریکایی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، گوجه، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا مارگاریتا آمریکایی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزای آمریکایی، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چهارفصل ایتالیایی

چهار پیتزای کنی باله، چیکن گورمه، سبزیجات و پپرونی (به صورت تفکیک شده)، سس بیانز، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چهارفصل ایتالیایی
۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، بیکن گوساله اصل، اسفناج، قارچ، پیاز، سس سیر مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا بیکن ایتالیایی
۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، گوشت استیک، قارچ، زیتون، سس سیر مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چانو ایتالیایی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپریچیوزا ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس مخصوص، ژامبون مرغ ، قارچ، زیتون، گوجه، فلفل دلمه ای، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا کاپریچیوزا ایتالیایی
۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف گورمه ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، گوشت رست بیف، سس سیر ایتالیایی، قارچ، گوجه، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا بیف گورمه ایتالیایی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گورمه ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سس سیر ایتالیایی، مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، گوجه، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا چیکن گورمه ایتالیایی
۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، مرغ گریل شده، گوشت قرمز پروسس، ژامبون مرغ، قارچ، زیتون، گوجه، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخ...
پیتزا سوپریم ایتالیایی
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، گوجه، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر نازک ایتالیایی، قارچ، ذرت، گوجه، زیتون، فلفل دلمه‌ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزا مخصوص، ادویه مخصوص پیتزا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پرسی

چیز برگر فرانسوی

گوشت برگر مخصوص، ژامبون مرغ، پنیر دیپ چدار، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس، سیب زمینی سرخ شده و پنیر چدار، سس مخصوص
چیز برگر فرانسوی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

سوپر برگر

گوشت برگر مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ، پنیر دیپ چدار، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس، سیب زمینی سرخ شده و پنیر چدار، سس مخ...
سوپر برگر
۱۷۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

گوشت برگر مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان فراسودمند
همبرگر
۱۰۷,۰۰۰ تومان

چیکوچی

شنیسل مرغ ویژه مغز دار شامل بیکن گوساله اصل، سبزیجات معطر، پنیر گودا، به همراه گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، سس سالسا، نان فراسود...
چیکوچی
۹۶,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

گوشت برگر مخصوص، فلفل هالوپینو، پنیر دیپ چدار، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان فراسودمند
هالوپینو برگر
۱۱۴,۰۰۰ تومان

اِسموکی برگر

گوشت برگر مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، سس اسموکی، نان فراسودمند
اِسموکی برگر
۱۱۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت برگر مخصوص، پنیر دیپ چدار، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان فراسودمند
چیز برگر
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

گوشت برگر مخصوص، پنیر پروسس، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان فراسودمند
ماشروم برگر
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، پیاز جعفری، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان فراسودمند
ساندویچ رست بیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ویژه، قارچ، پنیر دیپ چدار، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان فراسودمند
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

مرغ گریل شده، پنیر پروسس، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان فراسودمند
ساندویچ مرغ ویژه
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوچیک

فیله مرغ سوخاری، ژامبون مرغ، پنیر پروسس، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان فراسودمند
ساندویچ سوچیک
۱۱۹,۰۰۰ تومان

غذای کودک

غذای کودک پسرانه

پیتزای مرغ شامل خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه‌ای، زیتون، گوجه، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص، به همراه سیب...
غذای کودک پسرانه
۱۶۲,۰۰۰ تومان

غذای کودک دخترانه

پیتزای مرغ شامل خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه‌ای، زیتون، گوجه، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا مخصوص، به همراه سیب...
غذای کودک دخترانه
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سالاد اسفناج

اسفناج، پنیر چدار مکعبی، بادام زمینی، مویز، انار یا توت‌فرنگی مطابق فصل، سس مخصوص
سالاد اسفناج
۸۸,۰۰۰ تومان

سالاد سبز ویژه

کاهو پیچ، کاهو فرانسه، گوجه گیلاسی، پنیر موزارلا، زیتون، کاپاریس، نان مدیترانه‌ای تست شده، سس مخصوص
سالاد سبز ویژه
۸۴,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ گریل

کاهو پیچ، سینه‌ی مرغ گریل شده، مویز، بادام زمینی، پنیر چدار رنده شده، سس مخصوص
سالاد مرغ گریل
۹۴,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزای آمریکایی، مایه سیر، پنیر پیتزای مخصوص
نان سیر
۷۵,۰۰۰ تومان

پاپ فرایز

سیب‌زمینی‌ سوپر‌فرایز، چیکن پاپ‌کورن پنیری، پنیر دیپ چدار، کرانچی، ادویه سیب‌زمینی
پاپ فرایز
۷۸,۰۰۰ تومان

میکس فرایز

سیب زمینی سوپر فرایز، بیکن گوساله اصل، پپرونی، پنیر دیپ چدار، ادویه سیب زمینی
میکس فرایز
۷۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر دیپ چدار
سیب زمینی پنیر
۶۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده، ادویه مخصوص سیب زمینی
سیب زمینی
۵۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۱,۹۰۰ تومان

اسپرایت

۱۱,۹۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۱,۹۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۱,۹۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

ساده

۱۳,۷۱۰ تومان

لیمو

۱۳,۷۱۰ تومان

هلو

۱۳,۷۱۰ تومان

استوایی

۱۳,۷۱۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۹۸۱ تومان