نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، فلفل سبز تند
پیتزا پپرونی

خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس خشک، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه

خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه

یک نفره

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و ژامبون

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و ژامبون

یک نفره

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس خشک، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، پنیر، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، فلفل سبز تند
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

همبرگر مخصوص

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

همبرگر قارچ و پنیر

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر قارچ و پنیر
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ استیک مخصوص

گوشت گوساله چرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک مخصوص
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ استیک قارچ و پنیر

گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ استیک قارچ و پنیر
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ رویال

همبرگر گوشت دستی ۹۰ درصد، ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رویال
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ پنیر

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ و قارچ پنیر
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون مرغ ۹۰ درصد تنوری، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس خشک ۹۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس خشک
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر مرغ، پیاز، رب گوجه، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ جگر
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ جگر با قارچ و پنیر

جگر مرغ، پیاز، رب گوجه، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ جگر با قارچ و پنیر
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس کوکتل، پیاز، رب گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ بندری
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس کوکتل، قارچ، پیاز، رب گوجه، پنیر، کاهو، خیارشور
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ ۷۰ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بلغاری
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

کوکتل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان

یک عدد مرغ کامل
مرغ بریان
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

مخلفات

گوجه، خیار شور
مخلفات
۱۰
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

باگت
نان (اضافه)
۱۰
۴,۰۰۰ ۳,۶۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی
سیب زمینی سرخ کرده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر

سیب زمینی، ژامبون مرغ، قارچ، مرغ، پنیر
سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم سفید، هویج، ذرت، ژامبون مرغ، سس سفید
سالاد اندونزی
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی بزرگ

کلم سفید، هویج، ذرت، ژامبون مرغ، سس سفید
سالاد اندونزی بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان