جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ

ساندویچ ژامبون جگر

ساندویچ ژامبون جگر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ جگر

ساندویچ هات داگ جگر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالافل

ساندویچ کالافل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان

ساندویچ مغز و زبان
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساندویچ سوسیس کوکتل
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز بندری

ساندویچ مغز بندری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر مخصوص

ساندویچ همبرگر مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر بندری

ساندویچ همبرگر بندری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله همبرگر

ساندویچ فیله همبرگر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله ژامبون

ساندویچ فیله ژامبون
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

ساندویچ مغز
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ و مغز

ساندویچ فیله مرغ و مغز
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری جگر

ساندویچ بندری جگر
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسپشیال کوروش

ژامبون - همبرگر بندری
ساندویچ اسپشیال کوروش
۱۱,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

سوپ

سوپ
۵,۰۰۰ تومان

مغز و زبان

مغز و زبان
۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر تخم مرغ

همبرگر تخم مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

املت

املت
۵,۰۰۰ تومان

جگر

جگر
۱۳,۰۰۰ تومان

مغز تخم مرغ

مغز تخم مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

لوبیا

لوبیا
۵,۰۰۰ تومان

بندری

بندری
۱۳,۰۰۰ تومان

سوسیس تخم مرغ

سوسیس تخم مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

نیمرو

نیمرو
۴,۰۰۰ تومان

منوی ماکارونی

ماکارونی هات داگ

ماکارونی هات داگ
۸,۰۰۰ تومان

ماکارونی مغز

ماکارونی مغز
۱۲,۰۰۰ تومان

ماکارونی زبان

ماکارونی زبان
۱۳,۰۰۰ تومان

ماکارونی فیله

ماکارونی فیله
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

ساندویچ ماکارونی
۶,۰۰۰ تومان

ماکارونی جگر

ماکارونی جگر
۸,۰۰۰ تومان

ماکارونی بندری

ماکارونی بندری
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۱۵۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان