نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی، ۳۰۰_۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو کباب برگ

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۲۵
۹۳,۰۰۰ ۶۹,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو جوجه کباب
۲۵
۵۲,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت و گوسفندی ۱۰۰گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو کباب کوبیده
۲۵
۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوسفندی تکه ای، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، (بدون دورچین و نان)
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۹,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی، ۳۰۰_۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو کباب برگ

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۲۵
۹۳,۰۰۰ ۶۹,۷۵۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون ...
چلو کباب سلطانی
۲۵
۱۱۶,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ ۱۶۰ گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو کباب بختیاری
۲۵
۸۸,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت و گوسفندی ۱۰۰گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو کباب کوبیده
۲۵
۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو کباب لقمه
۲۵
۸۸,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو جوجه کباب
۲۵
۵۲,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۵ تکه جوجه کباب سینه و ران، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۵
۷۰,۰۰۰ ۵۲,۵۰۰ تومان

کباب برگ (یک سیخ)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی، (بدون دورچین و نان)
کباب برگ (یک سیخ)

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۲۵
۷۸,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

کباب سلطانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، (بدون دورچین و نان)
کباب سلطانی (یک سیخ)
۲۵
۱۰۱,۰۰۰ ۷۵,۷۵۰ تومان

کباب بختیاری (یک سیخ)

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ ۱۶۰ گرمی، (بدون دورچین و نان)
کباب بختیاری (یک سیخ)
۲۵
۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، (بدون دورچین و نان)
کباب لقمه (یک سیخ)
۲۵
۳۷,۰۰۰ ۲۷,۷۵۰ تومان

کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی ۱۰۰گرمی، (بدون دورچین و نان)
کباب کوبیده (دو سیخ)
۲۵
۴۶,۰۰۰ ۳۴,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، (بدون دورچین و نان)
کباب کوبیده (یک سیخ)
۲۵
۲۳,۰۰۰ ۱۷,۲۵۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، (بدون دورچین و نان)
جوجه کباب (یک سیخ)
۲۵
۳۷,۰۰۰ ۲۷,۷۵۰ تومان

جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)

۵ تکه جوجه کباب سینه و ران مرغ، (بدون دورچین و نان)
جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)
۲۵
۵۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان

خوراک پاچین

۷ تکه کتف مرغ، (بدون دورچین و نان)
خوراک پاچین
۲۵
۴۳,۰۰۰ ۳۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی، ۳۰۰_۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو کباب برگ

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۲۵
۹۳,۰۰۰ ۶۹,۷۵۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون ...
چلو کباب سلطانی
۲۵
۱۱۶,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ ۱۶۰ گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو کباب بختیاری
۲۵
۸۸,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت و گوسفندی ۱۰۰گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو کباب کوبیده
۲۵
۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو کباب لقمه
۲۵
۸۸,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو جوجه کباب
۲۵
۵۲,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۵ تکه جوجه کباب سینه و ران، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۵
۷۰,۰۰۰ ۵۲,۵۰۰ تومان

برنج ساده

۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی
برنج ساده
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب برگ (یک سیخ)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی، (بدون دورچین و نان)
کباب برگ (یک سیخ)

معمولی (۱۲۰ گرمی)

۲۵
۷۸,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

کباب سلطانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، (بدون دورچین و نان)
کباب سلطانی (یک سیخ)
۲۵
۱۰۱,۰۰۰ ۷۵,۷۵۰ تومان

کباب بختیاری (یک سیخ)

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ ۱۶۰ گرمی، (بدون دورچین و نان)
کباب بختیاری (یک سیخ)
۲۵
۸۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، (بدون دورچین و نان)
کباب لقمه (یک سیخ)
۲۵
۳۷,۰۰۰ ۲۷,۷۵۰ تومان

کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی ۱۰۰گرمی، (بدون دورچین و نان)
کباب کوبیده (دو سیخ)
۲۵
۴۶,۰۰۰ ۳۴,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرمی، (بدون دورچین و نان)
کباب کوبیده (یک سیخ)
۲۵
۲۳,۰۰۰ ۱۷,۲۵۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، (بدون دورچین و نان)
جوجه کباب (یک سیخ)
۲۵
۳۷,۰۰۰ ۲۷,۷۵۰ تومان

جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)

۵ تکه جوجه کباب سینه و ران مرغ، (بدون دورچین و نان)
جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)
۲۵
۵۵,۰۰۰ ۴۱,۲۵۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ ۳۵۰-۴۰۰ گرمی، (بدون دورچین و نان)
خوراک مرغ
۴۱,۰۰۰ تومان

خوراک پاچین

۷ تکه کتف مرغ، (بدون دورچین و نان)
خوراک پاچین
۲۵
۴۳,۰۰۰ ۳۲,۲۵۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک ماهی قزل آلا سرخ کرده ۳۰۰ گرمی، (بدون دورچین و نان)
خوراک ماهی قزل آلا
۷۲,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۲-۳ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

رولت گوشت (بدون برنج)

۱۲۰ گرم رولت گوشت گوسفندی چرخ کرده، دورچین روز، (بدون نان)
رولت گوشت (بدون برنج)
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

یک عدد ران مرغ ۳۵۰-۴۰۰ گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو مرغ
۵۶,۰۰۰ تومان

چلو پاچین

۷ تکه کتف مرغ، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو پاچین
۵۸,۰۰۰ تومان

ماکارونی

گوشت گوساله چرخ کرده، ۳۰۰ گرم ماکارونی، (بدون نان)
ماکارونی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ کرده ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، (بدون نان)
چلو ماهی قزل آلا
۸۷,۰۰۰ تومان

کوفته

۲ عدد کوفته متوسط، (بدون دورچین و نان)
کوفته
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوسفندی تکه ای، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، (بدون دورچین و نان)
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوسفندی تکه ای، چیپس خلالی، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، (بدون دورچین و نان)
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوسفندی تکه ای، بادمجان سرخ کرده تکه ای، ۳۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی، (بدون دورچین و نان)
چلو خورشت قیمه بادمجان
۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوسفندی تکه ای
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوسفندی تکه ای، چیپس خلالی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

یک پرس خورشت، ۷۰ گرم گوشت گوسفندی تکه ای، بادمجان سرخ کرده تکه ای
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد شیرازی

خیار، پیاز، گوجه، آبغوره
سالاد شیرازی
۷,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۱۰۰ گرم ماست ساده شرکتی
ماست ساده
۲,۰۰۰ تومان

سوپ جو (یک کیلو گرم)

یک کیلو گرم سوپ جو، سینه مرغ، رب
سوپ جو (یک کیلو گرم)
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، سس مایونز
سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر شرکتی
ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست، خیار، نعنا
ماست و خیار
۷,۰۰۰ تومان

زیتون

۱۰۰ گرم زیتون پرورده شرکتی
زیتون
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۸,۰۰۰ تومان

لیمو

۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی بشیر

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی بشیر
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده بشیر

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده بشیر
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۵,۰۰۰ تومان