جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های قزوین

پیتزا پله (جانبازان)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۸۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

ناموجود

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

ناموجود

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، قارچ، پیاز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی‌ متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پله (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص پله (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک فیله گوساله، فیله مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه (آمریکایی)

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

ناموجود

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص پله (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص پله (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۸۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک فیله گوساله، فیله مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

ناموجود

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

ناموجود

پیتزا مرغ و زبان (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، زبان گوساله اسلایسی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و زبان (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

ناموجود

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

ناموجود

پیتزا فیله (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا فیله (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

ناموجود

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

ناموجود

پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک فیله گوساله، فیله مرغ تکه شدهپف کلم بروکلی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

ناموجود

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

ناموجود

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

ناموجود

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

ناموجود

پیتزا بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک فیله گوساله، خامه، قارچ، سیب زمینی رشته ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا بیف (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی‌ متری)

ناموجود

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

ناموجود

پیتزا بیکن (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بیکن (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، میگو، قارچ، خامه، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا میگو (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۲۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و فلفل (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون استیک، فلفل ترشی تند، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا استیک و فلفل (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، سس تند، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، قارچ، پیاز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی‌ متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پنیر (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، سس بلونز، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و پنیر (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، بادمجان، فلفل دلمه ای، پیاز، سیر، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بوقلمون (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۸۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسفناج (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، اسفناج، سیر، پیاز، پنیر فتا، پنیر پیتزا
پیتزا اسفناج (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۸۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۵۴,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر دوبل

۳۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، ۲ اسلایس پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگر وقارچ
چیز برگر دوبل
۱۶۰,۰۰۰ تومان

همبرگر کلاسیک دوبل

۳۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگرو قارچ
همبرگر کلاسیک دوبل
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۶۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، ۲ اسلایس پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگروقارچ
چیز برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

همبرگر کلاسیک

۱۶۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگر وقارچ
همبرگر  کلاسیک
۹۰,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

۱۵۰ گرم فیله مرغ سوخاری، ژامبون فیله گوشت، پنیر ورقه ای، قارچ، نان برگر
زینگر برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

نان باگت

نان باگت
۸,۰۰۰ تومان

نان گردهمبرگری

نان گردهمبرگری
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

۱۲۰ گرم استیک گوشت گوساله، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک
ناموجود

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت گوساله ریش ربش شده، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف
ناموجود

ساندویچ بوقلمون

۱۲۰ گرم گوشت بوقلمون فرآوری شده، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بوقلمون
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ

۱۲۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سینه مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۱.۵ عدد هات داگ، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۶ اسلایس ژامبون مرغ تنوری، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۸۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

نان سوخاری

نان سوخاری
۱,۰۰۰ تومان

ماهی سوخاری

۲۵۰ گرم ماهی تیلاپیا، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
ماهی سوخاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

۲۴۰ گرم فیله سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
فیله سوخاری
۱۰۸,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۲۴۰ گرم فیله استریپس، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
فیله استریپس
۱۰۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ارگانیک (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
مرغ سوخاری ارگانیک (دو تکه)
۹۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ارگانیک (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
مرغ سوخاری ارگانیک (سه تکه)
۱۴۲,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری ارگانیک (چهار تکه)

۴ تکه مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
مرغ سوخاری ارگانیک (چهار تکه)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پاستا

اسپاگتی با میگو

اسپاگتی، ۱۸۰ گرم میگو، سس خامه مخصوص، ادویه مخصوص، قارچ، نان سیر
اسپاگتی با میگو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا بیف پارمسان

پنه، ۱۲۰ گرم استیک فیله گوساله، پنیر پارمسان، سس پستو، نان سیر
پاستا بیف پارمسان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن پارمسان

پنه، ۱۲۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، سس پستو، نان سیر
پاستا چیکن پارمسان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه، ۱۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، جعفری، سس آلفردو، قارچ، نان سیر
پاستا چیکن آلفردو
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه با مرغ

پنه، ۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، خامه، نان سیر
پاستا پنه با مرغ
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پاستا فتوچینی

پاستا فتوچینی، گوشت چرخ کرده، سس بلونیز، پنیر پیتزا، نان سیر
پاستا فتوچینی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
لازانیا
۱۲۵,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

بیف استروگانف

۱۸۰ گرم فیله گوساله تکه ای، قارچ، خامه، سیب زمینی رشته ای سرخ کرده
بیف استروگانف
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پاته اسفناج

اسفناج خرد شده، ۲۰۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، سیر، پنیر پارمسان
پاته اسفناج
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیکن استروگانف

۱۸۰ گرم سینه مرغ تکه شده، قارچ، خامه، قارچ، خامه، سیب زمینی رشته ای سرخ کرده
چیکن استروگانف
۱۴۵,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۲۲۰ گرم شنیسل سینه مرغ، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نان بروتچن
شنیسل مرغ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۲۵۰ گرم استیک سینه مرغ، دورچین: سیب زمینی تنوری، کلم بروکلی، گل کلم، قارچ، کدو، هویج، لوبیا سبز، سس مخصوص، نان سیر
استیک مرغ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

رولو گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا، سس مخصوص، نان لواش مخصوص
رولو گوشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان

رولو مرغ

سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
رولو مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

موسکا یونانی

گوشت چرخ کرده، بادمجان، گوجه، فلفل دلمه ای، سیر، پنیر پیتزا
موسکا یونانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیکن وینگز

۶ عدد بال سرخ شده، ۶ عدد بازو مرغ سرخ شده، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نان بروتچن
چیکن وینگز
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده٬ پنیر، قارچ
سیب زمینی با پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه با پنیر

۲۵۰ گرم، سیب زمینی سرخ شده، پنیر، قارچ، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ
سیب زمینی ویژه با پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی طعم دار شده با سس سیر، جعفری، کره
نان سیر
۵۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو (یک نفره)

جو، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، ذرت، جعفری
سوپ جو (یک نفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار (یک نفره)

کاهو، قارچ، پنیر پارمسان، ۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، زیتون، سس سزار
سالاد سزار (یک نفره)
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا (یک نفره)

پاستا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، نخود فرنگی، گوجه، خیارشور، سس
سالاد پاستا (یک نفره)
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی (یک نفره)

کلم سفید، هویج، ذرت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، نخود فرنگی، سس مایونز
سالاد اندونزی (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (یک نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، هویج، ذرت، زیتون، قارچ، سس سالاد
سالاد فصل (یک نفره)
۳۰,۰۰۰ تومان

سس

سس کچاپ

یک عدد
سس کچاپ
۱,۵۰۰ تومان

سس فرانسوی

یک عدد
سس فرانسوی
۱,۵۰۰ تومان

سس سوخاری

یک عدد
سس سوخاری
۱,۵۰۰ تومان

سس تار تار

یک عدد
سس تار تار
۲,۵۰۰ تومان

سس سزار

یک عدد
سس سزار
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

هلو

۱۰,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۰,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

هلو

۱۰,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۰,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی عالیس

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی عالیس
۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۱۸,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان