نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۶۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، قارچ، پیاز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی‌ متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۱۴,۰۰۰ تومان

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پله (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص پله (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۷۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک فیله گوساله، فیله مرغ تکه شده٬ پف کلم بروکلی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص پله (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص پله (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۷۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۶۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک فیله گوساله، فیله مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و زبان (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، زبان گوساله اسلایسی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و زبان (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا فیله (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک فیله گوساله، فیله مرغ تکه شدهپف کلم بروکلی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا فیلادلفیا (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک فیله گوساله، خامه، قارچ، سیب زمینی رشته ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا بیف (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی‌ متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بیکن (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، میگو، قارچ، خامه، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا میگو (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و فلفل (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون استیک، فلفل ترشی تند، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا استیک و فلفل (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، سس تند، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، قارچ، پیاز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی‌ متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پنیر (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، سس بلونز، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و پنیر (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۹۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، بادمجان، فلفل دلمه ای، پیاز، سیر، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۹۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بوقلمون (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، گوجه فرنگی، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا اسفناج (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، اسفناج، سیر، پیاز، پنیر فتا، پنیر پیتزا
پیتزا اسفناج (آمریکایی)

نرمال (۲۳ سانتی ‌متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۰ سانتی ‌متری)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر دوبل

۳۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، ۲ اسلایس پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگر وقارچ
چیز برگر دوبل
۱۱۶,۰۰۰ تومان

همبرگر کلاسیک دوبل

۳۲۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگرو قارچ
همبرگر کلاسیک دوبل
۱۱۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۶۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، ۲ اسلایس پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگروقارچ
چیز برگر
۶۹,۰۰۰ تومان

همبرگر کلاسیک

۱۶۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگر وقارچ
همبرگر  کلاسیک
۶۷,۰۰۰ تومان

زینگر برگر

۱۵۰ گرم فیله مرغ سوخاری، ژامبون فیله گوشت، پنیر ورقه ای، قارچ، نان برگر
زینگر برگر
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

نان باگت

نان باگت
۲,۰۰۰ تومان

نان گردهمبرگری

نان گردهمبرگری
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

۱۲۰ گرم استیک گوشت گوساله، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت گوساله ریش ربش شده، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون

۱۲۰ گرم گوشت بوقلمون فرآوری شده، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بوقلمون
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ

۱۲۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سینه مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۱.۵ عدد هات داگ، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۶ اسلایس ژامبون مرغ تنوری، پنیر پیتزا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

نان سوخاری

نان سوخاری
۱,۰۰۰ تومان

ماهی سوخاری

۲۵۰ گرم ماهی تیلاپیا، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
ماهی سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۱۸۰ گرم میگو سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
میگو سوخاری
۹۸,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

۲۴۰ گرم فیله سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
فیله سوخاری
۷۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۲۴۰ گرم فیله استریپس، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
فیله استریپس
۷۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ارگانیک (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
مرغ سوخاری ارگانیک (دو تکه)
۶۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ارگانیک (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
مرغ سوخاری ارگانیک (سه تکه)
۹۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ارگانیک (چهار تکه)

۴ تکه مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص، نان بروتچن
مرغ سوخاری ارگانیک (چهار تکه)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا

اسپاگتی با میگو

اسپاگتی، ۱۸۰ گرم میگو، سس خامه مخصوص، ادویه مخصوص، قارچ، نان سیر
اسپاگتی با میگو
۹۷,۰۰۰ تومان

پاستا بیف پارمسان

پنه، ۱۲۰ گرم استیک فیله گوساله، پنیر پارمسان، سس پستو، نان سیر
پاستا بیف پارمسان
۸۹,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن پارمسان

پنه، ۱۲۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، سس پستو، نان سیر
پاستا چیکن پارمسان
۸۵,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه، ۱۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، جعفری، سس آلفردو، قارچ، نان سیر
پاستا چیکن آلفردو
۷۹,۰۰۰ تومان

پاستا پنه با مرغ

پنه، ۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، خامه، نان سیر
پاستا پنه با مرغ
۷۷,۰۰۰ تومان

پاستا فتوچینی

پاستا فتوچینی، گوشت چرخ کرده، سس بلونیز، پنیر پیتزا، نان سیر
پاستا فتوچینی
۷۵,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
لازانیا
۷۹,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

بیف استروگانف

۱۸۰ گرم فیله گوساله تکه ای، قارچ، خامه، سیب زمینی رشته ای سرخ کرده
بیف استروگانف
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پاته اسفناج

اسفناج خرد شده، ۲۰۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، سیر، پنیر پارمسان
پاته اسفناج
۹۹,۰۰۰ تومان

چیکن استروگانف

۱۸۰ گرم سینه مرغ تکه شده، قارچ، خامه، قارچ، خامه، سیب زمینی رشته ای سرخ کرده
چیکن استروگانف
۹۹,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۲۲۰ گرم شنیسل سینه مرغ، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نان بروتچن
شنیسل مرغ
۹۹,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

۲۵۰ گرم استیک سینه مرغ، دورچین: سیب زمینی تنوری، کلم بروکلی، گل کلم، قارچ، کدو، هویج، لوبیا سبز، سس مخصوص، نان سیر
استیک مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

میگو سرخ شده

۱۸۰ گرم میگو طعم دار شده با ادویه مخصوص، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص تند، نان بروتچن
میگو سرخ شده
۹۹,۰۰۰ تومان

رولو گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا، سس مخصوص، نان لواش مخصوص
رولو گوشت
۷۵,۰۰۰ تومان

رولو مرغ

سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
رولو مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

موسکا یونانی

گوشت چرخ کرده، بادمجان، گوجه، فلفل دلمه ای، سیر، پنیر پیتزا
موسکا یونانی
۸۰,۰۰۰ تومان

چیکن وینگز

۶ عدد بال سرخ شده، ۶ عدد بازو مرغ سرخ شده، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نان بروتچن
چیکن وینگز
۷۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده٬ پنیر، قارچ
سیب زمینی با پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه با پنیر

۲۵۰ گرم، سیب زمینی سرخ شده، پنیر، قارچ، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ
سیب زمینی ویژه با پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی طعم دار شده با سس سیر، جعفری، کره
نان سیر
۳۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو (یک نفره)

جو، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، ذرت، جعفری
سوپ جو (یک نفره)
۳۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار (یک نفره)

کاهو، قارچ، پنیر پارمسان، ۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، زیتون، سس سزار
سالاد سزار (یک نفره)
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا (یک نفره)

پاستا، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، نخود فرنگی، گوجه، خیارشور، سس
سالاد پاستا (یک نفره)
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی (یک نفره)

کلم سفید، هویج، ذرت، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، نخود فرنگی، سس مایونز
سالاد اندونزی (یک نفره)
ناموجود

سالاد فصل (یک نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، هویج، ذرت، زیتون، قارچ، سس سالاد
سالاد فصل (یک نفره)
ناموجود

سس

سس کچاپ

یک عدد
سس کچاپ
۳۰۰ تومان

سس فرانسوی

یک عدد
سس فرانسوی
۳۰۰ تومان

سس سوخاری

یک عدد
سس سوخاری
۵۰۰ تومان

سس تار تار

یک عدد
سس تار تار
۱,۰۰۰ تومان

سس سزار

یک عدد
سس سزار
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۴,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

هلو

۱۰,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۰,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

هلو

۱۰,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۰,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان