جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

پیتزا عطا (شعبه مرکزی)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، کراکف دودی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۱۴,۰۰۰ ۹۱,۲۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۲۲۸,۰۰۰ ۱۸۲,۴۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شینسل مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۱۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۲۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر ذغالی گوشت راسته گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
چیز برگر

معمولی (۱۰۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۰۰ گرمی)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده،۲ عدد سس مخصوص،سالاد مخصوص
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، کراکف دودی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۱۴,۰۰۰ ۹۱,۲۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۲۲۸,۰۰۰ ۱۸۲,۴۰۰ تومان

پیتزا رولت آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، کراکف دودی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رولت آمریکایی (یک نفره)
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص عطا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس مخصوص
پیتزا مخصوص عطا ایتالیایی
۲۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون پپرونی تند، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۲۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی (متوسط)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۷سانتی متری، ژامبون مرغ، کراکف تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی (متوسط)
۲۰
۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، کراکف دودی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰
۱۱۴,۰۰۰ ۹۱,۲۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۲۲۸,۰۰۰ ۱۸۲,۴۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شینسل مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۱۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، شینسل مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا میکس آمریکایی (یک نفره)
۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رولت آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، ژامبون مرغ، کراکف دودی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا رولت آمریکایی (یک نفره)
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲ سانتی متری، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص عطا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس مخصوص
پیتزا مخصوص عطا ایتالیایی
۲۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، ژامبون پپرونی تند، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۲۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، گوشت راسته گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، سس مخصوص
پیتزا گوشت ایتالیایی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا مرغ ایتالیایی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا جوان

پیتزا مخصوص آمریکایی (متوسط)

خمیر پیتزا آمریکایی ۱۷سانتی متری، ژامبون مرغ، کراکف تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص آمریکایی (متوسط)
۲۰
۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان

برگر

برگر عطا

برگر ذغالی گوشت راسته گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
برگر عطا

معمولی (۱۰۰ گرمی)

۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۰۰ گرمی)

۹۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر ذغالی گوشت راسته گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
چیز برگر

معمولی (۱۰۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل (۲۰۰ گرمی)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر ذغالی گوشت راسته گوساله ۱۰۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک
قارچ برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (دو تکه)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده،۲ عدد سس مخصوص،سالاد مخصوص
فیله استریپس (دو تکه)
۸۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده،۲ عدد سس مخصوص،سالاد مخصوص
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (پنج تکه)

۵ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده،۲عدد سس مخصوص،سالاد مخصوص
فیله استریپس (پنج تکه)
۱۴۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
سیب زمینی با پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

لیوان (اضافه)

یک عدد لیوان
لیوان (اضافه)
۷۰۰ تومان

نان بروتچن (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان بروتچن (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

سس قرمز (اضافه)

سس قرمز (یک نفره)
سس قرمز (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

سس قرمز تند (اضافه)

سس قرمز تند (یک نفره)
سس قرمز تند (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

سس چیلی تای (اضافه)

سس چیلی تای (یک نفره)
سس چیلی تای (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

سس سیر (اضافه)

سس سیر (یک نفره)
سس سیر (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

سس سفید (اضافه)

سس سفید (یک نفره)
سس سفید (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۷,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۷,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۷,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۳,۷۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۷۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۳۰۰ تومان