جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، اسلایس پپرونی درجه یک، پنیر، قارچ
پیتزا پپرونی ایتالیایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۶۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، قارچ، گوشت چرخ کرده تازه، پنیر، فلفل
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، پنیر، قارچ، فلفل، گوجه
پیتزا مخلوط ایتالیایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۶۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، گوشت رست شده گوساله، پنیر، کوکتل، قارچ، فلفل
پیتزا ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص اونیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، کوکتل دودی، ژامبون مرغ و گوشت، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، فلفل، مخلوط پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص اونیک آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مینی (۱۹ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن سوپریم پنجره ای

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای، ژامبون ورقه ای و کوکتل دودی به صورت تنوری، پنیر، قارچ، فلفل، اسلایس فیله مرغ
پیتزا چیکن سوپریم پنجره ای

مینی (۱۹×۱۹ سانتی)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص اونیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، کوکتل دودی، ژامبون مرغ و گوشت، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، فلفل، مخلوط پنیر مخصوص
پیتزا مخصوص اونیک آمریکایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، قارچ، گوشت چرخ کرده تازه، پنیر، فلفل
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

برگر پیتزا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، برگر گریل شده، سس مارینارا، پنیر گودا، پپرونی اسلایس، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
برگر پیتزا ایتالیایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، گوشت رست شده گوساله، پنیر، کوکتل، قارچ، فلفل
پیتزا ایتالیایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هاوانا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ، پنیر، پیاز، زیتون
پیتزا هاوانا ایتالیایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، اسلایس پپرونی درجه یک، پنیر، قارچ
پیتزا پپرونی ایتالیایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۶۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، پنیر، قارچ، فلفل، گوجه
پیتزا مخلوط ایتالیایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۶۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، گوشت طعم دار و ورقه شده گوساله، پنیر، قارچ، فلفل
پیتزا بیف ایتالیایی

مینی (۱۹ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رولی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، به صورت لقمه ای، مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، قارچ، فلفل، گوشت چرخ کرده
پیتزا رولی ایتالیایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای

پیتزا فیله مرغ پنجره ای

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای، فیله مرغ تنوری، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل، زیتون
پیتزا فیله مرغ پنجره ای

مینی (۱۹×۱۹ سانتی)

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴×۲۴ سانتی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲×۳۲ سانتی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات پنجره ای

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه
پیتزا سبزیجات پنجره ای

مینی (۱۹×۱۹ سانتی)

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴×۲۴ سانتی)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲×۳۲ سانتی)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن پنجره ای

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای، سس مخصوص، ژامبون بیکن درجه یک، پنیر، فلفل، قارچ
پیتزا بیکن پنجره ای

مینی (۱۹×۱۹ سانتی)

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴×۲۴ سانتی)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲×۳۲ سانتی)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن سوپریم پنجره ای

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای، ژامبون ورقه ای و کوکتل دودی به صورت تنوری، پنیر، قارچ، فلفل، اسلایس فیله مرغ
پیتزا چیکن سوپریم پنجره ای

مینی (۱۹×۱۹ سانتی)

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴×۲۴ سانتی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲×۳۲ سانتی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو پنجره ای

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای، سینه مرغ گریل شده با سس باربیکیو، پیاز کاراملی، قارچ، پنیر، ذرت
پیتزا چیکن باربیکیو پنجره ای

مینی (۱۹×۱۹ سانتی)

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴×۲۴ سانتی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲×۳۲ سانتی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پلو پنجره ای

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای، سس مخصوص، فیله مرغ تنوری، گوشت رست شده، قارچ، پنیر، فلفل
پیتزا پلو پنجره ای

مینی (۱۹×۱۹ سانتی)

۸۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴×۲۴ سانتی)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲×۳۲ سانتی)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون پنجره ای

خمیر پیتزا ایتالیایی پنجره ای، سس مخصوص، ژامبون بوقلمون درجه یک، پپرونی، پنیر، فلفل، قارچ، ذرت
پیتزا بوقلمون پنجره ای

مینی (۱۹×۱۹ سانتی)

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴×۲۴ سانتی)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲×۳۲ سانتی)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر مخصوص اونیک

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله درجه یک ۹۰%، ژامبون، قارچ، پنیر تست، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
رویال برگر مخصوص اونیک
۸۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر دوبل مخصوص اونیک

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله درجه یک ۹۰%، ژامبون، قارچ، پنیر دوبل تست، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
رویال برگر دوبل مخصوص اونیک
۱۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز درجه یک گوشت گوساله ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
همبرگر
۷۸,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

۲ عدد برگر دست ساز درجه یک گوشت گوساله ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
همبرگر دوبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز درجه یک گوشت گوساله ۹۰%، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
قارچ برگر
۸۳,۰۰۰ تومان

قارچ برگر دوبل

۲ عدد برگر دست ساز درجه یک گوشت گوساله ۹۰%، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
قارچ برگر دوبل
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیزبرگر با قارچ

یک عدد برگر دست ساز درجه یک گوشت گوساله ۹۰%،قارچ، پنیر تست، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
چیزبرگر با قارچ
۸۳,۰۰۰ تومان

چیزبرگر دوبل با قارچ

۲ عدد برگر دست ساز درجه یک گوشت گوساله ۹۰%، قارچ، پنیر دوبل تست، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
چیزبرگر دوبل با قارچ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

یک عدد برگر دست ساز درجه یک گوشت گوساله ۹۰%، پنیر تست، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
چیزبرگر
۸۰,۰۰۰ تومان

چیزبرگر دوبل

۲ عدد برگر دست ساز درجه یک گوشت گوساله ۹۰%، پنیر تست دوبل، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
چیزبرگر دوبل
۱۰۳,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله سوخاری، قارچ پخته شده، پنیر ورقه ای، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
چیکن برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوسیس ویژه

۲۰۰ گرم سوسیس کوکتل وکیوم خرد شده و پخته شده با سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ سوسیس ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیلادلفیا

دو عدد فیله سوخاری، قارچ، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ فیلادلفیا
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری بوقلمون

۳۰۰ گرم ژامبون بوقلمون درجه یک، پنیر و قارچ به صورت تنوری، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ تنوری بوقلمون
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف مخصوص

۱۵۰ گرم راسته گوساله رست شده، قارچ پخته شده، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ رست بیف مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ گریل

دو عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر ورقه ای، قارچ پخته شده، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ فیله مرغ گریل
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه سوپریم

۱۰۰ گرم مخلوط گوشت و ۱۰۰ گرم مرغ گریل شده، قارچ پخته شده، پنیر ورقه ای، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ ویژه سوپریم
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هات داگ

یک عدد هات داگ درجه یک، قارچ، پنیر تست، سس مخصوص، به صورت تنوری، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ ویژه هات داگ
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ درجه یک، سس مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه
ساندویچ هات داگ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری مرغ

۳۰۰ گرم ژامبون مرغ درجه یک، پنیر و قارچ به صورت تنوری، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ تنوری مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری گوشت

۳۰۰ گرم ژامبون گوشت درجه یک، پنیر و قارچ به صورت تنوری، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ تنوری گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری مرغ و گوشت

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، ۱۵۰ گرم ژامبون گوشت درجه یک، پنیر و قارچ به صورت تنوری، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ تنوری مرغ و گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت (سرد)

۳۰۰ گرم ژامبون ۹۰گوشت، کاهو، چیپس، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ گوشت (سرد)
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ (سرد)

۳۰۰ گرم ژامبون ۹۰ مرغ، کاهو، چیپس، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ مرغ (سرد)
۶۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری نرمال (۲ تکه)

دو تکه مرغ سوخاری نرمال، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری نرمال (2 تکه)
۸۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی (۲ تکه)

دو تکه مرغ سوخاری اسپایسی، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری اسپایسی (2 تکه)
۸۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال (۳ تکه)

سه تکه مرغ سوخاری نرمال، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری نرمال (3 تکه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی (۳ تکه)

سه تکه مرغ سوخاری اسپایسی، سیب زمینی، سالاد کلم، نان
مرغ سوخاری اسپایسی (3 تکه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال (۵ تکه)

پنج تکه مرغ سوخاری نرمال، سیب زمینی، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد نان
مرغ سوخاری نرمال (5 تکه)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری اسپایسی (۵ تکه)

پنج تکه مرغ سوخاری اسپایسی، سیب زمینی، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد نان
مرغ سوخاری اسپایسی (5 تکه)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (۴ تکه)

چهار تکه فیله استریپس، سالاد کلم، سیب زمینی، نان
فیله استریپس (4 تکه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پاستا

لازانیا مخصوص گوشت

لازانیا، گوشت چرخ کرده، قارچ، سس مخصوص
لازانیا مخصوص گوشت
۹۰,۰۰۰ تومان

لازانیا مخصوص مرغ

لازانیا، فیله مرغ، قارچ، سس مخصوص
لازانیا مخصوص مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص اونیک

کاهو، گوجه، خیار، ذرت، قارچ، سینه مرغ گریل شده
سالاد مخصوص اونیک
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد آمریکایی

پاستا سرد، ژامبون مرغ و گوشت، ذرت، هویج، سس مخصوص
سالاد آمریکایی
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، نان تست، پنیر، سس مخصوص، فیله مرغ گریل شده
سالاد سزار
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل تازه

کاهو، خیار، گوجه، ذرت، کلم قرمز، هویج
سالاد فصل تازه
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پاکورا

قارچ پخته شده، ژامبون خرد شده، ذرت، پنیر
پاکورا
۴۵,۰۰۰ تومان

نان مخصوص اونیک

۴عدد نان تست سس مخصوص اونیک، ژامبون مرغ وگوشت پنیر، فلفل، قارچ
نان مخصوص اونیک
۴۵,۰۰۰ تومان

نان سیردار

۴ عدد نان تست، سس سیر، پنیر
نان سیردار
۴۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر (یک نفره)

چیپس ساده، پنیر پیتزا
چیپس و پنیر (یک نفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر و ژامبون و قارچ

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون خرد شده، قارچ اسلایس، پنیر مخصوص
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر و ژامبون و قارچ
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر مخصوص
سیب زمینی سرخ کرده پنیر
۵۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۵۰ گرم
قارچ سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس کچاپ ساشه

سس شرکتی
سس کچاپ ساشه
۱,۰۰۰ تومان

سس مایونز ساشه

سس شرکتی
سس مایونز ساشه
۱,۲۰۰ تومان

سس تند ساشه

سس شرکتی
سس تند ساشه
۱,۰۰۰ تومان

سس سالاد فصل

سس شرکتی
سس سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

سس سزار

سس شرکتی
سس سزار
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

میرندا

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

پپسی مکس

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

میرندا

۱۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۵,۰۰۰ تومان

پپسی مکس

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان