جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی کلاسیک خانواده
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ویدون کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط ویدون کلاسیک خانواده
۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

پیتزا ویژه ویدون کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا، زیتون
پیتزا ویژه ویدون کلاسیک خانواده
۱۵
۱۶۱,۰۰۰ ۱۳۶,۸۵۰ تومان

پیتزا مخصوص ویدون کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ویدون کلاسیک خانواده
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا ویژه ویدون کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا، زیتون
پیتزا ویژه ویدون کلاسیک خانواده
۱۵
۱۶۱,۰۰۰ ۱۳۶,۸۵۰ تومان

پیتزا مخصوص ویدون کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ویدون کلاسیک خانواده
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ویدون کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط ویدون کلاسیک خانواده
۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی کلاسیک خانواده
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و پنیر کلاسیک خانواده
۱۵
۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۰,۰۵۰ تومان

پیتزا کلاسیک

پیتزا ویژه ویدون کلاسیک متوسط

خمیر پیتزا کلاسیک (۲۴ سانتی متری)، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا، زیتون
پیتزا ویژه ویدون کلاسیک متوسط
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ویدون کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا، زیتون
پیتزا ویژه ویدون کلاسیک خانواده
۱۵
۱۶۱,۰۰۰ ۱۳۶,۸۵۰ تومان

پیتزا مخصوص ویدون کلاسیک متوسط

خمیر پیتزا کلاسیک (۲۴ سانتی متری)، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ویدون کلاسیک متوسط
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ویدون کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ویدون کلاسیک خانواده
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ویدون کلاسیک متوسط

خمیر پیتزا کلاسیک (۲۴ سانتی متری)، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط ویدون کلاسیک متوسط
۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ویدون کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط ویدون کلاسیک خانواده
۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کلاسیک متوسط

خمیر پیتزا کلاسیک (۲۴ سانتی متری)، پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی کلاسیک متوسط
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی کلاسیک خانواده
۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی کلاسیک متوسط

خمیر پیتزا کلاسیک (۲۴ سانتی متری)، کالباس پپرونی ۷۰%، گوشت گوساله چرخ شده، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی کلاسیک متوسط
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، کالباس پپرونی ۷۰%، گوشت گوساله چرخ شده، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی کلاسیک خانواده
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا کلاسیک متوسط

خمیر پیتزا کلاسیک (۲۴ سانتی متری)، سس مخصوص، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا کلاسیک متوسط
۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، سس مخصوص، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا کلاسیک خانواده
۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر کلاسیک متوسط

خمیر پیتزا کلاسیک (۲۴ سانتی متری)، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و پنیر کلاسیک متوسط
۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و پنیر کلاسیک خانواده
۱۵
۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۰,۰۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک (آمریکایی) متوسط

خمیر پیتزا کلاسیک (۲۴ سانتی متری)، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات کلاسیک (آمریکایی) متوسط
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کلاسیک (آمریکایی) خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات کلاسیک (آمریکایی) خانواده
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل کلاسیک متوسط

خمیر پیتزا کلاسیک (۲۴ سانتی متری)، ۱/۳ پیتزا مخصوص، ۱/۳ پیتزا سبزیجات، ۱/۳ پیتزا پپرونی
پیتزا چهار فصل کلاسیک متوسط
۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل کلاسیک خانواده

خمیر پیتزا کلاسیک (۳۲ سانتی متری)، ۱/۳ پیتزا مخصوص، ۱/۳ پیتزا سبزیجات، ۱/۳ پیتزا پپرونی
پیتزا چهار فصل کلاسیک خانواده
۱۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد هات داگ ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات

۲ ورق ژامبون گوشت و مرغ، یک عدد هات داگ ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رویال هات
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۴ ورق ژامبون مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت ۷۰%، چیپس خلالی، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، چیپس خلالی، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخصوص (سرد)
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ ۷۰%، چیپس خلالی، کاهو، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۶,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی

یک عدد برگر ذغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نا مک دونالد
برگر ذغالی
۶۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

یک عدد برگر ذغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشو...
چیز برگر فرانسوی
۸۲,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر ذغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نا مک دونالد
دوبل چیز برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر ذغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرمی، قارچ، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نا مک دونالد
قارچ برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک چیز برگر

یک عدد برگر ذغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، پنیر پیتزا، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، کاهو، گوجه...
خوراک چیز برگر
۸۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر ویدون

یک عدد برگر ذغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خ...
رویال برگر ویدون
۸۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد اندونزی

کلم سفید، نخود فرنگی، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، هویج، سس مخصوص (یک نفره)
سالاد اندونزی
۳۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۴ سانتی متری، کره سیر، سبزیجات معطر، پنیر پیتزا
نان سیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، پنیر پیتزا (یک نفره)
چیپس و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی هلو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی هلو
۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

اضافات

نان اضافه

نان اضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ اضافه

قارچ اضافه
۱۵,۰۰۰ تومان

پنیر اضافه

پنیر اضافه
۲۰,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس اضافه
۲,۰۰۰ تومان

دونر

ساندویچ دونر گوشت

۲۰۰ گرم دونر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، جعفری، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان کباب ترکی
ساندویچ دونر گوشت
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر ویژه

۲۰۰ گرم دونر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا، جعفری، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان کباب ترکی
ساندویچ دونر ویژه
۸۲,۰۰۰ تومان

دونر گوشت یک نفره (پرسی)

۲۰۰ گرم دونر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: خیارشور، گوجه، جعفری، یک عدد نان کباب ترکی
دونر گوشت یک نفره (پرسی)
۹۷,۰۰۰ تومان