نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کنجد، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ کاری

سینه مرغ کاری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا مرغ کاری

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

چیــز بــرگــر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
چیــز بــرگــر
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ، قارچ، ، پنیر ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دهه شصتی

ساندویچ بندری

سوسیس،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ بندری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ سوسیس آلمانی
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

سوسیس کوکتل،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ سوسیس کوکتل
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

فلافل،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ فلافل
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش ریش شده،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا

کیک پیتزا بندری

بندری ، چیز ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه
کیک پیتزا بندری
۹۵,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا ژامبون

کوکتل ، چیز ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه
کیک پیتزا ژامبون
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ویژه کسری خانواده

ژامبون مخلوط، گوشت ریش شده، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا ویژه کسری خانواده
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک مینی

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا کلاسیک مینی
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک تکنفره

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا کلاسیک تکنفره
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک دونفره

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا کلاسیک دونفره
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک خانواده

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا کلاسیک خانواده
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویزه کسری تکنفره

ژامبون مخلوط، گوشت ریش شده، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا ویزه کسری تکنفره
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویزه کسری دونفره

ژامبون مخلوط، گوشت ریش شده، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا ویزه کسری دونفره
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیـــلی مینی (تند)

ژامبون ، پپرونی ، هالوپینو ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه ، زیتون ، سس مخصوص
پیتزا چیـــلی مینی (تند)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیـــلی تکنفره (تند)

ژامبون ، پپرونی ، هالوپینو ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه ، زیتون ، سس مخصوص
پیتزا چیـــلی تکنفره (تند)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیـــلی دونفره (تند)

ژامبون ، پپرونی ، هالوپینو ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه ، زیتون ، سس مخصوص
پیتزا چیـــلی دونفره (تند)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیـــلی خانواده (تند)

ژامبون ، پپرونی ، هالوپینو ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه ، زیتون ، سس مخصوص
پیتزا چیـــلی خانواده (تند)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص تکنفره

کالباس ، قارچ ، پنیر پیتزا ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص تکنفره
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص دونفره

کالباس ، قارچ ، پنیر پیتزا ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص دونفره
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ مینی

سینه مرغ ، گوشت ریش ریش شده ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و مرغ مینی
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ تکنفره

سینه مرغ ، گوشت ریش ریش شده ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و مرغ تکنفره
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ دونفره

سینه مرغ ، گوشت ریش ریش شده ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و مرغ دونفره
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ خانواده

سینه مرغ ، گوشت ریش ریش شده ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و مرغ خانواده
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

گوشت استیک طعم دار شده(فیله گوساله)، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا استیک

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ کاری

سینه مرغ کاری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا مرغ کاری

مینی

۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کنجد، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

مینی

۲۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

بــرگــر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
بــرگــر
۲۷,۰۰۰ تومان

چیــز بــرگــر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
چیــز بــرگــر
۳۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
رویال برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ، قارچ، ، پنیر ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، ژامبون، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات رویال
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون ۸۰% گوشت مفیدان ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون سرد
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون ۸۰% گوشت مفیدان ، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه ، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ساده

سیب زمینی خلال شده
سیب زمینی ساده
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی خلال شده، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
سیب زمینی ویژه
۳۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده آبعلی

یک لیتر
دوغ خانواده آبعلی
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱/۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۵,۰۰۰ تومان