جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

کافه های دماوند

آبمیوه بستنی کولاک

ویتامینه

ویتامینه

۳۳۰ میلی لیتر
ویتامینه
۱۵,۰۰۰ تومان

ویتامینه مخصوص

۳۳۰ میلی لیتر
ویتامینه مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

هویج بستنی

۳۳۰ میلی لیتر
هویج بستنی
۶,۰۰۰ تومان

طالبی بستنی

۳۳۰ میلی لیتر
طالبی بستنی
۶,۰۰۰ تومان

شیر موز

۳۳۰ میلی لیتر
شیر موز
۶,۰۰۰ تومان

شیر پسته

۳۳۰ میلی لیتر
شیر پسته
۱۴,۰۰۰ تومان

شیر موز پسته

۳۳۰ میلی لیتر
شیر موز پسته
۱۴,۰۰۰ تومان

شیر هویج

۳۳۰ میلی لیتر
شیر هویج
۵,۰۰۰ تومان

شیر موز هویج

۳۳۰ میلی لیتر
شیر موز هویج
۵,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل

۳۳۰ میلی لیتر
شیر نارگیل
۵,۰۰۰ تومان

انبه گلاسه

۳۳۰ میلی لیتر
انبه گلاسه
۱۰,۰۰۰ تومان

شکلات گلاسه

۳۳۰ میلی لیتر
شکلات گلاسه
۹,۰۰۰ تومان

آبمیوه

آب هویج

۳۳۰ میلی لیتر
آب هویج
۵,۰۰۰ تومان

آب طالبی

۳۳۰ میلی لیتر
آب طالبی
۵,۰۰۰ تومان

آب شاتوت

۳۳۰ میلی لیتر
آب شاتوت
۱۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

۳۳۰ میلی لیتر
آب انبه
۹,۰۰۰ تومان

آب لیمو شیرین

۳۳۰ میلی لیتر
آب لیمو شیرین
۸,۰۰۰ تومان

آب آناناس

۳۳۰ میلی لیتر
آب آناناس
۹,۵۰۰ تومان

آب پرتقال

۳۳۰ میلی لیتر
آب پرتقال
۸,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی

۳۳۰ میلی لیتر
آب توت فرنگی
۵,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

۳۳۰ میلی لیتر
آب آلبالو
۷,۰۰۰ تومان

آب انار

۳۳۰ میلی لیتر
آب انار
۱۰,۰۰۰ تومان

آیس پک

آیس پک طالبی

۳۳۰ میلی لیتر
آیس پک طالبی
۹,۰۰۰ تومان

آیس پک آناناس

۳۳۰ میلی لیتر
آیس پک آناناس
۹,۰۰۰ تومان

آیس پک وانیل

۳۳۰ میلی لیتر
آیس پک وانیل
۹,۰۰۰ تومان

میلک شیک

میلک شیک توت فرنگی

۳۳۰ میلی لیتر
میلک شیک توت فرنگی
۸,۰۰۰ تومان

میلک شیک نسکافه

۳۳۰ میلی لیتر
میلک شیک نسکافه
۸,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات

۳۳۰ میلی لیتر
میلک شیک شکلات
۸,۰۰۰ تومان

میلک شیک انبه

۳۳۰ میلی لیتر
میلک شیک انبه
۸,۰۰۰ تومان

بستنی

بستنی سنتی (کوچک)

بستنی سنتی (کوچک)
۳,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی (بزرگ)

بستنی سنتی (بزرگ)
۴,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی (یک کیلو)

بستنی سنتی (یک کیلو)
۱۸,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی (سه اسکوپ)

بستنی سنتی (سه اسکوپ)
۶,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی (چهار اسکوپ)

بستنی سنتی (چهار اسکوپ)
۸,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای (یک کیلو)

بستنی میوه ای (یک کیلو)
۲۱,۰۰۰ تومان