جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

پیتزا پیتزا پارسیان (مبارکه)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ران گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا رست بیف ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، سس یک نفره
پیتزا بلونز آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ آبپز شده، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر آمریکایی

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیترا پیتزا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا ویژه پیترا پیتزا آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانکفورتر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس فرانکفورتر ۸۰% گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا فرانکفورتر آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا فیله مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ طعم دار شده گریل، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا فیله مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۲۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۲۶,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۳۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، سس یک نفره
پیتزا بلونز آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۳۱,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۳۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۳۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۲۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۲۶,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۳۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیترا پیتزا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا ویژه پیترا پیتزا آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا سالامی آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانکفورتر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس فرانکفورتر ۸۰% گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا فرانکفورتر آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۰۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، زیتون، قارچ، گوجه، پیاز، فلفل سبز، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۶۶,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، گوجه، سس مخصوص
پیتزا پنیر آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۱۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن گوشت ۹۷%، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا بیکن گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۷۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن مکزیکی، قارچ، پیاز، پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو، سس یک نفره
پیتزا مکزیکی آمریکایی

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتی متری)

۲۷۲,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۱ سانتی متری)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا فیله مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده گریل، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا فیله مرغ ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونز ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ کرده گوساله، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، سس یک نفره
پیتزا بلونز ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ران گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا رست بیف ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ آبپز شده، قارچ، گوجه فرنگی، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا ژامبون مرغ ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی، قارچ، پنیر پیتزا، سس
پیتزا سالامی ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، زیتون سبز، ذرت، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا ترکیبی، پیاز، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پیترا پیتزا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا ویژه پیترا پیتزا ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، سس یک نفره
پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر پیتزا ترکیبی، گوجه فرنگی، سس یک نفره
پیتزا پنیر ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن گوشت ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن گوشت، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا بیکن گوشت ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن مکزیکی، قارچ، پیاز، پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو، سس یک نفره
پیتزا مکزیکی ایتالیایی

دو نفره (۳۱ سانتی متری)

۲۹۳,۰۰۰ تومان

برگر کمبو

سوپریم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ سوخاری ۷۵ گرمی، یک ورق کالباس یا بیکن گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گو...
سوپریم برگر
۱۸۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس یک نفره.
همبرگر
۹۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس یک نفره.
چیز برگر
۱۰۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس یک نفره.
دوبل برگر
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چیز دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس یک نفره.
چیز دوبل برگر
۱۷۴,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، بیکن گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس یک نفره.
بیکن برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیز بیکن برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، بیکن گوشت، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس یک نفره...
چیز بیکن برگر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۲ عدد فیله مرغ گریل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد، سس یک نفره.
چیکن برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

۲ عدد فیله مرغ سوخاری ۷۵ گرمی، یک ورق کالباس یا بیکن گوشت، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک دونالد، سس ...
ساندویچ سوپریم
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (دو تکه)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری،، یک عدد سالاد اندونزی، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (دو تکه)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ عدد فیله مرغ سوخاری، ، یک عدد سالاد اندونزی، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری

۴۵۰ گرم سیب زمینی تنوری؛ سس یک نفره
سیب زمینی تنوری
ناموجود

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۱ سانتی متری، سس سیر، پنیر پیتزا ترکیبی
نان سیر
۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، ۲ عدد فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، بیکن، سس سزار، نان تست
سالاد سزار
۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

ژامبون مرغ، کاهو، زیتون سبز، سس مخصوص
سالاد مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم سفید، خیارشور، هویج، نخود فرنگی، سس
سالاد اندونزی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیارشور، گوجه، ذرت، هویچ رنده شده، زیتون سبز، سس سالاد
سالاد فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی فرمی، ژامبون مرغ، هویج، فلفل دلمه ای، ذرت، نخود فرنگی، سس مخصوص
سالاد ماکارونی
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۱,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

هی دی لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هی دی هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

هی دی استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

هی دی لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هی دی هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

هی دی استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان