جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های پردیس

پیتزا سیب ۳۶۰ (پردیس)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیـر نازک ایتـالیـایی، سوسیـس پپـرونی، سـس مخـصـوص، پنیر پیتزای مخصوص
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)

چهـار پیـتـزای کنـی بـاله، چیـکـن گورمه، سبـزیـجات و پپـرونی به صـورت تفکیک شده، سس بیانز، ادویه مخصوص
پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)
۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گورمه (ایتالیایی)

خمـیـر نازک ایتالیایی، سس سیر ایتالیـایی، مـرغ گریل شده، قـارچ، زیتـون، گـوجه، سـس بیانز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا چیکن گورمه (ایتالیایی)
۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی، گوشت استیک، قارچ، زیتـون، سس سیر مخـصـوص، سـس بیانـز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا چانو (ایتالیایی)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

سوپر برگر (پرسی)

گوشت برگر مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ، پنیر دیپ چدار، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس، سیب زمینی سرخ شده و پنیر چدار، سس مخ...
سوپر برگر (پرسی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ویژه، پنیر دیپ چـدار، قــارچ، خـیــارشـور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۹,۰۰۰ تومان

اکو کمبو

هات کمبو

پیتزا آمریکایی مکزیکو، هالوپینو برگر، سیب زمینی ساده، ۲ عدد نوشابه
هات کمبو
۲۸۹,۰۰۰ تومان

مگا کمبو

پیتزا آمریکایی آفریکانا، پیتزا آمریکایی پپرونی، پیتزا ایتالیایی چانو یا استیک، سیب زمینی ساده، ۳عدد نوشابه
مگا کمبو
۴۷۳,۰۰۰ تومان

جامبو کمبو

پیتزا ایتالیایی پپرونی، پیتزا آمریکایی مونترال، ساندویچ هات داگ ویژه، سیب زمینی ساده، ۳عدد نوشابه
جامبو کمبو
۴۱۵,۰۰۰ تومان

سیزن کمبو

پیتزا ایتالیایی چهارفصل، ساندویچ سوچیک، سیب زمینی ساده، ۲عدد نوشابه
سیزن کمبو
۳۲۱,۰۰۰ تومان

پیکو کمبو

پیتزا آمریکایی توکیو، همبرگر، سیب زمینی ساده، ۲ عدد نوشابه
پیکو کمبو
۲۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا میکس کالزون (آمریکایی)

خمیـر پیتـزای آمریـکایی، مرغ گـریل شده، مخلوط ژامبون مرغ و پپرونی، فلفل دلمه ای، کـنـجـد، سس سیر ایتالیایی، پنیر پیتزای مخصوص
پیتزا میکس کالزون (آمریکایی)
۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکو (آمریکایی)

خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده تند، ژامبون مرغ، فلفل هالوپینو، گوجه، فلفل دلمه‌ ای، سس مخصوص، پنیر پیتزای مخصوص
پیتزا مکزیکو (آمریکایی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیـر پیتـزای آمریکایی،گوشت قرمز پروسس، قـارچ، فـلفـل دلمـه ای، سـس مـخـصـوص، سـس بیـانـز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، گوشت قرمز پروسس، ژامبون مرغ، فلفل دلمه‌ای، زیتون، قارچ، گوجه، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزای ...
پیتزا میکس (آمریکایی)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آفریکانا (آمریکایی)

خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پیاز، سس مخـصـوص، سـس بـیـانـز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا آفریکانا (آمریکایی)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال (آمریکایی)

خمـیـر پــیـتـزای آمـریـکایی، ژامبون مرغ، قـارچ، زیـتـون، فـلـفـل دلـمـه ای، سـس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا مونترال (آمریکایی)
۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آپاچینو (آمریکایی)

خمیر پیـتـزای آمریکایی، رسـت بیـف، قارچ، زیتـون، سـس مخصوص، سـس بیانز، پنیر خصوص، ادویه مخصوص
پیتزا آپاچینو (آمریکایی)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمـیــر پیتـزای آمریکایی، سوسیس پـپـرونـی، سـس مـخـصـوص، پنیر پیتزای مخصوص
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا توکیو (آمریکایی)

خمیر پیتـزای آمـریـکایی، سوسیس ژاپنی، قـارچ، گـوجـه، فـلـفل دلـمـه ای، سـس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا توکیو (آمریکایی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)

خمیـر پیتـزای آمریـکـایی، گـوجـه، سس مخصوص، سـس بیانز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا مارگاریتا (آمریکایی)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمـیـر پــیـتـزای آمـریـکایی، قارچ، ذرت، گـوجـه، زیـتـون، فـلـفـل دلـمـه ای، سـس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)

چهـار پیـتـزای کنـی بـاله، چیـکـن گورمه، سبـزیـجات و پپـرونی به صـورت تفکیک شده، سس بیانز، ادویه مخصوص
پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)
۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن (ایتالیایی)

خمـیـر نـازک ایتـالیـایی، بیکن، اسفناج، قـارچ، پیاز، سـس سیر مخصوص، پنیر پیتزای مخصوص
پیتزا بیکن (ایتالیایی)
۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو (ایتالیایی)

خمیر نازک ایتالیایی، گوشت استیک، قارچ، زیتـون، سس سیر مخـصـوص، سـس بیانـز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا چانو (ایتالیایی)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپریچیوزا (ایتالیایی)

خمیـر نـازک ایتالیایی، ژامبون مرغ، قارچ، زیتـون، گوجه، فلفل دلمه ای، سـس مخـصـوص، سـس بیـانـز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا کاپریچیوزا (ایتالیایی)
۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف گورمه (ایتالیایی)

خمـیـر نـازک ایتالیـایی، گوشت رست بیـف، سس سیر ایتالیایی، قـارچ، گـوجه، سـس بیانـز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا بیف گورمه (ایتالیایی)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گورمه (ایتالیایی)

خمـیـر نازک ایتالیایی، سس سیر ایتالیـایی، مـرغ گریل شده، قـارچ، زیتـون، گـوجه، سـس بیانز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا چیکن گورمه (ایتالیایی)
۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (ایتالیایی)

خـمیر نازک ایتالیایی، مرغ گریل شده، گوشت قرمز پروسس، ژامبـون مرغ، قـارچ، زیتون، گوجه، فلفل دلمه ای، سس مـخـصـوص، سـس بـیـانـز، پنی...
پیتزا سوپریم (ایتالیایی)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیـر نازک ایتـالیـایی، سوسیـس پپـرونی، سـس مخـصـوص، پنیر پیتزای مخصوص
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

خـمـیـر نـازک ایتـالیـایی، گـوجـه، سـس مخصوص، سـس بیانز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خـمیـر نـازک ایتالیـایی، قـارچ، ذرت، گـوجـه، زیـتـون، فـلـفـل دلمـه ای، سس مخصوص، سس بیانز، پنیر پیتزای مخصوص، ادویه مخصوص
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پرسی

چیز برگر فرانسوی (پرسی)

گوشت برگر مخصوص، ژامبون مرغ، پنیر دیپ چدار، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس، سیب زمینی سرخ شده و پنیر چدار، سس مخصوص
چیز برگر فرانسوی (پرسی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

سوپر برگر (پرسی)

گوشت برگر مخصوص، هات داگ، ژامبون مرغ، پنیر دیپ چدار، نان مخصوص فرانسوی طبخ شده با پنیر پروسس، سیب زمینی سرخ شده و پنیر چدار، سس مخ...
سوپر برگر (پرسی)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

گوشت برگر مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
همبرگر
۱۰۷,۰۰۰ تومان

چیکوچی

شنیـسـل مـرغ ویـژه، بیکن، سبزیجات معطر، پنـیــر چـدار، گـوجـه، خـیـارشـور، کـاهـو، سـس مـخـصـوص، سس سالسا، نان مک
چیکوچی
۹۶,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

گوشت برگر مخصوص، فلفـل هـالوپینـو، پنیر دیــپ چــدار، گــوجــه، خیارشور، کاهـو، سس مخصوص، نان مک
هالوپینو برگر
۱۱۴,۰۰۰ تومان

اِسموکی برگر

گوشت برگر مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، سس اسموکی، نان مک
اِسموکی برگر
۱۱۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

گوشت برگر مخصوص، پنیر دیپ چدار، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
چیز برگر
۱۱۷,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

گوشت برگر مخصوص، پنیر پروسس، قـارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان مک
ماشروم برگر
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، پیاز جعفری، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ویژه، پنیر دیپ چـدار، قــارچ، خـیــارشـور، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

مرغ گریل شده، پنیر پروسس، قـارچ، گـوجه، خیـارشور، کـاهو، سس مخصوص
ساندویچ مرغ ویژه
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوچیک

فیله مرغ سوخاری، ژامبون مرغ، پنیر پروسس، خیارشور، کاهو، سس مخصوص
ساندویچ سوچیک
۱۱۹,۰۰۰ تومان

غذای کودک

غذای کودک (پسرانه)

پیتزای مرغ شامل خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه‌ای، زیتون، گوجه، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزای مخصوص، به همراه سی...
غذای کودک (پسرانه)
۱۶۲,۰۰۰ تومان

غذای کودک (دخترانه)

پیتزای مرغ شامل خمیر پیتزای آمریکایی، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه‌ای، زیتون، گوجه، ذرت، سس مخصوص، پنیر پیتزای مخصوص، به همراه سی...
غذای کودک (دخترانه)
۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سالاد اسفناج

اسفناج، پنیر چدار مکعبی، بادام زمینی، مویز، انار یا توت‌فرنگی (مطابق فصل)، سس مخصوص
سالاد اسفناج
۸۸,۰۰۰ تومان

سالاد سبز ویژه

کاهو پیچ، کاهو فرانسه، گوجه گیلاسی، پنیر موزارلا، زیتون، کاپاریس، نان مدیترانه‌ای تست شده، سس مخصوص
سالاد سبز ویژه
۸۴,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ گریل

کاهو پیچ، سینه‌ی مرغ گریل شده، مویز، بادام زمینی، پنیر چدار رنده شده، سس مخصوص
سالاد مرغ گریل
۹۴,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزای آمریکایی، مایه سیر، پنیر پیتزای مخصوصخمیر پیتزای آمریکایی، مایه سیر، پنیر پیتزای مخصوصخمیر پیتزای آمریکایی، مایه سیر، ...
نان سیر
۷۵,۰۰۰ تومان

پاپ فرایز

سیب‌زمینی‌ سوپر‌فرایز، چیکن پاپ‌کورن پنیری، پنیر دیپ چدار، کرانچی، ادویه سیب‌زمینی
پاپ فرایز
۷۸,۰۰۰ تومان

میکس فرایز

سیب زمینی سوپر فرایز، بیکن، پپرونی، پنیر دیپ چدار، ادویه سیب زمینی
میکس فرایز
۷۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر ویژه

سیب زمینی سرخ شده، پنیر دیپ چدار
سیب زمینی پنیر ویژه
۶۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده، ادویه مخصوص سیب زمینی
سیب زمینی
۵۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۱,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۱,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۱,۸۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۱,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۵,۹۰۰ تومان

هلو

۱۵,۹۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۹۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۲۵۰ تومان

لیموناد

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد
۱۳,۴۴۰ تومان