نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

کالباس خشک. قارچ پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۰
۴۶,۰۰۰ ۴۱,۴۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۹۱,۰۰۰ ۸۱,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی مخصوص، گوجه، فلفل دلمه ای، آویشن، زیتون
پیتزا پپرونی

خانواده

۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره

۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

دو نفره

۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون مرغ و ژامبون گوشت، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۱۰
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۱,۰۰۰ ۷۲,۹۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، فلفل یلمه ای، سس مخصوص
پیتزا ویژه

خانواده

۱۰
۱۰۷,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۵۳,۰۰۰ ۴۷,۷۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخلوط خانواده

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط خانواده
۱۰
۸۱,۰۰۰ ۷۲,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره

۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۱۳,۰۰۰ ۱۰۱,۷۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون مرغ و ژامبون گوشت، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال

دو نفره

۱۰
۸۱,۰۰۰ ۷۲,۹۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا شیلی

گوشت گوساله اسلایس شده، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا شیلی

خانواده

۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت رشته شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

خانواده

۱۰
۱۱۷,۰۰۰ ۱۰۵,۳۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۷۴,۰۰۰ ۶۶,۶۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

خانواده

۱۰
۱۰۴,۰۰۰ ۹۳,۶۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط یک نفره

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط یک نفره
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا کلاسیک

خانواده

۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۷۱,۰۰۰ ۶۳,۹۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی مخصوص، گوجه، فلفل دلمه ای، آویشن، زیتون
پیتزا پپرونی

خانواده

۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، فلفل یلمه ای، سس مخصوص
پیتزا ویژه

خانواده

۱۰
۱۰۷,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۵۳,۰۰۰ ۴۷,۷۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس خشک ۶۰ درصد، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

خانواده

۱۰
۹۱,۰۰۰ ۸۱,۹۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۴۶,۰۰۰ ۴۱,۴۰۰ تومان

پیتزا مخلوط دو نفره

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی ، خمیر، پنیر، سس مخصوص،فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط دو نفره
۱۰
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخلوط خانواده

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط خانواده
۱۰
۸۱,۰۰۰ ۷۲,۹۰۰ تومان

پیتزا مخلوط مینی

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی ، خمیر، پنیر، سس مخصوص،فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط مینی
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط یک نفره

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط یک نفره
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط دو نفره

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی ، خمیر، پنیر، سس مخصوص،فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط دو نفره
۱۰
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس خشک. قارچ پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۰
۴۶,۰۰۰ ۴۱,۴۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۹۱,۰۰۰ ۸۱,۹۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، فلفل یلمه ای، سس مخصوص
پیتزا ویژه

یک نفره

۱۰
۵۳,۰۰۰ ۴۷,۷۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۷,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی مخصوص، گوجه، فلفل دلمه ای، آویشن، زیتون
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سوسیس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا کلاسیک

یک نفره

۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۷۱,۰۰۰ ۶۳,۹۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۱۳,۰۰۰ ۱۰۱,۷۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۴,۰۰۰ ۹۳,۶۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت رشته شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۰
۷۴,۰۰۰ ۶۶,۶۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۱۷,۰۰۰ ۱۰۵,۳۰۰ تومان

پیتزا شیلی

گوشت گوساله اسلایس شده، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا شیلی

یک نفره

۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون مرغ و ژامبون گوشت، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۱۰
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۱,۰۰۰ ۷۲,۹۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

برگر

چیز برگر گوشتیران

یک عدد برگر ۱۰۰ گرمی ۷۵% گوشتیران، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر، نان گرد، یک عدد سس تک نفره
چیز برگر گوشتیران
۳۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر بریون

برگر ۷۰%، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، برند بریون ، نان باگت
چیز برگر بریون
۲۶,۰۰۰ تومان

همبرگر ۹۰٪ گوشتیران

یک عدد همبرگر ۱۰۰ گرمی ۹۰% گوشتیران، خیارشور، کاهو، گوجه، نان گرد، یک عدد سس تک نفره
همبرگر ۹۰٪ گوشتیران
۳۰,۰۰۰ تومان

دوبل بریون

قارچ، پنیر، ۲ عدد برگر ۷۰٪، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
دوبل بریون
۳۹,۰۰۰ تومان

برگر دوبل گوشتیران

دو عدد برگر ۱۰۰ گرمی ۷۵٪ گوشتیران، گوجه، خیارشور، کاهو، قارچ، پنیر، نان گرد
برگر دوبل گوشتیران
۴۶,۰۰۰ تومان

همبرگر (۶۰%)

همبرگر ۷۰% سوان ،گوجه ،خیارشور ، کاهو،نان باگت
همبرگر (۶۰%)
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ

سینه مرغ تفت داده شده ، قارچ،پنیر، نان باگت ،خیارشور ،کاهو ،‌ گوجه
ساندویچ مرغ
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

۱۱۰ گرم کالباس ۶۰٪ ،خیارشور ،کاهو ،‌ گوجه ،سس ،نان باگت ۳۵ سانتی
ساندویچ کالباس خشک
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ سرخ شده ، نان باگت کاهو ، گوجه ، خیار شور
ساندویچ هات داگ
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ سرخ شده، نان باگت قارچ و پنیر ، کاهو ، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

قارچ، پنیر ژامبون مرغ
ساندویچ ژامبون تنوری
۳۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر قوطی استوایی

دلستر قوطی استوایی
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی لیمویی

دلستر قوطی لیمویی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۴,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۵,۰۰۰ تومان

اضافات

پنیر اضافه

پنیر اضافه
۶,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان باگت سیصد گرمی
نان اضافه
۲,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس اضافه
۵۰۰ تومان