جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

کالباس خشک، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مخصوص

مینی

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر ، سس مخصوص ، پنیر پیتزا ،کالباس پپرونی، قارچ ، آویشن
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۲,۰۰۰ ۱۵۴,۸۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا ویژه

یک نفره

۱۰
۹۳,۰۰۰ ۸۳,۷۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۲۷,۰۰۰ ۱۱۴,۳۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۰۰ تومان

پیتزا مخلوط خانواده

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط خانواده
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط مینی

کالباس مارتا مخصوص، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر پیتزا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مخلوط مینی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخلوط خانواده

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط خانواده
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر ، سس مخصوص ، پنیر پیتزا ،کالباس پپرونی، قارچ ، آویشن
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۲,۰۰۰ ۱۵۴,۸۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون مرغ و ژامبون گوشت، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال

دو نفره

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۱۳۱,۰۰۰ ۱۱۷,۹۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۲۰۷,۰۰۰ ۱۸۶,۳۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

خانواده

۱۰
۱۹۲,۰۰۰ ۱۷۲,۸۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۱۱۶,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا ویژه

خانواده

۱۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۲۷,۰۰۰ ۱۱۴,۳۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۹۳,۰۰۰ ۸۳,۷۰۰ تومان

پیتزا مخلوط مینی

کالباس مارتا مخصوص، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر پیتزا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مخلوط مینی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس خشک، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مخصوص

مینی

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط دو نفره

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی ، خمیر، پنیر، سس مخصوص،فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط دو نفره
۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

پیتزا مخلوط یک نفره

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط یک نفره
۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

پیتزا مینی

کالباس مارتا، قارچ، پنیر، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مینی
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی مینی

کالباس پپرونی مخصوص،پنیر، آویشن، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا پپرونی مینی
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا ویژه مینی

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ،کالباس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانت میباشد.
پیتزا ویژه مینی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخلوط خانواده

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط خانواده
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط مینی

کالباس مارتا مخصوص، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر پیتزا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مخلوط مینی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه مینی

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ،کالباس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانت میباشد.
پیتزا ویژه مینی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی مینی

کالباس پپرونی مخصوص،پنیر، آویشن، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا پپرونی مینی
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مینی

کالباس مارتا، قارچ، پنیر، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مینی
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط یک نفره

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی، خمیر، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط یک نفره
۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

پیتزا مخلوط دو نفره

کالباس مارتا مخصوص ، سوسیس آلمانی ، خمیر، پنیر، سس مخصوص،فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط دو نفره
۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس خشک، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، سس مخصوص، قطر پیتزا ۱۸ سانتی متر میباشد.
پیتزا مخصوص

مینی

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کالباس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، سس مخصوص
پیتزا ویژه

یک نفره

۱۰
۹۳,۰۰۰ ۸۳,۷۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۲۷,۰۰۰ ۱۱۴,۳۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر ، سس مخصوص ، پنیر پیتزا ،کالباس پپرونی، قارچ ، آویشن
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۳۳,۰۰۰ ۱۱۹,۷۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۷۲,۰۰۰ ۱۵۴,۸۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۰
۱۱۶,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۹۲,۰۰۰ ۱۷۲,۸۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

ژامبون مرغ و ژامبون گوشت، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۱۰
۱۳۱,۰۰۰ ۱۱۷,۹۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۲۰۷,۰۰۰ ۱۸۶,۳۰۰ تومان

برگر

برگر کلاسیک

۱۲۵ گرم گوشت چرخ شده، خیارشور، گوجه، مغز کاهو، نان برگر، یک عدد سس یک نفره کچاپ
برگر کلاسیک
۵۰,۰۰۰ تومان

چیزبرگر کلاسیک

۱۲۵ گرم گوشت چرخ شده، قارچ و پنیر، نان گرد، خیارشور، گوجه، کاهو ، سس یک نفره یک عدد، کنجد
چیزبرگر کلاسیک
۶۵,۰۰۰ تومان

همبرگر (۶۰%)

همبرگر ۷۰% سوان ،گوجه ،خیارشور ، کاهو،نان باگت
همبرگر (۶۰%)
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کالباس خشک

۱۱۰ گرم کالباس ۶۰٪ ،خیارشور ،کاهو ،‌ گوجه ،سس ،نان باگت ۳۵ سانتی
ساندویچ کالباس خشک
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ سرخ شده ، نان باگت کاهو ، گوجه ، خیار شور
ساندویچ هات داگ
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

فانتا پرتقالی

۱۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

اضافات

پنیر اضافه

پنیر اضافه
۱۵,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس اضافه
۱,۵۰۰ تومان