جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ذرت مکزیکی ساده

ذرت مکزیکی
ذرت مکزیکی ساده

بزرگ

۴۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی نیم کیلویی

نیم کیلو بستنی سنتی خامه دار
بستنی سنتی نیم کیلویی
۳۳,۰۰۰ تومان

آیس پک شکلات

۴۰۰ میلی لیتر آیس پک شکلات
آیس پک شکلات
۵۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه های بطری ۱.۵ لیتری

آب انبه بطری ۱.۵ لیتری

آب انبه بطری ۱.۵ لیتری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب آناناس بطری ۱.۵ لیتری

آب آناناس بطری ۱.۵ لیتری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیر انبه بطری ۱.۵ لیتری

شیر انبه بطری ۱.۵ لیتری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

انبه آناناس بطری ۱.۵ لیتری

انبه آناناس بطری ۱.۵ لیتری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

آب شاتوت بطری ۱.۵ لیتری

آب شاتوت بطری ۱.۵ لیتری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

آب شاتوت و توت فرنگی بطری ۱.۵ لیتری

آب شاتوت و توت فرنگی بطری ۱.۵ لیتری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرموز بطری ۱.۵ لیتری

شیرموز بطری ۱.۵ لیتری
۸۰,۰۰۰ تومان

آب آناناس و توت فرنگی بطری ۱.۵ لیتری

آب آناناس و توت فرنگی بطری 1.5 لیتری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی بطری ۱.۵ لیتری

آب توت فرنگی بطری ۱.۵ لیتری
۸۰,۰۰۰ تومان

آب آلبالو بطری ۱.۵ لیتری

آب آلبالو بطری ۱.۵ لیتری
۹۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه بستنی

انبه بستنی

بستنی، آب انبه طبیعی
انبه بستنی
۴۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی بستنی

بستنی، آب توت فرنگی طبیعی
توت فرنگی بستنی
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل بستنی

بستنی، شیر، آب نارگیل طبیعی
شیر نارگیل بستنی
۳۰,۰۰۰ تومان

هلو بستنی

بستنی، آب هلو طبیعی
هلو بستنی
۳۰,۰۰۰ تومان

طالبی بستنی

بستنی، آب طالبی طبیعی
طالبی بستنی
۲۵,۰۰۰ تومان

انار بستنی

بستنی، آب انار طبیعی
انار بستنی
۳۰,۰۰۰ تومان

پرتقال بستنی

بستنی، آب پرتقال طبیعی
پرتقال بستنی
۴۰,۰۰۰ تومان

شاه توت بستنی

بستنی، آب شاه توت طبیعی
شاه توت بستنی
۳۵,۰۰۰ تومان

آناناس بستنی

بستنی، آب آناناس طبیعی
آناناس بستنی
۴۵,۰۰۰ تومان

شیر موز بستنی

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز بستنی
شیر موز بستنی
۳۰,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیر توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر شیر توت فرنگی
شیر توت فرنگی
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر شاه توت

۴۰۰ میلی لیتر شیر شاه توت
شیر شاه توت
۴۰,۰۰۰ تومان

شیر آناناس

۴۰۰ میلی لیتر شیر آناناس
شیر آناناس
۵۰,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل مخصوص

۴۰۰ میلی لیتر شیر نارگیل مخصوص
شیر نارگیل مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل انبه

۴۰۰ میلی لیتر شیر نارگیل انبه
شیر نارگیل انبه
۴۰,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل پسته

۴۰۰ میلی لیتر شیر نارگیل پسته
شیر نارگیل پسته
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل شاه توت

۴۰۰ میلی لیتر شیر نارگیل شاه توت
شیر نارگیل شاه توت
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل موز

۴۰۰ میلی لیتر شیر نارگیل موز
شیر نارگیل موز
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر شیر نارگیل توت فرنگی
شیر نارگیل توت فرنگی
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل بادام

۴۰۰ میلی لیتر شیر نارگیل بادام
شیر نارگیل بادام
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل هلو

۴۰۰ میلی لیتر شیر نارگیل هلو
شیر نارگیل هلو
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل خرما

۴۰۰ میلی لیتر شیر نارگیل خرما
شیر نارگیل خرما
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل آناناس

۴۰۰ میلی لیتر شیر نارگیل آناناس
شیر نارگیل آناناس
۵۰,۰۰۰ تومان

شیر موز مخصوص

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز مخصوص
شیر موز مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر موز بادام

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز بادام
شیر موز بادام
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته مخصوص

۴۰۰ میلی لیتر شیر پسته مخصوص
شیر پسته مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

شیر پسته توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر شیر پسته توت فرنگی
شیر پسته توت فرنگی
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر موز هلو

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز هلو
شیر موز هلو
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر موز توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز توت فرنگی
شیر موز توت فرنگی
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر انبه مخصوص

۴۰۰ میلی لیتر شیر انبه مخصوص
شیر انبه مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

شیر خرما مخصوص

۴۰۰ میلی لیتر شیر خرما مخصوص
شیر خرما مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

شیر خرما انبه

۴۰۰ میلی لیتر شیر خرما انبه
شیر خرما انبه
۴۵,۰۰۰ تومان

شیر بادام مخصوص

۴۰۰ میلی لیتر شیر بادام مخصوص
شیر بادام مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر موز پسته مخصوص

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز پسته مخصوص
شیر موز پسته مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

شیر موز شاه توت

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز شاه توت
شیر موز شاه توت
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر موز طالبی

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز طالبی
شیر موز طالبی
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر موز خرما

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز خرما
شیر موز خرما
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر هلو

۴۰۰ میلی لیتر شیر هلو
شیر هلو
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر انبه انجیر

۴۰۰ میلی لیتر شیر انبه انجیر
شیر انبه انجیر
۴۰,۰۰۰ تومان

شیر موز آناناس

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز آناناس
شیر موز آناناس
۴۰,۰۰۰ تومان

شیر موز انجیر

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز انجیر
شیر موز انجیر
۲۵,۰۰۰ تومان

شیر موز نارگیل

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز نارگیل
شیر موز نارگیل
۲۵,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه

۴۰۰ میلی لیتر شیر موز انبه
شیر موز انبه
۴۰,۰۰۰ تومان

شیر انجیر

۴۰۰ میلی لیتر شیر انجیر
شیر انجیر
۲۵,۰۰۰ تومان

هلو شیر موز

۴۰۰ میلی لیتر هلو شیر موز
هلو شیر موز
۳۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب شاه توت

۴۰۰ میلی لیتر آب شاه توت
آب شاه توت
۲۵,۰۰۰ تومان

آب انبه

۴۰۰ میلی لیتر آب انبه
آب انبه
۳۲,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر آب توت فرنگی
آب توت فرنگی
۲۵,۰۰۰ تومان

آب انار

۴۰۰ میلی لیتر آب انار
آب انار
۲۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر آب پرتقال
آب پرتقال
۳۵,۰۰۰ تومان

آب هلو

۴۰۰ میلی لیتر آب هلو
آب هلو
۲۰,۰۰۰ تومان

آب طالبی

۴۰۰ میلی لیتر آب طالبی
آب طالبی
۱۶,۰۰۰ تومان

آب آناناس

۴۰۰ میلی لیتر آب آناناس
آب آناناس
۴۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

ترکیب آب آناناس و لیمو ترش

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب آناناس و آب لیمو ترش
ترکیب آب آناناس و لیمو ترش
۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب نارگیل و آناناس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب نارگیل و آب آناناس
ترکیب آب نارگیل و آناناس
۴۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب شاه توت و زرشک

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب شاه توت و آب زرشک
ترکیب آب شاه توت و زرشک
۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب شاه توت و آناناس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب شاه توت و آب آناناس
ترکیب آب شاه توت و آناناس
۴۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب شاه توت و لیمو ترش

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب شاه توت و آب لیمو ترش
ترکیب آب شاه توت و لیمو ترش
۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انبه و آناناس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب انبه و آب آناناس
ترکیب آب انبه و آناناس
۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب شاه توت و انبه

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب شاه توت و آب انبه
ترکیب آب شاه توت و انبه
۳۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آب توت فرنگی و انبه

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب توت فرنگی و آب انبه
ترکیب آب توت فرنگی و انبه
۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب توت فرنگی و شاه توت

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب توت فرنگی و آب شاه توت
ترکیب آب توت فرنگی و شاه توت
۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب توت فرنگی و آناناس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب توت فرنگی و آب آناناس
ترکیب آب توت فرنگی و آناناس
۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب هلو و شاه توت

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب هلو و آب شاه توت
 ترکیب آب هلو و شاه توت
۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب زرد آلو و انبه

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب زرد آلو و آب انبه
ترکیب آب زرد آلو و انبه
۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب زرد آلو و آناناس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب زرد آلو و آب آناناس
ترکیب آب زرد آلو و آناناس
۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب زرد آلو و توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب زرد آلو و آب توت فرنگی
ترکیب آب زرد آلو و توت فرنگی
۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب زرد آلو و پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب زرد آلو و آب پرتقال
ترکیب آب زرد آلو و پرتقال
۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب زرد آلو و هلو

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب زرد آلو و آب هلو
ترکیب آب زرد آلو و هلو
۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب طالبی و هلو

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب طالبی و آب هلو
ترکیب آب طالبی و هلو
۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب طالبی و نارگیل

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب طالبی و آب نارگیل
ترکیب آب طالبی و نارگیل
۲۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب طالبی و انبه

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب طالبی و آب انبه
 ترکیب آب طالبی و انبه
۲۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب طالبی و آناناس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب طالبی و آب آناناس
ترکیب آب طالبی و آناناس
۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انار و لیمو ترش

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب انار و آب لیمو ترش
ترکیب آب انار و لیمو ترش
۱۶,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انار و شاه توت

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب انار و آب شاه توت
ترکیب آب انار و شاه توت
۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انار و زرشک

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب انار و آب زرشک
ترکیب آب انار و زرشک
۱۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انار و پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب انار و آب پرتقال
ترکیب آب انار و پرتقال
۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انار و آناناس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب انار و آب آناناس
ترکیب آب انار و آناناس
۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انار و توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب انار و آب توت فرنگی
ترکیب آب انار و توت فرنگی
۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انار و انبه

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب انار و آب انبه
 ترکیب آب انار و انبه
۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب و پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب سیب و آب پرتقال
ترکیب آب سیب و پرتقال
۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب پرتقال و لیمو ترش

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب پرتقال و آب لیمو ترش
ترکیب آب پرتقال و لیمو ترش
۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب پرتقال و توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب پرتقال و آب توت فرنگی
ترکیب آب پرتقال و توت فرنگی
۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب پرتقال و شاه توت

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب پرتقال و آب شاه توت
ترکیب آب پرتقال و شاه توت
۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب پرتقال و آناناس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب پرتقال و آب آناناس
ترکیب آب پرتقال و آناناس
۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب پرتقال و انبه

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب پرتقال و آب انبه
ترکیب آب پرتقال و انبه
۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب و آناناس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب سیب و آب آناناس
ترکیب آب سیب و آناناس
۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب و لیمو ترش

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب سیب و آب لیمو ترش
ترکیب آب سیب و لیمو ترش
۱۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب، لیمو ترش و آناناس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب سیب، آب لیمو ترش و آب آناناس
ترکیب آب سیب، لیمو ترش و آناناس
۲۶,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انگور و لیمو ترش

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب انگور و آب لیمو ترش
ترکیب آب انگور و لیمو ترش
۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انگور و توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب انگور و آب توت فرنگی
ترکیب آب انگور و توت فرنگی
۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب انگور و انار

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب انگور و آب انار
ترکیب آب انگور و انار
۱۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب و انجیر

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب سیب و انجیر
ترکیب آب سیب و انجیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب هلو و پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب هلو و آب پرتقال
 ترکیب آب هلو و پرتقال
۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب هلو و توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب هلو و آب توت فرنگی
ترکیب آب هلو و توت فرنگی
۲۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آب هلو و انبه

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب هلو و آب انبه
ترکیب آب هلو و انبه
۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آب هلو و آناناس

۴۰۰ میلی لیتر ترکیب آب هلو و آب آناناس
ترکیب آب هلو و آناناس
۴۰,۰۰۰ تومان

معجون

پک چهارتایی معجون انرژی

پک چهارتایی معجون انرژی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پک چهارتایی معجون انبه

پک چهارتایی معجون انبه
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پک چهارتایی معجون مخصوص میو

پک چهارتایی معجون مخصوص میو
۱۷۰,۰۰۰ تومان

معجون پسته موز

۴۰۰ میلی لیتر معجون پسته موز
معجون پسته موز
۵۰,۰۰۰ تومان

معجون موز

۴۰۰ میلی لیتر معجون موز
معجون موز
۴۰,۰۰۰ تومان

معجون بادام

۴۰۰ میلی لیتر معجون بادام
معجون بادام
۴۰,۰۰۰ تومان

معجون خرما

۴۰۰ میلی لیتر معجون خرما
 معجون خرما
۴۰,۰۰۰ تومان

معجون مخصوص میو

۴۰۰ میلی لیتر معجون مخصوص میو
معجون مخصوص میو
۴۵,۰۰۰ تومان

معجون انبه

۴۰۰ میلی لیتر معجون انبه
معجون انبه
۵۰,۰۰۰ تومان

معجون انرژی میو

۴۰۰ میلی لیتر معجون انرژی میو
معجون انرژی میو
۵۰,۰۰۰ تومان

پرتقال عسل

۴۰۰ میلی لیتر پرتقال عسل
پرتقال عسل
۴۰,۰۰۰ تومان

طالبی پسته

۴۰۰ میلی لیتر طالبی پسته
طالبی پسته
۲۵,۰۰۰ تومان

انبه پسته

۴۰۰ میلی لیتر انبه پسته
انبه پسته
۴۲,۰۰۰ تومان

آیس پک

پک چهارتایی آیس پک شکلاتی

شامل ۴ عدد آیس پک شکلاتی
پک چهارتایی آیس پک شکلاتی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پک چهارتایی آیس پک نوتلا

شامل ۴ عدد آیس پک نوتلا
پک چهارتایی آیس پک نوتلا
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پک چهارتایی آیس پک شاتوت

شامل ۴ عدد آیس پک شاتوت
پک چهارتایی آیس پک شاتوت
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پک چهارتایی آیس پک طالبی

شامل ۴ عدد آیس پک طالبی
پک چهارتایی آیس پک طالبی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

آیس پک شکلات

۴۰۰ میلی لیتر آیس پک شکلات
آیس پک شکلات
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک شاه توت

۴۰۰ میلی لیتر آیس پک شاه توت
آیس پک شاه توت
۵۵,۰۰۰ تومان

آیس پک موز

۴۰۰ میلی لیتر آیس پک موز
آیس پک موز
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک کوکی

۴۰۰ میلی لیتر آیس پک کوکی
آیس پک کوکی
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر آیس پک توت فرنگی
آیس پک توت فرنگی
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک انار

۴۰۰ میلی لیتر آیس پک انار
آیس پک انار
۵۵,۰۰۰ تومان

آیس پک پسته

۴۰۰ میلی لیتر آیس پک پسته
آیس پک پسته
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک طالبی

۴۰۰ میلی لیتر آیس پک طالبیآیس پک طالبی
آیس پک طالبی
۵۰,۰۰۰ تومان

آیس پک کارامل

۴۰۰ میلی لیتر آیس پک کارامل، بادام زمینی
آیس پک کارامل
۵۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک

میلک شیک شاه توت

۴۰۰ میلی لیتر میلک شیک شاه توت
میلک شیک شاه توت
۵۰,۰۰۰ تومان

میلک شیک کوکی

۴۰۰ میلی لیتر میلک شیک کوکی
میلک شیک کوکی
۴۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر میلک شیک توت فرنگی
میلک شیک توت فرنگی
۴۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک شکلات

۴۰۰ میلی لیتر میلک شیک شکلات
میلک شیک شکلات
۴۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک طالبی

۴۰۰ میلی لیتر میلک شیک طالبی
میلک شیک طالبی
۴۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک کارامل

۴۰۰ میلی لیتر میلک شیک کارامل
 میلک شیک کارامل
۴۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک انار

۴۰۰ میلی لیتر میلک شیک انار
میلک شیک انار
۴۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک پسته

۴۰۰ میلی لیتر میلک شیک پسته
میلک شیک پسته
۴۵,۰۰۰ تومان

میلک شیک موز

۴۰۰ میلی لیتر میلک شیک موز
میلک شیک موز
۴۵,۰۰۰ تومان

شیک

شیک موز توت فرنگی نوتلا

۴۰۰ میلی لیتر شیک موز توت فرنگی نوتلا
شیک موز توت فرنگی نوتلا
۶۰,۰۰۰ تومان

شیک شیر موز نوتلا

۴۰۰ میلی لیتر شیک شیر موز نوتلا
شیک شیر موز نوتلا
۶۰,۰۰۰ تومان

شیک موز انبه نوتلا

۴۰۰ میلی لیتر شیک موز انبه نوتلا
شیک موز انبه نوتلا
۶۰,۰۰۰ تومان

شیک نوتلا

۴۰۰ میلی لیتر شیک نوتلا
 شیک نوتلا
۶۰,۰۰۰ تومان

شیک سیب توت فرنگی نوتلا

۴۰۰ میلی لیتر شیک سیب توت فرنگی نوتلا
شیک سیب توت فرنگی نوتلا
۶۰,۰۰۰ تومان

شیک توت فرنگی نوتلا

۴۰۰ میلی لیتر شیک توت فرنگی نوتلا
شیک توت فرنگی نوتلا
۶۰,۰۰۰ تومان

شیک توت نوتلا

۴۰۰ میلی لیتر شیک توت نوتلا
شیک توت نوتلا
۶۰,۰۰۰ تومان

شیک انجیر

۴۰۰ میلی لیتر شیک انجیر
شیک انجیر
۴۵,۰۰۰ تومان

شیک انبه

۴۰۰ میلی لیتر شیک انبه
شیک انبه
۴۵,۰۰۰ تومان

شیک توت فرنگی

۴۰۰ میلی لیتر شیک توت فرنگی
شیک توت فرنگی
۴۵,۰۰۰ تومان

شیک شاه توت

۴۰۰ میلی لیتر شیک شاه توت
شیک شاه توت
۴۵,۰۰۰ تومان

شیک هلو

۴۰۰ میلی لیتر شیک هلو
 شیک هلو
۴۵,۰۰۰ تومان

شیک موز

۴۰۰ میلی لیتر شیک موز
شیک موز
۴۵,۰۰۰ تومان

گلاسه

نارگیل گلاسه

۴۰۰ میلی لیتر نارگیل گلاسه
نارگیل گلاسه
۳۰,۰۰۰ تومان

خرما گلاسه

۴۰۰ میلی لیتر خرما گلاسه
خرما گلاسه
۳۰,۰۰۰ تومان

انبه گلاسه

۴۰۰ میلی لیتر انبه گلاسه
انبه گلاسه
۴۰,۰۰۰ تومان

توت فرنگی گلاسه

۴۰۰ میلی لیتر توت فرنگی گلاسه
توت فرنگی گلاسه
۳۰,۰۰۰ تومان

طالبی گلاسه

۴۰۰ میلی لیتر طالبی گلاسه
طالبی گلاسه
۳۰,۰۰۰ تومان

آناناس گلاسه

۴۰۰ میلی لیتر آناناس گلاسه
آناناس گلاسه
۴۸,۰۰۰ تومان

موز گلاسه

۴۰۰ میلی لیتر موز گلاسه
موز گلاسه
۲۵,۰۰۰ تومان

شاه توت گلاسه

۴۰۰ میلی لیتر شاه توت گلاسه
شاه توت گلاسه
۳۰,۰۰۰ تومان

هلو گلاسه

۴۰۰ میلی لیتر هلو گلاسه
هلو گلاسه
۳۰,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی سنتی نیم کیلویی

نیم کیلو بستنی سنتی خامه دار
بستنی سنتی نیم کیلویی
۳۳,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی (کیلویی)

یک کیلو بستنی سنتی زعفرانی خامه دار
بستنی سنتی (کیلویی)
۶۵,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی

بستنی سنتی
بستنی سنتی
۹,۰۰۰ تومان

بستنی ایتالیایی (یک اسکوپ)

یک اسکوپ بستنی ایتالیایی
بستنی ایتالیایی (یک اسکوپ)
۶,۰۰۰ تومان

کیک

کیک ساده کوچک

کیک ساده
کیک ساده کوچک
۸,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی کوچک

کیک شکلاتی
کیک شکلاتی کوچک
۸,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

ذرت مکزیکی ساده متوسط

ذرت مکزیکی ساده متوسط
۳۵,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی ساده

ذرت مکزیکی
ذرت مکزیکی ساده

بزرگ

۴۰,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی مخصوص

ذرت مکزیکی، قارچ و پنیر
ذرت مکزیکی مخصوص

متوسط

۴۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵۰,۰۰۰ تومان

ذرت و قارچ

ذرت و قارچ
ذرت و قارچ

متوسط

۴۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴۵,۰۰۰ تومان