نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چــانو

پیتزا چــانو
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میـموسا

پیتزا میـموسا
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیـوسا

پیتزا چیـوسا
۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپـلی

پیتزا ناپـلی
۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کــاپری

پیتزا کــاپری
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پـپرونی

پیتزا پـپرونی
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا تـوریـنو

پیتزا تـوریـنو
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکـن گـوشت

پیتزا بیکـن گـوشت
۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجـات

پیتزا سبزیجـات
۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگـاریتا

پیتزا مارگـاریتا
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا امریکایی

پیتزا بـیف

پیتزا بـیف
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قـارچ و گـوشت

پیتزا قـارچ و گـوشت
۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گـوشت و مـرغ

پیتزا گـوشت و مـرغ
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مـرغ و بیکـن

پیتزا مـرغ و بیکـن
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سـوپریـم

پیتزا سـوپریـم
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصـوص

پیتزا مخصـوص
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

هات داگ ویژه پازل

هات داگ ویژه پازل
۲۱,۰۰۰ تومان

هـات داگ

هـات داگ
۱۵,۰۰۰ تومان

هـات داگ با پـنیر

هـات داگ با پـنیر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مـرغ

ساندویچ مـرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بـیف

ساندویچ رست بـیف
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گـوشت و مـرغ

ساندویچ گـوشت و مـرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژیگـو

ساندویچ ژیگـو
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیـله مرغ سوخـاری

ساندویچ فیـله مرغ سوخـاری
۲۵,۰۰۰ تومان

ذغـالی برگـر

ذغـالی برگـر
۲۵,۰۰۰ تومان

چـیز برگـر

چـیز برگـر
۲۷,۰۰۰ تومان

قـارچ برگـر

قـارچ برگـر
۲۹,۰۰۰ تومان

دوبل چـیز برگـر

دوبل چـیز برگـر
۳۹,۰۰۰ تومان

ذغـالی برگـر مخـصوص پازل

ذغـالی برگـر مخـصوص پازل
۳۵,۰۰۰ تومان

چـیگن برگـر

چـیگن برگـر
۲۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

دوتیکه نرمـال

۱ران ۱ سینه
دوتیکه نرمـال
۲۷,۰۰۰ تومان

سه تیکه نرمـال

۲ران ۱ سینه(۲سینه ۱ ران)
سه تیکه نرمـال
۳۳,۰۰۰ تومان

هفت تیکه نرمـال

مخلوط ران و سینه
هفت تیکه نرمـال
۵۹,۰۰۰ تومان

دوتیکه اسپایسی

۱ران ۱ سینه
دوتیکه اسپایسی
۲۷,۰۰۰ تومان

سه تیکه اسپایسی

۲ران ۱ سینه(۲سینه ۱ران)
سه تیکه اسپایسی
۳۳,۰۰۰ تومان

هفت تیکه اسپایسی

مخلوط ران و سینه
هفت تیکه اسپایسی
۵۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ استریپس

۳عدد فیله
فیله مرغ استریپس
۲۸,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۸تکه
بال سوخاری
۲۵,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۵عددناگت میگو سیب زمینی
میگو سوخاری
۲۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیـردار

نان سیـردار
۱۷,۰۰۰ تومان

قارچ سـوخـاری

قارچ سـوخـاری
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی خلالی

سیب زمینی خلالی
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با پنیر

سیب زمینی تنوری با پنیر
۲۱,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله مرغ گریل

سالاد سزار با فیله مرغ گریل
۲۱,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله سو خاری

سالاد سزار با فیله سو خاری
۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

نوشابه قوطی فانتا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

نوشابه قوطی زیرو
۳,۰۰۰ تومان

هی دی لیمو

هی دی لیمو
۴,۰۰۰ تومان

هی دی استوایی

هی دی استوایی
۴,۰۰۰ تومان

هی دی هلو

هی دی هلو
۴,۰۰۰ تومان

هی دی لایت

هی دی لایت
۴,۰۰۰ تومان

فرشی دی موهیتو

فرشی دی موهیتو
۳,۵۰۰ تومان

فرشی دی لیموناد

فرشی دی لیموناد
۳,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی

دوغ قوطی
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان